סעיף 1פרשנות סעיף 2מזונות לבן זוג סעיף 2אהתחשבות בהכנסות של בן זוג סעיף 3מזונות לילדים קטינים סעיף 3אמזונות קטין סעיף 4מזונות בין שאר בני משפחה סעיף 5סולם המזונות סעיף 6היקף המזונות סעיף 7חייבים אחרים סעיף 8הבטחת מזונות סעיף 9פטור ממזונות סעיף 10מזונות זמניים סעיף 11סייג למזונות בעד העבר סעיף 12הסכמים בדבר מזונות סעיף 13שינויים בנסיבות סעיף 14עסקאות בדבר מזונות סעיף 15פקיעת זכות המזונות סעיף 16זכות חזרה סעיף 17משפט בין לאומי פרטי סעיף 18סמכות בית משפט מחוזי סעיף 19שמירת סמכויות, דינים והסכמים סעיף 20ניכויים ממס הכנסה