פרק א: כינון מועצה מקומית סעיף 1צו כינון סעיף 2תכנו של צו כינון סעיף 2אכינון מועצה מקומית תעשייתית סעיף 3כינון ועדים מקומיים סעיף 4כינון מועצה מקומית בחלק מתחום עיריה סעיף 5כינון מועצה מקומית במקום שהיתה עיריה סעיף 6כינון מועצה מקומית במקום שהיו מספר רשויות מקומיות סעיף 7הרחבת תחומה של מועצה מקומית סעיף 8בחירות לפי פנקס בוחרים פרק ב: מעמדה של מועצה מקומית וסמכויותיה סימן א: הוראות כלליות סעיף 10מועצה מקומית היא תאגיד סעיף 10אסמכות לחתום על שטרות סעיף 10באחריות אישית שמורה סעיף 12דין ועד מקומי סעיף 13סמכות ללוות סעיף 13אסמכות לערוב סעיף 13בתחולת הוראות סעיף 13גתחולת הוראות ייצוג הולם סעיף 13דתחולת הוראות צוות לתיקון ליקויים סעיף 13התחולת הוראות ביקורת פנימית סעיף 13ותחולת הוראות אתר אינטרנט סעיף 14הסמכות להטיל תשלומי חובה סעיף 15הוראות בדבר תשלומי חובה בצו הכינון סעיף 16ערעור על שומה סעיף 19גביית תשלומי חובה סעיף 21תנאי לרישום העברת מקרקעין סימן ג: חוקי עזר סעיף 22אישור חוקי עזר ופרסומם סעיף 23עונשין חוק סעיף 24תשלום הוצאות עקב הפרה סעיף 24אתחולת הוראות סעיף 24א1קריאת שמות רחובות סעיף 24בקריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים סעיף 25הוראות בדבר השתתפות בהוצאות עבודה סעיף 25אחוקי עזר לדוגמה סעיף 26סמכות לעובד מועצה מקומית לטיפול בעבריינים סעיף 26אעבירות קנס פרק ג: תקציב וחשבונות סעיף 27עריכת תקציב ואישורו סעיף 28אין לסטות מן התקציב סעיף 29תיקון התקציב על ידי הממונה סעיף 30שינוי בתקציב על ידי המועצה סעיף 31חילוקי דעות בנוגע לתקציב השנתי סעיף 32קופת המועצה סעיף 33אחריות לתשלומים שלא כדין סעיף 34בקורת חשבונות ותקציב סעיף 34אתחולת הוראות מפקודת העיריות על מועצות מקומיות סעיף 35תקנות כלליות סעיף 35במשכורת ראש מועצה וסגניו סעיף 35גהצהרת אמונים של חברי המועצה פרק ד: סמכויות השר והממונה סעיף 35גהגדרות סעיף 35דתכנית הבראה סעיף 36מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת סעיף 37כשאין אפשרות לכנס את המועצה סעיף 38מועצה נחשלת סעיף 38אמינוי ועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה סעיף 39תקופת כהונתן של מועצות או ועדות חדשות סעיף 39אהסדר נושים סעיף 40סמכויות ועדה ממונה סעיף 41יושב ראש ועדה ממונה וסגנו סעיף 42ביטול מועצה מקומית סעיף 43החלת פקודת העיריות סעיף 43אתוכנה של תכנית הבראה תוספת 1: תוספת 2: סעיף 1מי רשאי לערער סעיף 2מועד להגשת הערעור סעיף 3המשיבים סעיף 4דרכי הדיון סעיף 5מסירת חומר הדיון סעיף 6הודעת פסק הדין סעיף 7תיקון לוח השומה סעיף 8דרכי הדיון בשינוי לוח השומה סעיף 9חובת תשלום על אף הערעור