פרק א: פגיעה בפרטיות סעיף 1איסור הפגיעה בפרטיות סעיף 2פגיעה בפרטיות מהי סעיף 2אפרסום תצלום של נפטר סעיף 3הגדרת מונחים סעיף 4פגיעה בפרטיות עוולה אזרחית סעיף 5פגיעה בפרטיות עבירה סעיף 6מעשה של מה בכך פרק ב: הגנה על הפרטיות במאגרי מידע סעיף 7הגדרות סימן א: מאגרי מידע סעיף 8רישום מאגר מידע והשימוש בו סעיף 9בקשה לרישום סעיף 10סמכויות הרשם סעיף 10אדו"ח הגנה על הפרטיות סעיף 11חובת מבקש מידע סעיף 12פנקס מאגרי מידע סעיף 13זכות עיון במידע סעיף 13אעיון במידע שאינו בהחזקת בעל המאגר סעיף 14תיקון מידע סעיף 15תובענה לבית המשפט סעיף 16סודיות סעיף 17אחריות לאבטחת מידע סעיף 17אמחזיק במאגרים של בעלים שונים סעיף 17בממונה על אבטחה סימן ב: דיוור ישיר סעיף 17גהגדרות סעיף 17דדיוור ישיר סעיף 17הציון מקור המידע סעיף 17ומחיקת מידע ממאגר המשמש לדיוור ישיר סעיף 17זתחולה על ידיעות סעיף 17חאי תחולה על גוף ציבורי סעיף 17טשמירת דינים פרק ג: הגנות סעיף 18הגנות מה הן סעיף 19פטור סעיף 20נטל ההוכחה סעיף 21הפרכה של טענות הגנה סעיף 22הקלות פרק ד: מסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבוריים סעיף 23הגדרות סעיף 23אתחולה על ידיעות סעיף 23באיסור על מסירת מידע סעיף 23גסייג לאיסור סעיף 23דחובותיו של גוף ציבורי סעיף 23המידע עודף סעיף 23ומסירה מותרת אינה פגיעה בפרטיות סעיף 23זתקנות לענין מסירת מידע פרק ה: שונות סעיף 24דין המדינה סעיף 25מות הנפגע סעיף 26התיישנות סעיף 27החלת הוראות מחוק איסור לשון הרע סעיף 28ראיות על שם רע, אופי או עבר של אדם סעיף 29צווים נוספים סעיף 29אפיצוי בלא הוכחת נזק סעיף 30אחריות בשל פרסום בעתון סעיף 31אחריות של מדפיס ומפיץ סעיף 31אעונשין בעבירות של אחריות קפידה סעיף 31בעוולה בנזיקין סעיף 32חומר פסול לראיה סעיף 33תיקון פקודת הנזיקין סעיף 34תיקון חוק סדר הדין הפלילי סעיף 35שמירת דינים סעיף 36ביצוע ותקנות סעיף 36אאגרות סעיף 37תחילה