פרק א: עקרונות כלליים סעיף 1הגדרות סעיף 1אעקרונות כלליים סעיף 1בזכות ההשתתפות של קטין לעניין החלטה לגביו סעיף 1גקיום הליכים בשפתו של הקטין פרק ב: בית משפט לנוער סעיף 2שופט נוער סעיף 3שפיטת קטין סעיף 4שפיטת קטין ובגיר יחד סעיף 5קטין שהובא לבית משפט שאינו לנוער סעיף 5אשפיטת בגיר בעבירה שביצע בהיותו קטין סעיף 6בגיר שהובא לפני בית משפט לנוער סעיף 7שמירת תקפם של צווים ופסקי דין סעיף 8הפרדת קטינים סעיף 9דלתיים סגורות פרק ב1: חקירת עדים קטינים סעיף 9אחקירת עד קטין סעיף 9בהוצאת קטין ממקום שהותו לצורך חקירה סעיף 9געיכוב עד קטין סעיף 9דחקירת עד קטין בשעות הלילה סעיף 9העד קטין שהפך לחשוד פרק ג: חקירת חשודים, מעצר, שחרור והליכים שלפני המשפט סעיף 9והודעה על חקירת קטין חשוד או על מעצרו סעיף 9זחקירת קטין חשוד בלא הודעה להורהו או לקרוב אחר סעיף 9חנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירת קטין חשוד סעיף 9טהודעה לקטין חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו סעיף 9יחקירת קטין חשוד בשעות הלילה סעיף 9יאתקנות לעניין סעיפים 9ו עד 9י סעיף 9יבשמירת דינים לעניין חקירת חשודים סעיף 10שינויים בתחולת חוק המעצרים לעניין קטינים סעיף 10אמעצר קטינים כאמצעי אחרון ושיקולים למעצר סעיף 10בכבילת קטין עצור במקום ציבורי סעיף 10גהבאת קטין עצור לפני שופט סעיף 10דהשהיית הבאת קטין עצור שטרם מלאו לו 14 שנים, לפני שופט סעיף 10ההפעלת סמכויות לפי חוק הנוער סעיף 10ומינוי סניגור לקטין לצורך דיון במעצרו סעיף 10זתסקיר מעצר וחוות דעת הממונה על המעונות סעיף 10חהזמנת הורה או קרוב אחר לדיון במעצרו של קטין סעיף 10טמשך מעצר קטין לפני הגשת כתב אישום סעיף 10ימעצר קטין לאחר הגשת כתב אישום סעיף 10יאשחרור קטין ממעצר באין אישום סעיף 10יבשחרור קטין ממעצר באין הכרעת דין או גזר דין סעיף 10יגהארכת מעצר קטין או חידושו סעיף 10יג1סמכות מעצר לבית משפט עד לדיון בבקשה למעצר מחדש סעיף 10ידאיסור יציאה של קטין ממקום מגורים סעיף 12תפקידו של קצין מבחן סעיף 12אהליך חלופי סעיף 13בתי מעצר לקטינים סעיף 13אהחזקת קטינים עצורים בתא לבד סעיף 13בתנאי החזקת קטינים במעצר סעיף 13גהודעה על שחרור קטין ממעצר וקביעת תנאי השחרור פרק ד: סדרי הדין סעיף 14התקופה להעמדה לדין של מי שביצע עבירה בהיותו קטין סעיף 15קובלנה פרטית סעיף 16ציון גיל הקטין סעיף 17דיון שלא בפני הקטין סעיף 17אמתן הזדמנות לקטין להביע את עמדתו לפני בית משפט סעיף 17בסייג לתחולת סעיפים 17 ו 17א סעיף 18סנגוריה סעיף 19מעמדו של הורה סעיף 20צו להשגחה זמנית סעיף 20אצו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות סעיף 20בבדיקת קיום ראיות לכאורה סעיף 20גשינוי או ביטול של צו להשגחה זמנית או צו להחזקה במעון לצורכי הסתכלות, וערעור סעיף 21הכרעת הדין סעיף 22תסקיר קצין מבחן ובדיקות אחרות סעיף 23חסיון פרק ה: ענשים ודרכי טיפול סעיף 24החלטת בית המשפט לגבי קטין שביצע עבירה סעיף 24אהחלטת בית המשפט על אמצעים ודרכי טיפול לאחר הרשעה סעיף 25דרכי ענישה סעיף 25אהעברת קטין ממעון נעול למאסר סעיף 25בנשיאת מאסר בתקופת תוקפו של צו בדבר דרכי טיפול סעיף 26דרכי טיפול סעיף 27תחולת חוקים בעניני מבחן ודרכי ענישה סעיף 28הוצאות טיפול סעיף 29חיוב הורה הקטין סעיף 30החלפת דרך טיפול והארכת תקופת טיפול סעיף 31העברה סעיף 32החזקת קטין בידי משפחה אומנת סעיף 33הארכת החזקה במעון סעיף 34משך החזקה סעיף 34אהודעה לקטין על זכויותיו במעון פרק ה1: החזקת קטינים במאסר סעיף 34בבתי סוהר לקטינים סעיף 34גתנאי החזקת קטין במאסר סעיף 34דשמירת הוראות פרק ו: שחרור מוקדם ממעון סעיף 35ועדת שחרורים סעיף 36שחרור ממעון סעיף 37חופשה פרק ז: טיפול עוקב סעיף 38טיפול עוקב סעיף 39תפקיד קצין מעקב וציות להוראותיו סעיף 40משך טיפול עוקב סעיף 41ביטול טיפול עוקב פרק ח: שונות סעיף 41אשימוש באמצעי ריסון סעיף 41בהחזקה בחדר נעול סעיף 42היעדרות קטין ממעון והחזרה אליו סעיף 43שוטטות ליד מעון סעיף 43אמינוי ממונה על מעונות, סגן לממונה ומפקחים, ואצילת סמכויות סעיף 44ביצוע ותקנות סעיף 44אשינוי התוספת סעיף 45אי תחולה על חיילים סעיף 45אתחולה על בית משפט צבאי סעיף 45בסייג לתחולה על עבירות תעבורה סעיף 46תיקון חוק הנוער סעיף 47הוראות מעבר סעיף 48ביטול סעיף 49תחילה תוספת 1: