סעיף 1הגדרות סעיף 2בקשה וצירופים לה סעיף 3מקום הגשת הבקשה סעיף 4פרטים נוספים וראיות סעיף 5סוגים של אשרות ביקור סעיף 5אאשרות ורישיונות לישיבת ביקור למשקיע סעיף 6סוגים של אשרות ארעי סעיף 7החלפת אשרה ורשיון סעיף 8אופן מתן אשרה ורשיון סעיף 10פקיעת תוקפה של אשרה סעיף 11פקיעת תוקפו של רשיון ישיבה סעיף 11אהשתקעות במדינה מחוץ לישראל סעיף 12מעמדו של ילד שנולד בישראל סעיף 13איסור עבודה בישראל סעיף 15מילוי פרטים בטופם הרישום סעיף 16המצאת הרשימות ופרטיהן סעיף 16אזיהוי ממוכן בתחנת הגבול סעיף 17מגע עם כלי הסעה סעיף 18החזקת מי שאינו רשאי להיכנס סעיף 21מתן צו גירוש סעיף 22החזקת אדם עד גירושו סעיף 23מסירת הודעה סעיף 24אגרות סעיף 24אהצמדה למדד סעיף 25פטור סעיף 26ביטול סעיף 27תחילה סעיף 28השם תוספת 1: חלק ב: הוראות מיוחדות תוספת 2: