סעיף 1הגדרות ופרשנות סעיף 2דחיית שירות סעיף 3הוראות בדבר מתן הצו סעיף 4תנאים לדחיית שירות סעיף 5שנת הכרעה סעיף 6שירות אזרחי סעיף 7חובות מי שחל עליו צו סעיף 8רשימת ישיבות סעיף 9לימוד בישיבת הסדר סעיף 10חישוב גילים סעיף 11עונשין סעיף 12שמירת הוראות חוק שירות ביטחון סעיף 13ביצוע ותקנות סעיף 14הוראת מעבר סעיף 15ביטול חוק דחיית שירות ביטחון לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם סעיף 16הוראת שעה סעיף 17תחילה