סעיף 1הגדרות סעיף 2החזקת תעודת זהות והצגתה סעיף 3תעודה של מי שאינו תושב סעיף 4עונשין סעיף 5תיקון חוק מרשם האוכלוסין סעיף 6ביצוע ותקנות סעיף 7תחילה