פרק 1: כשרות משפטית סעיף 1כשרות לזכויות ולחובות סעיף 2כשרות לפעולות משפטיות סעיף 3קטינות ובגירות סעיף 4פעולות של קטין סעיף 5ביטול פעולות של קטין סעיף 6סייג לביטול פעולות סעיף 6אפעולות בטלות סעיף 7פעולות טעונות אישור בית המשפט סעיף 8הכרזת פסלות סעיף 9פעולות של פסול דין סעיף 10ביטול ההכרזה סעיף 11חישוב גיל סעיף 12חזקת תאריך הלידה סעיף 13שמירת דינים סעיף 13אהמרת דתו של קטין פרק 2: הורים וילדיהם הקטינים סעיף 14מעמד ההורים סעיף 15תפקידי ההורים סעיף 16חובת ציות הקטין סעיף 17קנה מידה לחובת ההורים סעיף 18שיתוף בין ההורים סעיף 19הכרעת בית המשפט סעיף 20פעולות טעונות אישור בית המשפט סעיף 21הגנת צד שלישי סעיף 22אחריות ההורים סעיף 23הכנסות הקטין ונכסיו סעיף 24הסכם בין הורים החיים בנפרד סעיף 25קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים סעיף 26הורה שאינו מסוגל למלא חובתו סעיף 27שלילת האפוטרופסות או הגבלתה סעיף 28אפוטרופוס בנוסף על הורה סעיף 28אזכותם של הורים שכולים סעיף 28בבקשה בעניין קשר בין קטין ובין הורי הוריו סעיף 29הורה שאפוטרופסותו הוגבלה סעיף 30סייגים לסעיפים 28, 29 סעיף 31נכסים שאינם בהנהלת ההורים סעיף 32שמירת דינים פרק 3: האפוטרופוסים על פי מינוי סעיף 3עדיפות בבחירת האפוטרופוס סעיף 33אימתי יתמנה אפוטרופוס סעיף 34מי יכול להיות אפוטרופוס סעיף 36שמיעת החסוי על ידי בית המשפט סעיף 37הסכמת האפוטרופוס סעיף 38תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול דין סעיף 39תפקידיו של אפוטרופוס אחר סעיף 40פטור ממזונות סעיף 41קנה מידה לאפוטרופסות סעיף 42הקשר עם החסוי סעיף 43ציות להוראות האפוטרופוס סעיף 44הוראות בית המשפט סעיף 45מינוי אפוטרופסים אחדים סעיף 46דין אפוטרופסים משותפים סעיף 47סמכויות האפוטרופוס ואישור בית המשפט סעיף 48פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים סעיף 49הגנת צד שלישי סעיף 50השקעות סעיף 51פרטה סעיף 52הוראות בנוגע לשומה סעיף 53חשבונות דו"ח ומתן ידיעות סעיף 54בדיקת דו"חות סעיף 55הוצאות האפוטרופוס סעיף 56שכר האפוטרופוס סעיף 57אחריות האפוטרופוס סעיף 58ערובה סעיף 59מימוש הערובה סעיף 60התפטרות האפוטרופוס סעיף 61פיטורי האפוטרופוס סעיף 62פקיעת האפוטרופסות סעיף 63סיום תפקידו של האפוטרופוס סעיף 64הוראת צוואה של הורה החסוי או בן זוגו סעיף 65האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס סעיף 66אפוטרופוס שהיה פגם במינויו סעיף 67אפוטרופוס למעשה סעיף 67אועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי שואה פרק 4: הוראות שונות סעיף 68סמכות כללית לאמצעי שמירה סעיף 69מעמד היועץ המשפטי לממשלה סעיף 70מעמדו של עובד סוציאלי סעיף 71שמירת דינים סעיף 72מעמדם של קרובים סעיף 74שינוי החלטות סעיף 76סמכות מבחינה בין לאומית סעיף 77משפט בינלאומי פרטי סעיף 78בית המשפט המוסמך סעיף 79שמירת דינים ושיפוט סעיף 80הגדרות סעיף 81הוראות מעבר סעיף 82ביטולים סעיף 83ביצוע ותקנות סעיף 84תחילת תוקף