סעיף 1הגדרות סעיף 2הבטחת כספי הקונה סעיף 2אהחלפת ערובה סעיף 2א1חובת יידוע בכתב סעיף 2בהבטחת כספי קונה דירה על מקרקעי ישראל סעיף 2גהודעה בדבר מחיקת רישום שעבוד סעיף 3סייג לתשלומים סעיף 3אתשלום הוצאות על ידי המוכר סעיף 3א1הפרשי הצמדה סעיף 3בליווי פיננסי לפרויקט בנייה סעיף 3גחובת תאגיד שנתן הלוואה לרכישת דירה סעיף 3ג1שעבוד ראשון של זכות המוכר לקבלת החזר רכיב המע"מ סעיף 3ג2השבת רכיב המע"מ בעת מימוש בטוחה סעיף 3דמינוי הממונה, ניהול רישום ובירור פניות הציבור סעיף 3החובת דיווח של מוכר לממונה סעיף 3וסמכויות פיקוח סעיף 3זסמכויות הממונה לגבי מוכר או תאגיד מפר סעיף 3חסמכויות המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההון לגבי תאגיד בנקאי או מבטח שהפר את חובותיו סעיף 3טדיווח שנתי מטעם הממונה סעיף 4עונשין סעיף 4אאחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 4בהטלת עיצום כספי סעיף 4גהודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי סעיף 4דטיעון בפני הממונה סעיף 4ההודעת חיוב סעיף 4וסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 4זהפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 4חסכומים מופחתים סעיף 4טהמועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 4יהפרשי הצמדה וריבית סעיף 4יאגביה סעיף 4יבשמירת אחריות פלילית סעיף 4יגערר סעיף 4ידהטלת עיצום כספי על תאגיד בנקאי או מבטח סעיף 5תחולה סעיף 6ביצוע ותקנות סעיף 7תחילה תוספת 1: