סעיף 1חובת מעביד סעיף 2תוכן ההודעה סעיף 3הודעה על שינוי סעיף 3א סעיף 4עונשין סעיף 5סמכות שיפוט סעיף 6שמירת זכויות סעיף 7דין המדינה סעיף 8תיקון חוק בית הדין לעבודה מס 34 סעיף 9סייג לתחולת החוק סעיף 10תחולה על עובד שהחל את עבודתו לפני יום התחילה סעיף 11ביצוע ותקנות סעיף 12תחילה