פרק 1: פירושים סעיף 1הגדרות פרק 2: שירות ההתגוננות האזרחית סעיף 2שירות ההתגוננות האזרחית סעיף 3ראש הגא סעיף 5מפקדי הגא מחוזיים סעיף 8חברי הגא סעיף 8אאזכורים סעיף 8בחבר ארגון עזר סעיף 8גאחריות לנזק סעיף 8דתפקידים צבאיים סעיף 9סמכויות חבר הגא סעיף 9אהתקנת צופרים ומיתקני קשר סעיף 9בשירות הסעה לצורך הצלה סעיף 9גהכרזה על מצב מיוחד בעורף סעיף 9דהוראות לעניין מצב מיוחד בעורף ושעת התקפה סעיף 10תקציב הגא סעיף 10אתקציב הגא מקומי פרק 3: מקלטים סעיף 11פירושים סעיף 11אתחולה על המדינה סעיף 11במפרטים למקלט סעיף 12הוראות לרשות מקומית סעיף 13מחסים ציבוריים סעיף 13אסמכות ראש הגא להועיד מקום למחסה ציבורי סעיף 14התקנת מקלטים בבתים ובמפעלים סעיף 14אהחזקת מקלטים בבית ובמפעל סעיף 14בבנייה בקרקע פנוייה סעיף 14גחפירת תעלות סעיף 14דהתאמות נגישות במקלטים לאנשים עם מוגבלות סעיף 15השימוש במקלטים סעיף 16הוראות לגבי מקום שנועד לשמש מקלט לבית סעיף 17זכות הסתלקות סעיף 18השתתפות בהוצאות סעיף 19דמי השתתפות הוראות שונות סעיף 19אציוד במחסה ציבורי ובמקלט סעיף 19בהאחראי לביצוע במקלט ציבורי ובמחסה ציבורי סעיף 19גהאחראי לביצוע במפעל סעיף 19דהאחראי לביצוע בבית שאיננו בית משותף סעיף 19ההאחראי לביצוע בבית משותף סעיף 19והוצאות הביצוע סעיף 19זהוצאות ההחזקה סעיף 19חאכיפת הביצוע סעיף 19טאי תחולה סעיף 20בעל בית שלא ביצע עבודה נדרשת סעיף 20אביצוע עבודה נדרשת ע"י הדיירים סעיף 20בביצוע עבודה נדרשת על ידי ממונה סעיף 20גחלוקת הוצאות הביצוע על ידי הרשויות וגבייתן סעיף 20דהזכות לפנות לבית המשפט בענין הוצאות סעיף 20השמירת האחריות לקיום חובות סעיף 20וסמכויות ראש רשות מקומית פרק 4: ציוד ואימוני עובדים במפעלים סעיף 20זסמכות לחייב אימוני עובדים של מפעלים ובציודם סעיף 20חהוצאות פעולות המשרתות יותר ממפעל אחד סעיף 20טדין האימונים כדין עבודה סעיף 20יאהוצאות הרשות הקובעת סעיף 20יבדין המדינה כמעביד פרק 5: פינוי מיטלטלין סעיף 21אפינוי מטלטלין סעיף 21בשיפוי פרק 6: חמרים מסוכנים סעיף 22אהכרזה על חמרים מסוכנים סעיף 22בפיקוח על החזקה סעיף 22גסמכות בית המשפט בדבר אכיפת צו סעיף 22דדין מכירות סעיף 22ד1שמירת דינים פרק 7: ציוד אישי סעיף 22ההטלת היטל סעיף 22והחייבים בהיטל והזכאים לקבלת ציוד סעיף 22זגביה על ידי המוסד לביטוח לאומי סעיף 22חההיטל תוספת לדמי ביטוח סעיף 22טחלוקת ציוד וטיפול בו סעיף 22יסמכות בית דין לעבודה סעיף 22יאציוד שנרכש בתשלום פרק 8: כללי סעיף 23המצאת מסמכים סעיף 23אניכוי חוב הרשות המקומית מסכומים המגיעים מהאוצר סעיף 24עבירות סעיף 24אברירת קנס סעיף 25ביטול סעיף 26הוראות מעבר סעיף 27ביצוע ותקנות