סעיף 1הגדרות סעיף 1אזכאות למי שטרם מלאו לו 20 שנה סעיף 2סייגים להוראות סעיף 2 ילדים סעיף 3סייגים להוראות סעיף 2 סעיף 4תקופת הזכאות לפי תקנות 2 ו 3 סעיף 5סייג להוראת סעיף 2 סעיף 5אזכאי שיצא את ישראל סעיף 6מוסד סעיף 7זכאות בנפרד של כל אחד מבני זוג סעיף 7אחזקת יחיד לפי תקנה 7 סעיף 8שיעור הגימלה סעיף 9סכומים קובעים סעיף 10הכנסה מנכס סעיף 10ארכב לצורך קבלת טיפול רפואי סעיף 10בסייג לזכאות סעיף 11נכס שהועבר לאחר סעיף 12סדר הניכויים סעיף 13צירוף הכנסות בן משפחה חולה סעיף 14עדכון הכנסות סעיף 15זקיפת תשלומים סעיף 16הכנסת עובד עצמאי סעיף 17תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה סעיף 18סייג לצירוף הכנסות בן זוג סעיף 19החלת החוק והוראות מעבר לגבי מקבל הטבה סוציאלית סעיף 20החלת החוק והוראות מעבר לגבי מקבל תמיכה סעיף 21תחילה ותוקף