סעיף 1הגדרות סעיף 2נושא החוק סעיף 3כשירותם של דיינים סעיף 3אאזרחות סעיף 4הרבנים הראשיים, רבנים מקומיים סעיף 5דרך המינוי סעיף 6הוועדה לבחירת דיינים סעיף 6אסייג למינוי דיין סעיף 6בהצבעה בועדה סעיף 7סדרי עבודת הועדה סעיף 8נשיאים, אבות בתי דין והרכב בתי הדין סעיף 8אקביעת מותבים, מועדים ומקום כהונה סעיף 9מינוי לכהונה בפועל סעיף 9אדיין עמית סעיף 10הצהרת אמונים סעיף 11כוחו של מינוי סעיף 12אי תלותם של דיינים סעיף 12אערעור סעיף 13סדרי מינהל סעיף 14תקופת כהונתם של דיינים סעיף 15התפטרות סעיף 16קיצבה סעיף 16אסיום כהונת דיין חוק בעלי סעיף 16בסמכות דיין לסיים דיון סעיף 17משכורת ותשלומים אחרים סעיף 17אהצהרת הון סעיף 18ייחוד הכהונה סעיף 19העברת דיין למקום אחר סעיף 19אעילות פסלות סעיף 19בכללי אתיקה לדיינים סעיף 19גועדת אתיקה סעיף 20בית דין משמעתי סעיף 21קובלנה על דיין סעיף 21אאמצעי משמעת סעיף 22מסקנות בית הדין המשמעתי סעיף 23השעיית דיין סעיף 24פרסום ברשומות סעיף 25תביעה פלילית סעיף 26הוראות מעבר סעיף 27ביצוע ותקנות סעיף 28ביטולים סעיף 29שמירת סמכויות