פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2ניהול קופת גמל סעיף 3נאמנות וטובת העמיתים פרק ב: חברה מנהלת סימן א: רישוי חברה מנהלת סעיף 4רישיון חברה מנהלת סעיף 5בקשה לרישיון סעיף 6תנאים ברישיון ושינויים סעיף 7רישיון לניהול קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה סעיף 8פקיעת רישיון וביטולו סימן ב: אמצעי שליטה בחברה מנהלת סעיף 9שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת סימן ג: אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת סעיף 10אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת סעיף 11ועדת השקעות של חברה מנהלת סעיף 12מניעת ניגודי ענינים פרק ג: קופת גמל סימן א: אישור קופת גמן סעיף 13אישור קופת גמל סעיף 14בקשה לאישור סעיף 15ביטול אישור סימן ב: תקנון קופת גמל סעיף 16תקנון קופת גמל סעיף 17שינוי התקנון סעיף 18עיון בתקנון והמצאת עותקים ממנו סימן ג: חשבונות בקופת גמל סעיף 19פתיחת חשבון בקופת גמל סעיף 20בחירת קופת גמל סעיף 21מרכיבי חשבון קופת גמל סימן ד: תשלומים לקופת גמל ומשיכת כספים ממנה סעיף 22תשלומים לקופת גמל סעיף 23משיכה והעברה של כספים מקופת גמל סעיף 24איתור עמיתים ומוטבים סעיף 24אאיחוד חשבונות קיימים בקרן פנסיה הוראת שעה סעיף 24באיחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן פנסיה סעיף 25איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית סימן ה: השקעת כספי קופת גמל וניהול נכסיה סעיף 26השקעת כספי קופת גמל סעיף 27הפרדת נכסים וחשבונות סעיף 28חשבונות קופת גמל סעיף 29הוראות לענין החזקת נכסים סעיף 30שעבוד ועיקול של נכסי קופת גמל סעיף 31השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית סעיף 32הוצאות, דמי ניהול ועמלת הפצה סעיף 33חישוב שווי נכסי קופת גמל סעיף 34תשואת קופת גמל סימן ו: דיווח לעמיתים ופרסום לציבור סעיף 35דיווח לעמיתים סעיף 36פרסום ואיסור תיאור מטעה סימן ז: מיזוג ופיצול קופת גמל סעיף 37מיזוג קופות גמל סעיף 38פיצול קופות גמל סעיף 39תשלומים לקופת גמל סעיף 40דוחות, הודעות ומידע סעיף 41העברת ניהול מרצון סעיף 42העברת ניהול בשל כינוס נכסים או פירוק פרק ה: עיצום כספי סעיף 43עיצום כספי סעיף 44עדכון עיצום כספי סעיף 47החלת הוראות חוק הפיקוח על הביטוח סעיף 47אשינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה פרק ו: עונשין סעיף 48שיעור הקנס הבסיסי סעיף 49עונשין סעיף 50עבירה כדי להטעות או לרמות סעיף 51קנס בעבירה נמשכת סעיף 52חובת פיקוח פרק ז: שונות סעיף 54תביעה בשם קופת גמל סעיף 55מסלולי השקעה סעיף 56קופות ביטוח סעיף 57קופות גמל בניהול אישי סעיף 58אגרות סעיף 59פרסום הוראות הממונה סעיף 60ביצוע ותקנות פרק ח: תיקונים עקיפים, תחילה והוראות מעבר סעיף 85תחילה סעיף 86הוראות מעבר תוספת 1: תוספת 2: