פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 1אחבלה בדרך למחנה או ממנו סעיף 2נכים ממתנדבי הישוב סעיף 2אמיועדים לשירות ביטחון בהכשרה קדם צבאית או בעת מבחנים ליחידת התנדבות סעיף 2במשרת בשירות קבע ברציפות לשירות החובה סעיף 3סמכות להעלות שיעורים פרק 2: תגמול סעיף 4תגמולים בדרך של מענק לנכים שדרגת נכותם 10 עד 19 אחוזים סעיף 4אתגמולים לנכה שקיבל מענק ולאחר מכן נקבעה לו דרגת נכות גבוהה מ 19 אחוזים סעיף 4במועד תשלום המענק סעיף 4גתשלום מקדמה לנכה שדרגת נכותו 10 עד 19 אחוזים סעיף 4דאי תשלום תגמולים נוספים סעיף 4התחילה ותחולה סעיף 4וברירת מענק סעיף 5תגמולים לנכים של 10 100 אחוז סעיף 6תגמול למחוסר פרנסה סעיף 7תגמולים מיוחדים סעיף 7אנכים שהגיעו לגיל פרישה סעיף 7בתוספת למימון צרכים מיוחדים סעיף 7גתוספת לנכה בגיל 55 ויותר סעיף 7דתוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת סעיף 7הסייג סעיף 8שני הורים ממין אחד והורים זקנים סעיף 9התנהגות רעה חמורה פרק 3: קביעת נכות סעיף 10קביעת דרגת נכות סעיף 10אתגמולים לנכה לפי חוק זה ולפי חוק נפגעי איבה סעיף 11סירוב לקבל טיפול רפואי סעיף 12ועדה רפואית עליונה סעיף 12אערעור לפני בית המשפט המחוזי פרק 4: תשלומים סעיף 13הזמן לתשלום תגמולים סעיף 14איסור העברת תגמול סעיף 15איסור עיקול על תגמול סעיף 16עיכוב תגמול סעיף 17פקיעת הזכות לגימלה סעיף 18מאימתי משלמים תגמולים סעיף 19תחילת תגמול לנכה מכוח שירות סעיף 20למי משלמים תגמולים סעיף 20אתגמולים אחרי פטירתו של נכה סעיף 21התשלום מאוצר המדינה סעיף 22סילוק מלוות שיקום סעיף 23זקיפת תשלומים קודמים פרק 5: ארגון סעיף 25קציני תגמולים סעיף 26ועדות ערעור סעיף 27סמכויות עזר סעיף 28סדרי הדין סעיף 28אקביעת דרגת נכות יחד עם חוות דעת על הקשר הסיבתי סעיף 29הרכבן של ועדות רפואיות פרק 6: הבקשות וההחלטה בהן סעיף 30בקשות סעיף 31ההחלטה בבקשות סעיף 31אמילווה עד למתן החלטה סעיף 32התיישנות תביעות סעיף 32אהארכת מועד התיישנות בחבלה רשומה סעיף 33ערעור לפני ועדת ערעור סעיף 34ערעור לבית המשפט סעיף 35החלטות חדשות סעיף 35בעיכוב זמני של התגמולים סעיף 35גהחלטה על גמר נכות פרק 7: הוראות כלליות סעיף 36תשלומים לפי חוק זה ופיצויים לפי חוק אחר סעיף 36אזכויות לפי חוק זה ולפי חוק הביטוח הלאומי סעיף 36בזכויות לפי חוק זה ולפי חוק שירות המדינה סעיף 37בדיקות חדשות סעיף 39נטילת תגמול במקרים מסויימים סעיף 39אדין יתרות התגמולים המגיעים לנכה שנפטר סעיף 40דין נכה במאסר סעיף 41סמל הנכים סעיף 42עבירות סעיף 43טיפול בנכים סעיף 43אביטוח למקרה מוות סעיף 43בטיפול רפואי ותגמולים לחייל משוחרר סעיף 44תיאום דרגת משכורת סעיף 44אנכה שנפגע בשתי מלחמות פרק 8: ביצוע והוראות מעבר סעיף 45תקנות בענין שיקום נכים סעיף 45אתקנות בדבר הכנסה סעיף 45בדיווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת סעיף 47אישור פעולות סעיף 48ביצוע ותקנות