חלק א: פרשנות ותחולה פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: תחולה סעיף 2תחולה כללית סעיף 3קרקע לא בנויה סעיף 4משק חקלאי סעיף 5שכירות ארוכת תקופה סעיף 6שכירות למטרות פרסומת או ראווה סעיף 7שכירות בבית אירוח סעיף 8דירת שירות סעיף 9נכס פנוי סעיף 10נכס שנתפנה סעיף 11נכס שהוחזר בתשלום דמי מפתח סעיף 12נכס שהוחזר על פי הסכם סעיף 13סייג לאי תחולה סעיף 14בנינים חדשים ובנינים שבמפעל מאושר סעיף 15מושכר מעורב סעיף 16התנאה על הגנה סעיף 17שכירות ראשית ושכירות משנה סעיף 18תחולה על המדינה חלק ב: שכירות – זכויות וחובות פרק א: דיירים לפי חוק סעיף 19דייר לאחר תום תקופת השכירות סעיף 20דייר של דירה שנפטר סעיף 21דייר של דירה שנפרד או שנתגרש סעיף 22דייר של דירה שזנח משפחתו סעיף 23דייר של בית עסק שנפטר סעיף 24דייר של בית עסק שנפרד או שנתגרש סעיף 25דייר של בית עסק שזנח משפחתו סעיף 26המשכת העסק סעיף 27הפסק ההגנה סעיף 28סמכויות בית המשפט סעיף 29תחולה בתקופת השכירות סעיף 30דייר משנה שהיה לדייר של בעל הבית סעיף 31דייר שהיה שוב לדייר משנה סעיף 32תנאי השכירות לפי סעיפים 30 ו 31 סעיף 33בעל בית שהיה לדייר סעיף 34דין שותפות סעיף 35שימוש משותף סעיף 36דייר בבנין חדש או במפעל מאושר סעיף 37שינוי מטרה וכו' סעיף 38דיון בענין התקנת תורן או דוד סעיף 39שינוי מועדי תשלום סעיף 40שינוי ציוד פרק ב: דמי שכירות של דירות סעיף 41הגדרות סעיף 42דמי שכירות בדירה סעיף 43דין דמי שכירות למעלה מן המותר סעיף 44תיאום דמי שכירות סעיף 45תקנות משנות סעיף 47חלוקת העלאה סעיף 48דמי שכירות מוסכמים בנכסי נפקדים סעיף 49דמי שכירות בשכירות משנה סעיף 50קביעת דמי השכירות על ידי הצדדים סעיף 51פסיקת דמי השכירות על ידי בית הדין פרק ג: דמי שכירות של בתי עסק סעיף 52קביעת דמי שכירות סעיף 52אדמי שכירות מרביים סעיף 53דמי שכירות מוסכמים סעיף 54דמי שכירות בשכירות משנה סעיף 55בית עסק בבנין מיוחד שהושלם אחרי 1.1.1946 סעיף 56הוראות משלימות סעיף 57פסיקת דמי שכירות מחדש פרק ד: הפחתות מדמי שכירות סעיף 58הפחתה למשלמי דמי מפתח בדירה סעיף 59הפחתת תשכ"ב סעיף 60הפחתת תשכ"ז סעיף 61דייר ששילם דמי מפתח או שיכלל בבית עסק פרק ה: שירותים ותיקונים סעיף 62תחולה סעיף 63ניקוי סעיף 64ביצוע החיובים לפי סעיף 63 סעיף 65מים חמים, חימום ומעלית סעיף 66תיקון מיתקנים סעיף 67דין החזרת הוצאות כדין דמי שכירות סעיף 68אחזקת הבית והתיקונים סעיף 69ביצוע החיוב לשירותים ותיקונים סעיף 70תיקון המצריך עבודות בניה יסודיות סעיף 71דין דיירים אחדים סעיף 72דין דייר משנה סעיף 73שירותים בלתי מוגדרים חלק ג: דמי מפתח פרק א: הזכות לדמי מפתח וחלוקתם סעיף 74זכותו של דייר יוצא לדמי מפתח סעיף 75חלקו של מי שהחל להחזיק אחרי תשי"ח סעיף 76חלקו של מי שהחל להחזיק לפני תשי"ח סעיף 77חלקו של דייר יוצא שלא נתן דמי מפתח סעיף 78חלקו של בעל הבית בדמי מפתח סעיף 79יום סיום תקופת ההחזקה סעיף 80דין בני משפחה שהיו לדיירים לענין סעיפים 75 ו 77 סעיף 81מוניטין בבית עסק סעיף 82שינויים ושכלולים במושכר סעיף 83דין הסכם בדירה סעיף 84דין הסכם בבית עסק פרק ב: נוהל וסדרי דין לענין דמי מפתח סימן א: הדייר היוצא מציע דייר במקומו סעיף 85הצהרות הדייר היוצא והדייר המוצע סעיף 86תשובת בעל הבית סעיף 87כשבעל הבית מחזיר את המושכר ומסכים לדמי המפתח סעיף 88כשבעל הבית מחזיר את המושכר וחולק על דמי המפתח סעיף 89כשבעל הבית מסכים לדייר המוצע ולדמי המפתח סעיף 90כשבעל הבית מסכים לדייר המוצע וחולק על דמי המפתח סעיף 91פסק דין פינוי נגד הדייר היוצא סעיף 92התיישנות סעיף 93בקשת רשות סעיף 94מועד הגשת הבקשה סעיף 95מתן רשות סעיף 96דייר שהוא גוף מואגד סעיף 97מטבח או חדרי שירות משותפים לכמה דיירים סעיף 98דייר מוצע דייר לפי חוק סימן ב: תביעת פינוי ובקשת רשות סעיף 99בקשת רשות ותביעת פינוי סעיף 100איחוד הדיון בבקשת רשות ובתביעת פינוי סימן ג: הדייר היוצא אינו מציע דייר במקומו סעיף 101הצהרה של הדייר היוצא בלבד סעיף 102תשובת בעל הבית להצהרת הדייר היוצא סעיף 103הסכמת בעל הבית להחזרת המושכר סעיף 104אי הסכמת בעל הבית להחזרת המושכר סימן ד: אחריות אזרחית ופלילית סעיף 105הגבלת זכות החזרה סעיף 106דיירים שנתנו הצהרה כוזבת סעיף 107העברת מושכר ללא הסכמת בעל הבית סעיף 108עונשין סעיף 109שמירת אחריות פרק ג: דין דייר משנה לענין דמי מפתח סעיף 110תחולה סעיף 111טעם להתנגדות הדייר סעיף 112חיוב הדייר בדמי המפתח סעיף 113זכותו של דייר משנה יוצא לדמי מפתח סעיף 114זכותו של בעל הבית בדמי מפתח פרק ד: דין צו דיור לענין דמי מפתח סעיף 115דמי מפתח במקרה של צו דיור סעיף 116תשלום דמי מפתח לפני ביצוע צו הדיור סעיף 117קביעת דמי המפתח סעיף 118תחולת הוראות סעיף 119דין דייר בדיור חלוף או לפי צו דיור פרק ה: דמי מפתח בהעברת שליטה בחברת מעטים וזכויות בשותפות סעיף 120דמי מפתח בהעברת מניות בחברת מעטים סעיף 121דמי מפתח בחילופי שותפים בשותפות סעיף 122העברות וחילופין תוך שנתיים פעולה אחת הן סעיף 123קביעה בבית הדין סעיף 124חישוב תקופת ההחזקה פרק ו: דין משכיר ציבורי לענין דמי מפתח סעיף 125דין גוף ציבורי המשכיר למעוטי אמצעים ללא דמי מפתח סעיף 126איסור דמי מפתח לגוף מאושר סעיף 127אסור דמי מפתח לדייר מפנה ולדייר נכנס סעיף 128תביעה להחזרת דמי מפתח סעיף 129עונשין סעיף 130גוף מאושר המנהל נכסי אחרים חלק ד: שיפוט והוראות שונות פרק א: עילות פינוי סעיף 131עילות פינוי סעיף 132סייג כללי לפינוי סעיף 133סייג לפינויים מסויימים סעיף 134ארכה לפינוי סעיף 135פיצוי במקרה שפסק דין הושג במרמה סעיף 136ביטול זכות לשימוש משותף סעיף 137אין פינוי אלא על פי פסק דין פרק ב: בית דין לשכירות סעיף 138הקמה סעיף 139הרכב סעיף 140סמכות ת"ט תשל"ג 1972 סעיף 141ראיות סעיף 142מינוי מומחים סעיף 143הזמנת מומחה לדיון סעיף 144סמכותו של מומחה סעיף 145הפקדת כסף לכיסוי הוצאות סעיף 146שכר למומחים סעיף 147ממצאים עובדתיים סעיף 149ערעור והוצאה לפועל פרק ג: הוראות שונות סעיף 150דירה המיועדת לעולה סעיף 151סמכות סעיף 152פטור מרישום בפנקסי מקרקעין סעיף 153דמי מפתח של בית עסק בפשיטת רגל או בפירוק סעיף 154תחילת דמי השכירות החדשים סעיף 155תשלום פיגורים ע"ח דמי שכירות חדשים סעיף 156הגנה מפני פינוי סעיף 157טופס הדרישה סעיף 158דין חוזים קיימים סעיף 159נכס שנתפס לשיכון מוסדות המדינה בירושלים סעיף 160ביצוע ותקנות סעיף 161הוראת מעבר סעיף 162תחילה