פרק א: העמדת עבריין במבחן סעיף 1סמכות בית משפט ליתן צו מבחן סעיף 2תסקיר בכתב לפני מתן צו מבחן סעיף 3הסבר לנבחן לפני מתן צו מבחן סעיף 4תקופת המבחן סעיף 5הוראות ותנאים בצו מבחן סעיף 6הוראות צו מבחן בדבר מגורים סעיף 7עותקים סעיף 8תוצאות צו מבחן בהרשעה סעיף 9תוצאות צו מבחן ללא הרשעה סעיף 10החזרת רכוש גנוב סעיף 11חיוב בפיצויים ובהוצאות סעיף 12גביית פיצויים והוצאות פרק ב: אי-עמידה במבחן סעיף 13הגדרות סעיף 14נבחן שהורשע בעבירה נוספת סעיף 15סמכות שופט בית משפט שלום סעיף 16סמכות ענישה לאחר עבירה נוספת סעיף 17סמכות ענישה לבית משפט מחוזי לאחר עבירה בתקופת תוקף הצו סעיף 18נבחן שלא ציית לצו מבחן סעיף 19התחייבות הנבחן להתייצב בבית המשפט סעיף 20דין הנבחן שלא ציית לצו סעיף 21פקיעת צו מבחן פרק ג: תיקון צו מבחן והפקעתו סעיף 22תיקון צו מבחן סעיף 23תיקון בעקבות שינוי מקום מגורים סעיף 24נוכחות הנבחן במעמד מתן צו סעיף 25הפקעת צו מבחן סעיף 26עותקי תיקון והפקעה פרק ד: שירות המבחן סעיף 27שירות המבחן סעיף 28ועדות מבחן סעיף 29תרומות למעונות סעיף 30תקנות