פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: רשות ניירות ערך סעיף 2כינון הרשות סעיף 3הרכב הרשות ומינוי חבריה סעיף 4תקופת כהונת חברים סעיף 5איסור עשיית עסקה בניירות ערך סעיף 6פקיעת חברות ומינוי חליף סעיף 6אגמול סעיף 7תקפן של פעולות סעיף 8הרשות תאגיד סעיף 9הרשות גוף מבוקר סעיף 9אניהול הרשות סעיף 9בפרסום החלטות סעיף 10עובדי הרשות סעיף 10אהגבלות לאחר פרישה סעיף 10בהגבלות מיוחדות סעיף 10גמתן היתר סעיף 11תקציב סעיף 12הנוהל וסדרי הטיפול בבקשות סעיף 12אאצילת סמכויות סעיף 13סודיות סעיף 14דו"חות פרק ג: תשקיף והיתר לפרסומו סעיף 15הצעה ומכירה לציבור סעיף 15אפעולות שאינן הצעה או מכירה לציבור סעיף 15בסייגים לתחולה סעיף 15גמגבלות על מכירה חוזרת של ניירות ערך סעיף 15דהצעה או מכירה לעובדים של תאגיד שניירות הערך שלו רשומים למסחר מחוץ לישראל סעיף 15הכללים מיוחדים סעיף 15ותקנות סעיף 16תשקיף סעיף 17תקנות בדבר פרטים בטיוטת תשקיף ובתשקיף סעיף 17אמכירה במחיר אחיד סעיף 17בבטלות התחייבויות מוקדמות סעיף 17גדרכי הצעת ניירות ערך ומכירתם סעיף 17דתקנות בדבר סימון, מספור, הפצה והודעה משלימה סעיף 17החתם מתמחר סעיף 17וחובת תום לב סעיף 18טיוטת תשקיף סעיף 19פטור מגילוי סעיף 20דרישות הרשות בדבר פרטי התשקיף סעיף 20אנהלי בדיקה סעיף 21היתר לפרסום התשקיף סעיף 21אהנפקות לשם מתן אשראי לבעלי זיקה סעיף 22אישור טיוטת התשקיף והתשקיף, והחתימה עליהם סעיף 23תאריך התשקיף ופרסומו סעיף 23אתשקיף מדף פרק ד: הזמנות על פי התשקיף סעיף 24התקופה להגשת הזמנות סעיף 25תיקון תשקיף במקרים מיוחדים סעיף 25אתיקון תשקיף לבקשת המציע או עקב פרסום דו"חות כספיים סעיף 25בדין תיקון לתשקיף ותשקיף מתוקן סעיף 25גתיקון טעות סופר בתשקיף סעיף 26ביטול הזמנות סעיף 27החזרת תשלומים סעיף 28השקעת כספי הזמנות סעיף 29אחריות הדירקטורים סעיף 30הודעה על תוצאות ההצעה פרק ה: אחריות לתשקיף סעיף 31אחריות לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף סעיף 32אחריותם של מומחים סעיף 32אאחריות לנזק בשל מידע צופה פני עתיד סעיף 33שלילת אחריות סעיף 34אחריות רבים סעיף 34אאיסור שיפוי סעיף 35ביטול רכישה פרק ה1: תעודות התחייבות סימן א: הגדרות סעיף 35אהגדרות סימן ב: מינוי נאמן וכשירותו ומרשם הנאמנים סעיף 35בחובת מינוי נאמן סעיף 35גחברת נאמנות סעיף 35ג3רשימת נסיבות המעידות על פגם במהימנות סעיף 35הסייגים לשמש נאמן למחזיקים בסדרה מסוימת של תעודות התחייבות סעיף 35ושטר הנאמנות סעיף 35זשינויים בשטר הנאמנות סעיף 35ז1הגבלות לעניין שינוי בטוחות סימן ג: חובות הנאמן, סמכויותיו והגבלות על פעולותיו סעיף 35חחובות הנאמן סעיף 35ח1חובות דיווח של הנאמן סעיף 35ח2מרשם של מחזיקים בתעודות התחייבות סעיף 35ח3תוכן המרשם של מחזיקים בתעודות התחייבות סעיף 35טייצוג בידי הנאמן ונפקות חתימתו על שטר הנאמנות סעיף 35ט1סמכות הנאמן והמחזיקים להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות סעיף 35ידיווח או העברת מידע לנאמן, ממנפיק או מחבר בורסה סעיף 35יאאיסור רכישה והחזקה של תעודות התחייבות סעיף 35יבהגבלות על ביצוע עסקאות בניירות ערך סימן ד: אסיפת מחזיקים סעיף 35יב1אסיפת מחזיקים סעיף 35יב2סדר היום באסיפת מחזיקים סעיף 35יב3הצבעה באסיפת מחזיקים סעיף 35יב4חובת מחזיק בתעודות התחייבות סעיף 35יב5מחזיק בתעודות התחייבות שהוא בעל שליטה סעיף 35יב6כינוס אסיפת מחזיקים על ידי בית המשפט סעיף 35יב7הודעה על אסיפת מחזיקים ותוכנה סעיף 35יב8תקנות לעניין החלטות באסיפת מחזיקים סעיף 35יב9הוכחת בעלות בתעודות התחייבות סעיף 35יב10כינוס אסיפה על ידי בית משפט סעיף 35יב11אסיפה בישראל סעיף 35יב12דחיית אסיפת מחזיקים סעיף 35יב13מניין חוקי באסיפת מחזיקים סעיף 35יב14מניין חוקי באסיפת מחזיקים נדחית סעיף 35יב15יושב ראש אסיפת מחזיקים סעיף 35יב16הצבעה במניין קולות סעיף 35יב17רוב באסיפת מחזיקים סעיף 35יב18הכרזה כראיה סעיף 35יב19חופש ההתנאה סעיף 35יב20פנייה למחזיקי תעודות ההתחייבות סעיף 35יב21תקנות סעיף 35יב22פרוטוקולים באסיפת מחזיקים סעיף 35יב23פגמים בכינוס סעיף 35יב24המועד הקובע לבעלות בתעודות התחייבות סעיף 35יב25בחינת ניגודי עניינים סעיף 35יב26כינוס אסיפת מחזיקים לצורכי התייעצות סימן ה: הוראות כלליות סעיף 35יגתקפן של פעולות סעיף 35ידסיום כהונתו של נאמן סעיף 35טוהתייצבות הרשות בהליכים סעיף 35טזהצעת ניירות ערך בידי המדינה סעיף 35טז1תקנות בעניין המועד הקובע לתשלום קרן או ריבית על פי תעודות התחייבות סעיף 35טז2פטור מהוראות הפרק פרק ה2: כתבי אופציה סעיף 35טז3הגדרות סעיף 35טז4מחזיק בכתב אופציה סעיף 35טז5מרשם המחזיקים בכתבי אופציה סעיף 35טז6תוכן מרשם המחזיקים בכתבי אופציה סעיף 35טז7הוכחת בעלות בכתבי אופציה סעיף 35טז8הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה סעיף 35טז9תקנות פרק ה3: ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל סעיף 35יזרישום למסחר של ניירות ערך של תאגיד חוץ סעיף 35יחקביעת בורסה בתוספת השלישית סעיף 35יטשינוי התוספות סעיף 35כמסמך רישום סעיף 35כאפטור מגילוי סעיף 35כבפרסום מסמך הרישום סעיף 35כגהמועד לרישום למסחר סעיף 35כדסמכות להורות על השלמת פרטים סעיף 35כועיכוב הליכים בתובענה בישראל סעיף 35כזמחיקה מן המסחר סעיף 35כחמחיקה מן המסחר ביוזמת תאגיד החוץ סעיף 35כטתשקיף של תאגיד שהואגד בישראל שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחו"ל סעיף 35לתאגיד שהואגד מחוץ לישראל שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל סעיף 35לאחובת דיווח של תאגיד חוץ סעיף 35לבמעבר ממתכונת דיווח אחת לאחרת סעיף 35לגהחלפת מתכונת דיווח פרק ה4: ניירות ערך מיוחדים סעיף 35לדהצעה לציבור של ניירות ערך מיוחדים סעיף 35להמסמך הצעה לציבור סעיף 35לוסמכות להורות על השלמת פרטים סעיף 35לזחובת דיווח של מנפיק ניירות ערך מיוחדים סעיף 35לחאחריות של מנפיק ניירות ערך מיוחדים פרק ה5: הצעה באמצעות רכז הצעה סעיף 35לטמרשם הרכזים סעיף 35מרישום במרשם סעיף 35מאסירוב לרשום מבקשת במרשם הרכזים סעיף 35מבביטול רישום במרשם הרכזים סעיף 35מגהתנהלות תקינה והוגנת של רכז הצעה סעיף 35מדחובות דיווח של רכז הצעה סעיף 35מהפיקוח הרשות על רכז הצעה סעיף 35מואיסור עיסוק בלא רישום פרק ו: דו"ח שוטף סעיף 36חובת דיווח של תאגידים סעיף 36אסמכות להורות על דרך הצגת פרטים סעיף 36בחובת דיווח של ערב סעיף 36גפטור מדיווח סעיף 36דהתאמות בפרטי דיווח לתאגיד שנכלל במדד ת"א טק עילית סעיף 37חובת הודעה של בעל ענין או של נושא משרה בכירה סעיף 38צו בית המשפט סעיף 38אהוראה להפסקת המסחר סעיף 38באחריות אזרחית של בעל ענין או של נושא משרה בכירה סעיף 38גאחריות לנזק בשל פרט מטעה בדוח, בהודעה או במסמך פרק ז: הוראות נוספות בענין הנפקות הצעות לציבור ודו"ח שוטף סעיף 39אישור שר האוצר סעיף 39אהחלת הוראות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומניותיה או תעודות ההתחייבות שלה מוצעות לציבור בישראל סעיף 44עיון במסמכים סעיף 44אהגבלה על נותן חוות דעת סעיף 44א1פרט מטעה פרק ז1: דיווח אלקטרוני סעיף 44בדרכי דיווח סעיף 44גאבטחת מידע סעיף 44דביצוע ותקנות סעיף 44הסמכות הרשות סעיף 44ומאשר חתימה פרק ז2: דואר אלקטרוני מאובטח ומערכת הצבעה אלקטרונית סעיף 44זהגדרות סעיף 44חהמצאת מסר אלקטרוני מאושר סעיף 44טחזקת המצאה סעיף 44יתקנות בעניין דואר אלקטרוני מאובטח סעיף 44יאכללי הרשות בעניין דואר אלקטרוני מאובטח סימן א: דואר אלקטרוני מאובטח סעיף 44חהמצאת מסר אלקטרוני מאושר סעיף 44טחזקת המצאה סעיף 44יתקנות בעניין דואר אלקטרוני מאובטח סעיף 44יאכללי הרשות בעניין דואר אלקטרוני מאובטח סימן ב: מערכת הצבעה אלקטרונית סעיף 44יא1הגדרות סעיף 44יא2מערכת הצבעה אלקטרונית סעיף 44יא3הפרדה מבנית סעיף 44יא4סמכות הרשות סעיף 44יא5נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית סעיף 44יא6תוצאות ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית פרק ז3: זירת סוחר לחשבונו העצמי סעיף 44יבהגדרות סעיף 44יב1איסור הצעת מסחר במכשירים פיננסיים מסוימים סעיף 44יגרישיון לניהול זירת סוחר סעיף 44ידחובה לעמוד בדרישות למתן רישיון סעיף 44יד1איסור ניהול זירת סוחר ללקוחות מחוץ לישראל שמוצע בה מסחר במכשירים פיננסיים מסוימים סעיף 44טואיסור הצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית סעיף 44טזאיסור על עיסוקים נוספים סעיף 44יזהתנהלות תקינה והוגנת סעיף 44יחכללים בתקנון לניהול זירת סוחר סעיף 44יטאיסור ניצול לקוח סעיף 44כפיקוח הרשות סעיף 44כאאחריות חברה בעלת רישיון זירה סעיף 44כבחובת הודעה של בעל עניין ונושא משרה בחברה בעלת רישיון זירה סעיף 44כגביטול או התלייה של רישיון זירה סעיף 44כדהיתר בעל שליטה סעיף 44כההעברת אמצעי שליטה סעיף 44כוביטול היתר שליטה סעיף 44כזהוראות למי שפעל בלא היתר שליטה סעיף 44כחחובת הודעה לרשות לעניין בחינת מהימנות סעיף 44כטתקנות לעניין פרק ז'3 סעיף 44לסייג לתחולה פרק ח: בורסה ומסלקה סעיף 45רשיון סעיף 45אדירקטוריון בורסה סעיף 45בפקיעת כהונה של דירקטור חיצון סעיף 45גאיסור עשיית עסקה בניירות ערך סעיף 45דדיווח סעיף 46תקנון הבורסה סעיף 46אהנחיות זמניות סעיף 46בשוויון זכויות ההצבעה סעיף 46גחובת מחזיקי מניות יסוד סעיף 47ערעור ועתירה על החלטות הבורסה סעיף 48שינויים של תקנון הבורסה סעיף 49פרסום תקנון הבורסה סעיף 50רציפות פעולת הבורסה סעיף 50איציבות מסלקות סעיף 50בחובות מסלקה סעיף 50גפיקוח הרשות על פעולות המסלקה סעיף 51פיקוח הרשות על פעולות הבורסה סעיף 52דו"ח על פעולות הבורסה סימן א: הגדרות סעיף 44לאהגדרות סימן ב: בורסה סעיף 45רישיון בורסה סעיף 45אתנאים ושיקולים למתן רישיון בורסה סעיף 45בבקשה לרישיון בורסה סעיף 45גדיווח על שינוי בפרטי הבקשה לרישיון בורסה או במסמכים שצורפו לה סעיף 45דתנאים ברישיון בורסה סעיף 45הביטול רישיון בורסה או התלייתו סעיף 45וחובת הודעה לרשות סעיף 45זשליטה והחזקת אמצעי שליטה בבורסה סעיף 45חהעברת אמצעי שליטה בבורסה סעיף 45טשינוי או ביטול היתר סעיף 45יחובת הודעה על פגם במהימנות סעיף 45יאהוראות למי שפעל בלא היתר סעיף 45יבפעילות בורסה סעיף 45יגעיסוקים מותרים לבורסה סעיף 45ידהגבלה על ביצוע עסקה בידי בורסה לחשבונה העצמי סעיף 45טוקביעת נהלים והקצאת משאבים ליישומם סעיף 45טזחובה לפרסם עמלות מסחר וסליקה סעיף 45יזלקוח המבקש לפתוח חשבון ניירות ערך סעיף 46תקנון הבורסה סעיף 46בשוויון זכויות ההצבעה סעיף 46גחובת מחזיקי מניות יסוד סעיף 47ערעור ועתירה על החלטות הבורסה סעיף 48שינויים של תקנון הבורסה סעיף 49פרסום תקנון הבורסה וההנחיות לגביו סעיף 49אאיסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה סעיף 49בפטור מתחולת ההוראות לפי פרק זה סעיף 50רציפות פעולתה של מערכת למסחר בניירות ערך סימן ג: מסלקה סעיף 50אחובת רישוי ויציבות מסלקה סעיף 50א1עיסוקים מותרים למסלקה סעיף 50א2המועד, הדרך והתנאים לקבלת הוראת סליקה במסלקה סעיף 50א3סופיות הסליקה במסלקות סעיף 50א4סופיות הסליקה בהליכי חדלות פירעון לגבי חבר מסלקה סעיף 50א5המשך פעילות של חבר מסלקה בהליכי חדלות פירעון סעיף 50א6הודעה על הליכי חדלות פירעון או מינוי כונס נכסים סעיף 50א7ברירת הדין סעיף 50א8הליך חדלות פירעון זר לגבי חבר מסלקה סעיף 50בחובות מסלקה סימן ד: ממשל תאגידי סעיף 50ב1הגדרות סעיף 50ב2תחולת הוראות חוק החברות סעיף 50ב3דירקטוריון של בורסה סעיף 50ב4כשירות למינוי דירקטור בבורסה סעיף 50ב5כשירות למינוי דירקטור בלתי תלוי בבורסה סעיף 50ב6תקופת כהונה של דירקטור בלתי תלוי ושל יושב ראש דירקטוריון סעיף 50ב7הפסקת כהונה של דירקטור בלתי תלוי שמונה לפי המלצת ועדת האיתור סעיף 50ב8השתתפות בוועדות סעיף 50ב9כינוס ישיבות הדירקטוריון סעיף 50ב10תפקידי הדירקטוריון סעיף 50ב11ועדת ביקורת סעיף 50ב12ועדת תגמול סעיף 50ב13ועדת האיתור סעיף 50ב14מינוי ופיטורים של המנהל הכללי ושל נושאי משרה סעיף 50ב15מבקר פנימי סעיף 50ב16אישור מינוי נושא משרה סעיף 50ב17עסקאות עם בעלי עניין סעיף 50ב18איסור עשיית עסקה בניירות ערך סעיף 50ב19תחולת הוראות סימן משנה ב' על מסלקה סימן ה: פיקוח הרשות סעיף 50גפיקוח הרשות על פעולות המסלקה סעיף 51פיקוח הרשות על פעולות הבורסה סעיף 52דו"ח על פעולות הבורסה פרק ח1: הגבלת השימוש במידע פנים סעיף 52אהגדרות סעיף 52בשימוש במידע פנים סעיף 52גשימוש במידע בידי איש פנים סעיף 52דשימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים סעיף 52החזקה בדבר ניצול מידע פנים סעיף 52ומידע שאינו מידע פנים סעיף 52זהגנות סעיף 52חריווח משימוש במידע פנים סעיף 52טעסקאות בניירות ערך בידי עובד בורסה סעיף 52יקיום עסקה פרק ח2: אחריות בשל הפרת הוראות סעיף 52יאאחריות של מנפיק סעיף 52יבאחריות של נאמן סעיף 52יגשלילת אחריות סעיף 52ידאחריות רבים סעיף 52יד1דחיית פירעון התחייבות כלפי בעל שליטה בתאגיד מדווח בקשיים פרק ח3: הטלת עיצום כספי בידי הרשות סעיף 52טוהטלת עיצום כספי בידי הרשות סעיף 52טזהודעה על כוונת חיוב סעיף 52יזזכות טיעון סעיף 52יחהחלטת הרשות ודרישת תשלום סעיף 52יטהפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 52כסכומים מופחתים סעיף 52כאסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 52כבהמועד לתשלום עיצום כספי סעיף 52כגפריסת תשלום עיצום כספי סעיף 52כדריבית פיגורים סעיף 52כהגבייה סעיף 52כועיכוב תשלום והחזר סעיף 52כזפרסום ודיווח מיידי על דרישת תשלום סעיף 52כחעיצום כספי והליך פלילי סעיף 52כטעיצום כספי והליך אכיפה מינהלי סעיף 52לשינוי התוספת החמישית והתוספת השישית פרק ח4: הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית סימן א: ועדת האכיפה המינהלית סעיף 52לאהגדרות סעיף 52לבועדת האכיפה המינהלית סעיף 52לגמותבי ועדת האכיפה המינהלית סעיף 52לדסייגים למינוי סעיף 52להפקיעת כהונה והעברה מכהונה סעיף 52לוגמול סעיף 52לזאיסור על ניגוד עניינים בעניין מסוים סעיף 52לחהיעדרות של חבר מותב סעיף 52לטסדרי דין סעיף 52מראיות סעיף 52מאסודיות דיוני הוועדה והחומר המוגש לה סעיף 52מבדיווח על החלטות מותבי הוועדה סימן ב: בירור הפרה והליך אכיפה מינהלי סעיף 52מגבירור הפרה סעיף 52מדהחלטה על חקירה או בירור מינהלי סעיף 52מההחלטה על פתיחה בהליך אכיפה מינהלי סעיף 52מוהודעה על פתיחה בהליך אכיפה מינהלי סעיף 52מזזכות לקבלת מידע סעיף 52מחזכות טיעון סעיף 52מטההליך לפני המותב סעיף 52נפרוטוקולים סעיף 52נאהחלטת המותב סימן ג: אמצעי האכיפה המינהלייים סעיף 52נבהטלת אמצעי אכיפה מינהלי סעיף 52נגעיצום כספי סעיף 52נדתשלום לנפגע ההפרה סעיף 52נהנקיטת פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה סעיף 52נואיסור לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח סעיף 52נזביטול או התליה של רישיון, אישור או היתר סעיף 52נחאמצעי אכיפה על תנאי סעיף 52נטמגבלת זמן לעניין הטלת אמצעי האכיפה סימן ד: הוראות כלליות סעיף 52ספרסום ודיווח מיידי על החלטה אם להטיל אמצעי אכיפה סעיף 52סאסמכות בית המשפט בעתירה סעיף 52סבאישור החלטות המותב סעיף 52סגעיכוב ביצוע ההחלטה והחזר סעיף 52סדאחריות מנהל כללי ושותף ולמעט שותף מוגבל סעיף 52סההליך אכיפה מינהלי והליך פלילי סעיף 52סוהליך מינהלי נגד נושא משרה בכירה בתאגיד בנקאי ובגוף מוסדי סעיף 52סזהטעיית הרשות סעיף 52סחשינוי התוספת השביעית פרק ט: עונשין סעיף 53הפרת הוראות של חוק זה סעיף 54תרמית בקשר לניירות ערך פרק ט1: הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים סימן א: סמכות יושב ראש הרשות להתקשר בהסדר סעיף 54אהגדרות סעיף 54בסמכות יושב ראש הרשות להתקשר בהסדר סעיף 54גפרסום ודיווח מיידי סעיף 54דהסכמת חשוד וראיות שמסר אינן ראיה בהליך פלילי או מינהלי סימן ב: סמכות פרקליט מחוז להתקשר בהסדר סעיף 54הסמכות פרקליט מחוז להתקשר בהסדר להפסקת הליכים המותנית בתנאים סעיף 54ופרסום ודיווח מיידי סעיף 54זהסכמת חשוד וראיות שמסר אינן ראיה בהליך פלילי או מינהלי פרק ט2: שיתוף פעולה עם רשות חוץ סעיף 54יא1הגדרות סעיף 54יא2אישור בקשה לסיוע סעיף 54יא3סמכות היועץ המשפטי לממשלה סעיף 54יא4הסמכה לבצע פעולות סיוע סעיף 54יא5הסמכה להעביר ידיעות ומסמכים סעיף 54יא6הדדיות סעיף 54יא7תקנות סעיף 54יא8תוקפן של תקנות סעיף 54יא9סייג להעברת ידיעות ומסמכים פרק י: הוראות שונות סעיף 54יא10הגדרות סעיף 54יבפטור סעיף 55הוראות מעבר סעיף 55אאגרות סעיף 55בפרסום הודעה בעיתון סעיף 55גמימון תובענות ייצוגיות סעיף 55דסמכות לדחות את המועד לכינוס אסיפה סעיף 56ביצוע ותקנות סעיף 56אסמכות לדרוש ידיעות ומסמכים סעיף 56א1בקרה על פעולות בבורסה סעיף 56א2מינוי חוקר וחוקר בכיר סעיף 56בסמכויות חיפוש ותפיסה סעיף 56ב1סמכות לבקש צו זמני לתפיסת רכוש סעיף 56גסמכויות חקירה סעיף 56ג1סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור סעיף 56ג2הודעה למשטרת ישראל סעיף 56דצו מניעה וצו מניעה זמני סעיף 56הסודיות סעיף 56וביקורת סעיף 56זמסים ונזיקין אזרחיים סעיף 56חאיסור שיפוי וביטוח סעיף 57תיקון פקודת החברות סעיף 58תחילה סעיף 59סייג לתחולה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 3-א: תוספת 3-א1: תוספת 3-ב: תוספת 4: תוספת 4-א: תוספת 4-ב: תוספת 5: תוספת 6: סעיף 1ת"ט תשע"ב 2012 תוספת 7: