סעיף 1הגדרת הסכם קיבוצי סעיף 2סוגי הסכמים קיבוציים סעיף 3ארגון יציג לגבי הסכם קיבוצי מיוחד סעיף 4ארגון יציג לענין הסכם קיבוצי כללי סעיף 5שינוי ביציגות אינו פוגע בהסכם סעיף 6סתימת טענת כשרות לאחר חתימה סעיף 7הסכם קיבוצי חייב כתב סעיף 8הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות סעיף 9פטור ממס בולים סעיף 10רישום סעיף 10אעיון סעיף 10בחובת הודעה סעיף 11תחילתו של הסכם סעיף 12הסכם לתקופה מסויימת והסכם לתקופה בלתי מסויימת סעיף 13תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה מסויימת סעיף 14תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסויימת סעיף 15היקפו של הסכם קיבוצי מיוחד סעיף 16היקפו של הסכם קיבוצי כללי סעיף 17הוכחת חברות בארגון סעיף 18שינוי מעסיקים סעיף 19זכויות וחובות של עובד ומעסיק סעיף 20איסור לוותר על זכויות סעיף 21שמירת זכויות סעיף 22חוזה עבודה והסכם קיבוצי סעיף 23סתירה בין הסכמים סעיף 24פיצויים סעיף 25הסמכות להרחיב הסכם קיבוצי סעיף 26הנוהל במתן צו סעיף 27תנאים למתן צו הרחבה סעיף 28צו הרחבה סעיף 29חזקת תוקף סעיף 30פעולת צו הרחבה סעיף 31בטילותו של צו הרחבה סעיף 32ביטולו של צו הרחבה סעיף 33המשך תקפן של הוראות אישיות סעיף 33אועדת פיקוח סעיף 33ברישום ופרסום סעיף 33גתחולת צו הרחבה על מפעל ופיקוח על ביצועו סעיף 33דסמכות בית הדין סעיף 33ההוראות בדבר הליכים ליישוב חילוקי דעות סעיף 33וסמכויות ועדת פיקוח סעיף 33זדמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון מעבידים סעיף 33חהזכות לפעילות או לחברות בועד עובדים או בארגון עובדים סעיף 33ח1התארגנות ראשונית חובת ניהול משא ומתן עם ארגון עובדים יציג סעיף 33טאיסור מניעת כניסה סעיף 33יאיסור פגיעה בעובד לענין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים סעיף 33יאסמכויות שיפוט ותרופות סעיף 33יבזכות תביעה סעיף 33יגהתיישנות סעיף 33ידעונשין סעיף 33טודין המדינה סעיף 33טזאי תחולה סעיף 34ביצוע ותקנות סעיף 35הוראות מעבר סעיף 36תחילה