פרק 1: כשרות משפטית סעיף 1כשרות לזכויות ולחובות סעיף 2כשרות לפעולות משפטיות סעיף 3קטינות ובגירות סעיף 4פעולות של קטין סעיף 5ביטול פעולות של קטין סעיף 6סייג לביטול פעולות סעיף 6אפעולות בטלות סעיף 7פעולות טעונות אישור בית המשפט סעיף 8הכרזת פסלות סעיף 9פעולות של פסול דין סעיף 10ביטול ההכרזה סעיף 11חישוב גיל סעיף 12חזקת תאריך הלידה סעיף 13שמירת דינים סעיף 13אהמרת דתו של קטין פרק 2: הורים וילדיהם הקטינים סעיף 14מעמד ההורים סעיף 15תפקידי ההורים סעיף 16חובת ציות הקטין סעיף 17קנה מידה לחובת ההורים סעיף 18שיתוף בין ההורים סעיף 19הכרעת בית המשפט סעיף 20פעולות טעונות אישור בית המשפט סעיף 21הגנת צד שלישי סעיף 22אחריות ההורים סעיף 23הכנסות הקטין ונכסיו סעיף 24הסכם בין הורים החיים בנפרד סעיף 25קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים סעיף 26הורה שאינו מסוגל למלא חובתו סעיף 27שלילת האפוטרופסות או הגבלתה סעיף 28אפוטרופוס בנוסף על הורה סעיף 28אזכותם של הורים שכולים סעיף 28בבקשה בעניין קשר בין קטין ובין הורי הוריו סעיף 29הורה שאפוטרופסותו הוגבלה סעיף 30סייגים לסעיפים 28, 29 סעיף 31נכסים שאינם בהנהלת ההורים סעיף 32שמירת דינים פרק 2-1: ייפוי כוח מתמשך סימן א: הגדרות סעיף 32אהגדרות פרק שני1 סימן ב: מינוי מיופה כוח סעיף 32במינוי מיופה כוח סעיף 32גמי רשאי להתמנות למיופה כוח סעיף 32דמיופה כוח במשותף סעיף 32המיופה כוח מחליף סימן ג: סמכויות מיופה כוח סעיף 32וסמכויות מיופה כוח סעיף 32זחיובי מיופה הכוח סעיף 32חדרכי פעולתו של מיופה כוח סעיף 32טדרכי קבלת החלטות בעניינו של הממנה סעיף 32יתנאי לפעולה לפי ייפוי כוח סעיף 32יאהגנת צד שלישי סעיף 32יבשכר מיופה כוח והוצאותיו סימן ד: ייפוי כוח מתמשך סעיף 32יגאופן עריכת ייפוי כוח מתמשך סעיף 32ידחתימה על ייפוי כוח מתמשך סעיף 32טוייפוי כוח רפואי סעיף 32טזדיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של מיופה הכוח סעיף 32יזהפקדת ייפוי כוח מתמשך סעיף 32יחקבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך סעיף 32יטכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך סעיף 32כאי שלילת כשרותו המשפטית של הממנה סעיף 32כאתקופת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך סעיף 32כבפקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך סעיף 32כגביטול ייפוי כוח מתמשך בידי הממנה סעיף 32כדסיום תפקידו של מיופה הכוח סעיף 32כהתחולת חוק השליחות סעיף 32כודינה של שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך סימן ה: סמכויות בית משפט בקשר לייפוי כוח מתמשך סעיף 32כזמתן הוראות ואישור פעולות סעיף 32כחהגבלת עניינים ומינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח סעיף 32כטביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט סעיף 32לשמיעת הממנה סימן ו: הנחיות מקדימות למיופה כוח סעיף 32לאמתן הנחיות מקדימות למיופה כוח סעיף 32לבתוקפן של הנחיות מקדימות סעיף 32לגאי תחולה סעיף 32לדשמירת מידע וניהול חשבונות סעיף 32להמנגנון בירור תלונות פרק 3: האפוטרופוסים על פי מינוי סעיף 3עדיפות בבחירת האפוטרופוס סעיף 33אימתי יתמנה אפוטרופוס סעיף 33אשיקול דעת בית המשפט במינוי אפוטרופוס לבגיר סעיף 33בבקשת מיופה כוח להתמנות כאפוטרופוס סעיף 34מי יכול להיות אפוטרופוס סעיף 35עדיפות בבחירת האפוטרופוס סעיף 35אמתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס סעיף 36שמיעת האדם על ידי בית המשפט סעיף 37הסכמת האפוטרופוס סעיף 38תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול דין סעיף 39תפקידיו של אפוטרופוס אחר סעיף 40פטור ממזונות סעיף 41קנה מידה לאפוטרופסות סעיף 42הקשר עם החסוי סעיף 43ציות להוראות האפוטרופוס סעיף 44הוראות בית המשפט סעיף 45מינוי אפוטרופסים אחדים סעיף 46דין אפוטרופסים משותפים סעיף 47סמכויות האפוטרופוס ואישור בית המשפט סעיף 48פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים סעיף 49הגנת צד שלישי סעיף 50השקעות סעיף 51פרטה סעיף 52הוראות בנוגע לשומה סעיף 53חשבונות דו"ח ומתן ידיעות סעיף 54בדיקת דו"חות סעיף 55הוצאות האפוטרופוס סעיף 56שכר האפוטרופוס סעיף 57אחריות האפוטרופוס סעיף 58ערובה סעיף 59מימוש הערובה סעיף 60התפטרות האפוטרופוס סעיף 61פיטורי האפוטרופוס סעיף 62פקיעת האפוטרופסות סעיף 63סיום תפקידו של האפוטרופוס סעיף 64צוואה או מסמך הבעת רצון של הורהו או אפוטרופסו שהוא קרוב של קטין סעיף 64אצוואה או מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס של בגיר סעיף 65האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס סעיף 66אפוטרופוס שהיה פגם במינויו סעיף 67אפוטרופוס למעשה סעיף 67אועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי שואה סעיף 67במינוי תומך בקבלת החלטות סעיף 67גסמכויות פיקוח פרק 3-1: עקרונות ודרכי פעולה של אפוטרופוס סעיף 67דחיובי האפוטרופוס סעיף 67הדרכי פעולתו של אפוטרופוס שמונה לבגיר סעיף 67ודרכי קבלת החלטות בעניינו של אדם שמונה לו אפוטרופוס סעיף 67זהסכמה לפעולות מגבילות או לשימוש בכוח סעיף 67חשמירת מידע פרק 4: הוראות שונות סעיף 68סמכות כללית לאמצעי שמירה סעיף 68אייצוג בעניינים רפואיים סעיף 69מעמד היועץ המשפטי לממשלה סעיף 70מעמדו של עובד סוציאלי סעיף 71שמירת דינים סעיף 72מעמדם של קרובים סעיף 74שינוי החלטות סעיף 76סמכות מבחינה בין לאומית סעיף 77משפט בינלאומי פרטי סעיף 78בית המשפט המוסמך סעיף 79שמירת דינים ושיפוט סעיף 80הגדרות סעיף 80אתחולת הוראות על עובר סעיף 80בפרשנות לעניין המונח אדם חסוי בחיקוק סעיף 80געדכון סכומים סעיף 81הוראות מעבר סעיף 82ביטולים סעיף 83ביצוע ותקנות סעיף 84תחילת תוקף תוספת 1: תוספת 2: