סעיף 1הגדרות סעיף 2איסור צידה סעיף 3רשיון והיתר צידה סעיף 4מקומות אסורים סעיף 5שיטות אסורות סעיף 6כניסה לרשות הזולת סעיף 7סמכויות רשויות מקומיות סעיף 8מסחר, החזקה והעברה של חיית בר סעיף 9רשיונות והיתרים סעיף 10מינוי פקחים סעיף 11הענקת סמכויות שוטר לפקחים סעיף 12חילוט דבר שנעברה בו עבירה סעיף 12אשיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות סעיף 13נטל הראיה סעיף 14עונשין סעיף 15העברת סמכויות סעיף 16ביצוע ותקנות סעיף 16אאגרות סעיף 17ביטול