סעיף 1הגדרות סעיף 1אעבירה נלווית סעיף 2העדת ילד סעיף 2בנוכחות מלווה וחוקר ילדים בעת מתן עדות של ילד סעיף 2גאיסור חקירה נגדית בידי נאשם סעיף 3מינוי חוקרי ילדים סעיף 3אמינוי חוקר ילדים בכיר סעיף 4חקירה על ידי חוקר ילדים בלבד סעיף 4אהזמנת ילד לחקירה סעיף 4בהוצאת ילד ממקום שהותו לצורך חקירה סעיף 4גחקירת ילד עם מוגבלות שכלית סעיף 4דחקירת ילד בשעות הלילה סעיף 4ההודעה על חקירת ילד חשוד או על מעצרו סעיף 4וחקירת ילד חשוד ללא הודעה להורה או לקרוב אחר סעיף 5נוכחות בחקירה סעיף 5אתיעוד חקירה סעיף 5בדרכי העיון בהקלטה סעיף 5גנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירת ילד חשוד סעיף 5דהודעה לילד חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו סעיף 5החקירת ילד חשוד בשעות הלילה סעיף 5ותקנות לעניין סעיפים 4ד עד 4ו ו 5ג עד 5ה סעיף 6סודיות סעיף 6אדלתיים סגורות סעיף 7נוכחותו של ילד בפעולות חקירה סעיף 8דין וחשבון למשטרה סעיף 9ראיות כשרות סעיף 10חקירה נוספת סעיף 10ארציפות הדיון סעיף 11עדות מסייעת סעיף 11אהליכים אחרים סעיף 12ביצוע ותקנות סעיף 13תחילת תוקף תוספת 1: