סעיף 1עקרונות יסוד סעיף 1אמטרה סעיף 2שמירה על החיים הגוף, והכבוד סעיף 3שמירה על הקנין סעיף 4הגנה על החיים, הגוף והכבוד סעיף 5חירות אישית סעיף 6יציאה מישראל וכניסה אליה סעיף 7פרטיות וצנעת הפרט סעיף 8פגיעה בזכויות סעיף 9סייג לגבי כוחות הבטחון סעיף 10שמירת דינים סעיף 11תחולה סעיף 12יציבות החוק