פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: הסדר כובל סימן א: הסדר כובל מהו סעיף 2הסדר כובל סעיף 3הסדרים שאינם הסדרים כובלים סעיף 3אהסדרים בין מובילים באוויר סימן ב: איסור הסדר כובל סעיף 4איסור הסדר כובל סעיף 5קביעת קו פעולה בידי איגוד עסקי סעיף 6התאמת פעולה להסדר כובל סימן ג: רישום הסדר כובל ואישורו סעיף 7בקשה לאישור הסדר כובל סעיף 8שמיעת הממונה והתנגדויות סעיף 9החלטת בית הדין סעיף 10שיקולים לטובת הציבור סעיף 11תקופת האישור סעיף 12ביטול ושינוי אישור סעיף 13היתר זמני סעיף 14פטור מקבלת אישור סעיף 14אמועד למתן החלטת הממונה סעיף 15ביטול הפטור סעיף 15אפטור סוג סעיף 16שינוי בהסדר כובל פרק ג: מיזוג חברות סימן א: תחולה ואיסור מיזוג סעיף 17תחולה סעיף 18מיזוג עם חברה העוסקת בחוץ לארץ סימן ב: הודעת מיזוג והסכמת הממונה סעיף 19איסור מיזוג חברות סעיף 20הודעת מיזוג סעיף 21החלטת הממונה סעיף 22ערר על החלטת הממונה סעיף 23ועדה לפטורים ולמיזוגים סעיף 23אניגוד ענינים סעיף 23בסדרי דין סעיף 23גדין חברי הועדה שאינם עובדי המדינה סעיף 23דסיום וחדילה מכהונה סעיף 24חובת התייעצות סימן ג: הפרדת חברות סעיף 25סמכות בית הדין להפריד חברות שמוזגו פרק ד: מונופולין סעיף 26מונופולין ובעל מונופולין סעיף 27הגבלות לגבי בעל מונופולין סעיף 28ערר על הגבלת המונופולין סעיף 29סירוב בלתי סביר סעיף 29אניצול מעמד לרעה סעיף 30הסדרת פעולות מונופולין סעיף 30אמכירת נכס בידי מונופולין סעיף 31הפרדת מונופולין פרק ד1: קבוצת ריכוז סעיף 31אהגדרות לעניין פרק ד'1 סעיף 31בקבוצת ריכוז סעיף 31גהסדרת פעולות של קבוצת ריכוז סעיף 31דהוראות מיוחדות לעניין קבוצת ריכוז בתחום הבנקאות ובתחום הביטוח פרק ה: בית הדין להגבלים עסקיים סעיף 32הקמת בית הדין ומינוי חבריו סעיף 33מותב בית הדין סעיף 34ניגוד ענינים סעיף 35סמכויות נילוות סעיף 36צווי ביניים סעיף 37ראיות וסדרי דין סעיף 38הארכת מועדים סעיף 39זכות ערעור סעיף 40סדרי דין פרק ו: רשות הגבלים עסקיים והממונה, תפקידו וסמכויותיו סעיף 41הממונה סעיף 41אהרשות סעיף 41בעובדי הרשות סעיף 42ניהול מרשם ופרסום ברשומות סעיף 43קביעת הממונה סעיף 43אחוות דעת מקדמיות סעיף 44פניית הממונה לבית הדין סעיף 44אבדיקות לגבי רמת התחרות בענפים שונים סעיף 45חיפוש ותפיסות סעיף 45אמינוי חוקר סעיף 46חקירות ומסירת ידיעות פרק ו1: פרק ז: עונשין ותרופות סעיף 47עונשין סעיף 47אנסיבות מחמירות סעיף 48אחריות של חבר בני אדם סעיף 49הגנה לעובדים ולמורשים סעיף 50עוולה בנזיקין סעיף 50אצו לא תעשה סעיף 50בצו מוסכם סעיף 50גפרסום הודעה פרק ז1: עיצום כספי סעיף 50דעיצום כספי סעיף 50השיקולים בקביעת סכום העיצום הכספי סעיף 50והודעה על כוונת חיוב סעיף 50זזכות הטיעון סעיף 50חהחלטת הממונה ודרישת תשלום סעיף 50טסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 50יהמועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 50יאהפרשי הצמדה וריבית סעיף 50יבגבייה סעיף 50יגערר לבית הדין סעיף 50ידפרסום סעיף 50טושמירת אחריות פלילית סעיף 50טזאיסור שיפוי וביטוח פרק ח: הוראות שונות סעיף 51ביצוע ותקנות סעיף 52פטור סעיף 53ביטול סעיף 54תחילה סעיף 55הוראות מעבר סעיף 56פרסום