סעיף 1הגדרות סעיף 2חובת תשלום במזומנים סעיף 3תשלום בשווה כסף סעיף 4איסור הגבלות סעיף 5איסור שכר כולל סעיף 6דרך תשלום שכר סעיף 7שכרו של עובד שנפטר סעיף 8עיקול, העברה ושעבוד סעיף 9מועד לתשלום שכר חדשי סעיף 10מועד לתשלום שכר שאינו שכר חדשי סעיף 11מועד לתשלום שכר קיבולת סעיף 12מועד לתשלום השכר למי שחדל להיות מועסק סעיף 13מועדים מיוחדים לתשלום שכר סעיף 14הגדלת שכר סעיף 15מקום ושעות לתשלום השכר סעיף 16קצבה ופיצוי הלנת קצבה סעיף 16אתשלום ראשון של קצבה סעיף 16בתשלום הפרשים סעיף 16גהגשת בקשה סעיף 17פיצוי הלנת שכר סעיף 17אהתיישנות סעיף 18הפחתת פיצוי סעיף 18אתחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה סעיף 19פשיטת רגל ופירוק תאגיד סעיף 19אחוב קופת גמל כשכר מולן סעיף 19בביטוח במספר קופות גמל סעיף 19גשמירת זכויות סעיף 20פיצויי הלנת פיצויי פיטורים סעיף 24פנקס שכר ותלוש שכר סעיף 25ניכויים משכר עבודה סעיף 25אהעברת סכומים שנוכו סעיף 25בעונשין סעיף 26אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 26אסמכות שיפוט ותרופות סעיף 26בנטל הוכחה סעיף 26גפיצוי הלנת שכר והליך פלילי סעיף 28זכות תביעה סעיף 28אהגנה על עובד סעיף 30ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו סעיף 31ביצוע ותקנות סעיף 32חובת התייעצות סעיף 33המדינה כמעסיק סעיף 34שמירת זכויות סעיף 35ביטולים סעיף 36תחילה תוספת 1: פרטי השכר ששולם לעובד סעיף 1 סעיף 2 סעיף 3 סעיף 4 סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9