סעיף 1הגדרות סעיף 2קטין נזקק סעיף 3דרכי טיפול והשגחה סעיף 3אצו הגנה וצו למניעת הטרדה מאיימת סעיף 3בבדיקה נפשית במרפאה סעיף 3גבדיקה פסיכיאטרית באשפוז סעיף 3דטיפול נפשי במרפאה סעיף 3האשפוז לצורך טיפול פסיכיאטרי סעיף 3ומעמדו של קטין המתנגד לאשפוז פסיכיאטרי סעיף 3זבקשת קטין לאשפוז פסיכיאטרי סעיף 4ערובה סעיף 5העמדת ידיד סעיף 6דת סעיף 7זכויות האחראי וחובותיו סעיף 7אקיום קשר עם קטין ואחראי על קטין בשפתם סעיף 8שמיעת הקטין, האחראי והעובד הסוציאלי סעיף 8אהזמנת אחראי על קטין סעיף 8בדיון בהעדר האחראי סעיף 8גמינוי אפוטרופוס לדין סעיף 9העדר הקטין מבית המשפט סעיף 9אמניעת עדותו של קטין סעיף 9בדין ראיות קודמות על נזקקות סעיף 10הוצאות טיפול סעיף 11אמצעי חירום סעיף 12החלטות ביניים סעיף 13תקופות החלטות סעיף 14שינוי החלטות סעיף 16ערעור סעיף 17פקיעת החלטות סעיף 18הוצאה לפועל סעיף 19פיקוח על שלום הקטין סעיף 20שמירת דינים סעיף 22חקירות סעיף 23סודיות סעיף 24הגנת קטין מפני פרסומים מזיקים סעיף 24אפרסומים מותרים סעיף 24בשמירת דינים סעיף 24גצילום קטין תוך פגיעה בפרטיותו סעיף 25הפרעה למילוי תפקיד סעיף 26אי מילוי אחרי החלטת בית המשפט סעיף 27חילוט ערובה סעיף 28תיקון סעיף 389 לפקודת החוק הפלילי, 1936 סעיף 29ביטולים סעיף 30ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער