חלק א: כללי סימן א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2משמעות מונחים סימן ב: שונות סעיף 3תרשימי דוגמאות סעיף 4המפרטים סעיף 5סימן השגחה של מכון התקנים סעיף 5אבדיקת אטימות של מקלטים ומרחבים מוגנים חלק ב: מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי פרק א: תכנון סימן א: נתונים כלליים סעיף 6סוג המקלט סעיף 7שטח מקלט דו תכליתי סעיף 8מתכונת המקלטים לפי סיווג הישובים סעיף 9מיגון מקלטים סעיף 10מרכיבי המקלט לפי מתכונת המקלט סעיף 11מקלט פנימי או חיצוני סעיף 12מרחק בין מקלטים סעיף 13מתכונת מקלט מסוג א 1 לבית חד משפחתי ודו משפחתי סעיף 14חיפוי הרצפה סעיף 15תקרה אקוסטית סעיף 16סילוק שפכים סעיף 17מרחק בניה מבור סעיף 18מעקה בטיחות לגג סעיף 19הפעלת מיכשור במקלט סימן ב: נתיב גישה למקלט סעיף 20נתיב גישה סעיף 21נתיב גישה מוגן סעיף 22מידות נתיב גישה מוגן סימן ג: דרך גישה למקלט סעיף 23מספר דרכי גישה סעיף 24מיקום דרך גישה סעיף 25רוחב דרך הגישה ודרך פנימית סעיף 26משענת יד בדרך הגישה ובדרך פנימית סעיף 27מזקף ראש של דרך הגישה ודרך פנימית סעיף 28עובי רצפה, קירות ותקרת דרך הגישה סימן ד: כניסות למקלט סעיף 29הגדרת הכניסות סעיף 30מספר הכניסות למקלט סעיף 31מספר הכניסות המוגנות סעיף 32מספר כניסות פנימיות סעיף 33מספר כניסות פנימיות מוגנות סעיף 34דלת הדף סימן ה: מהלכי מדרגות סעיף 35כללי סעיף 36מהלך מדרגות סעיף 37מספר המדרגות וצורתן סעיף 38מידות המדרגות סעיף 39מידות משטחי ביניים סעיף 40גובה החלל הפנימי בחדר המדרגות סעיף 41חיפוי מדרגות ומשטחי ביניים סימן ו: גובה המקלט סעיף 42גובה ונפח עיקר המקלט סעיף 43גובה מפלס עליון במקלט דו מפלסי סימן ז: חלוקת עיקר המקלט למדורים סעיף 44שטח מדור סעיף 45קירות מפרידים סימן ח: מרכיבי טיהור וטפול סעיף 46כללי סעיף 47התקנת מרכיבי טיהור וטיפול לפי סוגי המקלטים סעיף 48שטח תא מפריד עצמאי ותכולתו סעיף 49שטח מערך טיהור וטיפול ותכולתו סעיף 50דלת גז סעיף 51צינורות איוורור סעיף 52עובי קירות סימן ט: יציאת חירום סעיף 54כללי סעיף 55מספר יציאות חירום בצורת חלונות סעיף 56מיקום יציאות חירום סעיף 57פתחי יציאות החירום סעיף 58מידות פתחי יציאות החירום סעיף 59מפלס פתחי יציאות החירום בצורת חלונות סעיף 60סולמות ביציאת חירום סעיף 61ארובה כיציאת חירום סעיף 62מנהרות ומנהרות מונמכות כיציאת חירום כללי סעיף 63מנהרה כיציאת חירום סעיף 64מנהרה מונמכת כיציאת חירום סעיף 65חדר מדרגות כיציאת חירום פרק ב: מבנה סימן א: שלד המקלט סעיף 66עקרונות התכן סעיף 67עומסים סעיף 68הבטון סעיף 69פלדת זיון סעיף 70דרישות תכן סעיף 71תרשים דוגמאות לפרטי ריתום סעיף 72מידות מזעריות ועומסים נוספים סעיף 73עובי מזערי לרכיבים משניים סעיף 74דרישות ביצוע סעיף 75תרשים דוגמאות להפסקות יציקה סימן ב: שכבות מגן סעיף 76שכב"ל סעיף 77שכפ"ץ סעיף 78דרישות תכן לשכב"ל במקלט ק1 סעיף 79דרישות תכן לשכב"ל במקלט ק2 סעיף 80דרישות תכן לשכפ"ץ סעיף 81תרשים דוגמאות לשכבות מגן פרק ג: איוורור וסינון סעיף 82האיוורור בהתאם למצבי שהייה סעיף 83איוורור טבעי סעיף 84התקנת רכיבי מערכת אוורור וסינון סעיף 85כמות פתחי איוורור בצורת חלונות סעיף 86צינורות כפתחי איוורור סעיף 87האיוורור באמצעות מפוחים סעיף 89מפוח סיחרור צנטריפוגלי סעיף 90מפוח לאספקת אויר מסונן סעיף 91מיקום ומתכונת תא איוורור וסינון סעיף 92מידות תא איוורור וסינון סעיף 93עובי קירות של תא איוורור וסינון סעיף 94תא איוורור וסינון משולב ביציאת חירום סעיף 95התקנות בתא איוורור וסינון סעיף 96חדר איוורור וסינון מרכזי סעיף 97התקנות בחדר איוורור וסינון מרכזי סעיף 98מרכיבי איוורור וסינון לפי סוגי מקלטים סעיף 99הכנה למיזוג אויר סעיף 100מיזוג אויר במקלט על קרקעי סעיף 101מיזוג אויר במקלט תת קרקעי סעיף 102מיזוג אויר במקלט מסוג ג 2 סעיף 103מסנן מיכני משולב במערכת מיזוג אויר פרק ד: מיתקני תברואה סעיף 104כמות בתי כסא סעיף 105תאי בית כסא סעיף 106אסלות סעיף 107מיכלי הדחה סעיף 108מעבר צנרת סעיף 109צנרת מים, נקזים והרכבתם סעיף 110סילוק שפכים סעיף 111בור איסוף סעיף 112נפח בור האיסוף סעיף 113התקנת משאבה ידנית וחשמלית סעיף 114סילוק מי הדלוחין סעיף 115תכנון, התקנה ובדיקה של מיתקני התברואה סעיף 116כיור סעיף 117מי שתיה פרק ה: מיתקני חשמל וקשר סעיף 118אספקת חשמל ומתקן חשמל סעיף 119סוגי החיבורים סעיף 120אופן החיבור לרשת החשמל סעיף 121מבנה לוח החשמל ומיקומו סעיף 122פריטי לוח החשמל סעיף 123התקנת מפסק מגן לזרם דלף סעיף 124מתקני חשמל סעיף 125גנרטור כללי סעיף 126תא הגנרטור סעיף 127חיבור החשמל מהגנרטור סעיף 128מצבר ומטען מצברים סעיף 129הכנת המקלט לקשר, טלפון, אנטנה ופעמון סעיף 130התקנות לפי חוק החשמל פרק ו: איטום המקלט בפני מים ורטיבות סימן א: איטום נגד מים ורטיבות סעיף 131צפיפות הבטון והחלקתו סעיף 132חמרי איטום סעיף 133איטום הרצפה והקירות סעיף 134בדיקת איטום המקלט סעיף 135הגנה על חמרי איטום סימן ב: נקוז עילי ומניעת חדירת מים סעיף 136מי נגר עיליים סעיף 137עוקת איסוף מים סעיף 138צינור סניקה בעוקת איסוף מים סעיף 139מספר עוקות איסוף מים סעיף 140צנרת במקלט פרק ז: צפויים, חיפויים, צבע, סימון ושילוט סעיף 141עבודות גימור סעיף 142צפויים במקלט סעיף 143תקרה אקוסטית סעיף 144צביעה סעיף 145סימון ושילוט בכניסה למקלט סעיף 146צבע פולט אור סעיף 147סימון ושילוט בתוך המקלט פרק ח: חמרים דליקים ורעילים סעיף 148שימוש בחמרים כללי סעיף 149איחסון חומרים דליקים ורעילים פרק ט: חדרי מדרגות בבנינים סימן א: חדר מדרגות מחוזק סעיף 150חדר מדרגות מחוזק בבנין סעיף 151מידות חדר מדרגות מחוזק סעיף 152הנחיות תכנון שלד מהלך המדרגות סעיף 153עובי קירות חדר מדרגות מחוזק סעיף 154החלק הבולט של חדר מדרגות מחוזק סעיף 155פלדלת זיון בחדר מדרגות מחוזק סעיף 156פתחים סעיף 157נקודות מאור סימן ב: חדר מדרגות בטחוני סעיף 158חדר מדרגות בטחוני בבנין סעיף 159מידות חדר המדרגות הבטחוני סעיף 160הנחיות תכנון שלד מהלך המדרגות סעיף 161עובי קירות חדר מדרגות בטחוני סעיף 162ציפוי קירות חדר מדרגות בטחוני סעיף 163החלק הבולט של חדר מדרגות בטחוני סעיף 164פלדת זיון בחדר מדרגות בטחוני סעיף 165דלתות חסינות אש סעיף 166פתחים סעיף 167נקודות מאור סעיף 168צנרת חלק ג: מרחב מוגן קומתי או דירתי לבנין מגורים פרק א: תחולה סעיף 169תחולה פרק ב: תכנון של מרחב מוגן קומתי סימן א: נתונים כללים סעיף 170עקרונות התכן סעיף 171שטח המרחב המוגן הקומתי סעיף 172מספר המרחבים המוגנים הקומתיים סעיף 173גובה ורוחב המרחב המוגן הקומתי סעיף 174מיקום המרחבים המוגנים הקומתיים סימן ב: דרך הגישה למרחב מוגן קומתי סעיף 175דרך הגישה סעיף 176סוג חדר המדרגות המשמש כדרך גישה סימן ג: כניסה למרחב מוגן קומתי סעיף 177הכניסה למרחב מוגן קומתי סעיף 178דלת הדף קומתית סימן ד: פתח חילוץ קומתי סעיף 179גודל הפתחים ומיקומם סעיף 180סגירת הפתח והגישה אליו סימן ה: מבנה המרחב המוגן הקומתי סעיף 181העובי המזערי של חלקי המרחב המוגן הקומתי סעיף 182הבטון סעיף 183פלדת זיון סעיף 184דרישות תכן סעיף 185תרשים דוגמאות לפרטי ריתום סעיף 186דרישות ביצוע סימן ו: אוורור וסינון סעיף 187מערכת אוורור וסינון סימן ז: מתקני תברואה סעיף 188מיתקני תברואה סימן ח: מיתקני חשמל וקשר סעיף 189אספקת חשמל ומיתקן החשמל סעיף 190מיתקני חשמל סעיף 191הכנת המרחב המוגן לקשר, טלפון ואנטנה סימן ט: ציפויים, חיפויים וצבע סעיף 192עבודות גימור סעיף 193ציפויים במרחב המוגן הקומתי סעיף 194בידוד תרמי של קירות חיצוניים סימן י: חמרים דליקים ורעילים סעיף 195שימוש בחומרים סעיף 196אחסון חומרים דליקים ורעילים פרק ג: תכנון של מרחב מוגן דירתי סימן א: נתונים כלליים סעיף 197עקרונות התכן סעיף 197אשטח המרחב המוגן הדירתי סעיף 198גובה ורוחב המרחב המוגן הדירתי סעיף 199איסור שימוש סעיף 200קירות חיצוניים במרחב מוגן דירתי סעיף 201מיקום המרחבים המוגנים הדירתיים סימן ב: כניסה למרחב מוגן דירתי סעיף 202הכניסה למרחב מוגן דירתי סעיף 203מיקום והגנה של דלת הדף דירתית סעיף 204דלת הדף דירתית סימן ג: חלון הדף דירתי סעיף 205מקום חלון ההדף הדירתי סעיף 206חלון הדף דירתי סימן ד: מבנה המרחב המוגן הדירתי סעיף 208מידות מזעריות של חלקי המרחב המוגן הדירתי סעיף 209הבטון סעיף 210פלדת זיון סעיף 211דרישות תכן סעיף 212תרשים דוגמאות לפרטי ריתום סעיף 213דרישות ביצוע סימן ה: אוורור וסינון סעיף 214אוורור וסינון סימן ו: מיתקני חשמל וקשר סעיף 215מיתקני חשמל סעיף 216הכנת המרחב המוגן לקשר, טלפון ואנטנה סימן ז: ציפויים, חיפויים וצבע סעיף 217עבודות גימור, ציפויים ובידוד תרמי סימן ח: מיקום מכלי גז בישול מעובה סעיף 217אמרחק ממכלי גז פרק ד: חדרי מדרגות בבנין שבו מרחב מוגן סימן א: חדרי מדרגות בבנינים נמוכים סעיף 218חדר המדרגות בבנין סעיף 219תכנון שלד מהלך המדרגות סעיף 220הפתחים בחדר המדרגות סעיף 221נקודות מאור סעיף 222חדר מדרגות בבנין חד קומתי או בית חד משפחתי או דו משפחתי סימן ב: חדרי מדרגות ושטחים משותפים בקומה בבניינים גבוהים ורב קומתיים סעיף 223חדר מדרגות מחוזק בבנין סעיף 224מידות חדר מדרגות מחוזק סעיף 225תכנון שלד מהלך המדרגות והשטח המשותף סעיף 226החלק הבולט של חדר מדרגות מחוזק סעיף 227פלדת זיון בחדר מדרגות מחוזק סעיף 228פתחים בחדר מדרגות מחוזק סעיף 229פתחים בשטחים המשותפים בקומה סעיף 230נקודות מאור פרק ה: תכנון של מרחבים מוגנים קומתיים ודירתיים קדמיים סימן א: תחולה סעיף 230אתחולה סימן ב: תכנון של מרחב מוגן קומתי קדמי סעיף 230בעקרונות התכן סעיף 230גשטח המרחב המוגן הקומתי הקדמי במבני מגורים סעיף 230דמיקום מרחבים מוגנים קומתיים קדמיים סימן ג: כניסה למרחב מוגן קומתי קדמי סעיף 230הדלת הדף קומתית סעיף 230והגנה על דלת הדף קומתית סימן ד: מבנה המרחב המוגן הקומתי הקדמי סעיף 230זהעובי המזערי של חלק המרחב הקומתי הקדמי סעיף 230חדרישות תכן סעיף 230טתרשים דוגמאות לפרטי ריתום סימן ה: תכנון של מרחב מוגן דירתי קדמי סעיף 230ישטח המרחב המוגן הדירתי הקדמי סעיף 230יאאיסור שימוש במרחב מוגן סעיף 230יבעקרונות התכן סימן ו: כניסה למרחב מוגן דירתי קדמי סעיף 230יגהגנה על דלת הדף דירתית סימן ז: חלון הדף רסיסים במרחב מוגן דירתי קדמי סעיף 230ידמיקום חלון הדף רסיסים סעיף 230טושטח ופרטי חלון הדף רסיסים סימן ח: מבנה המרחב המוגן הדירתי הקדמי סעיף 230טזתרשים דוגמאות לפרטי ריתום חלק ג1: מרחב מוגן מוסדי פרק א: תחולה סעיף 231תחולה פרק ב: תכנון של מרחב מוגן קומתי במבני ציבור סימן א: נתונים כלליים סעיף 232עקרונות התכן סעיף 234גובה ורוחב המרחב המוגן הקומתי סעיף 235שימוש במרחב מוגן סעיף 236שטח המרחב המוגן סעיף 236אהוראות מיוחדות לעניין בתי מלון סימן ב: גישה למרחב מוגן מוסדי סעיף 237דרך גישה סעיף 238מרחק הליכה סעיף 239סוג חדר המדרגות המשמש כנתיב גישה סימן ג: כניסה למרחב מוגן מוסדי סעיף 240הכניסה למרחב מוגן מוסדי סעיף 241דלת הדף מוסדית סימן ד: פתח חילוץ סעיף 242גודל הפתחים ומקומם סעיף 243פתרון חלופי סימן ה: חלון הדף מוסדי סעיף 244מיקום חלון ההדף המוסדי סעיף 245חלון הדף מוסדי סימן ו: מבנה המרחב המוגן המוסדי סעיף 246עומסים סעיף 247העובי המזערי של חלקי המרחב המוגן המוסדי סעיף 248הבטון סעיף 249פלדת זיון סעיף 250דרישות תכן סעיף 251תרשים דוגמאות לפרטי ריתום סעיף 252דרישות ביצוע סימן ז: אוורור וסינון סעיף 253אוורור וסינון במרחבים מוגנים מוסדיים סעיף 253אצינורות אוורור סעיף 253בהכנות למיזוג אוויר סעיף 253גהתקנת המערכות סימן ח: מיתקני תברואה סעיף 254בתי כסא סעיף 255מיתקני תברואה אחרים סימן ט: מיתקני חשמל וקשר סעיף 256אספקת חשמל ומיתקן החשמל סעיף 257מיתקני החשמל סעיף 258הכנת המרחב המוגן הקומתי לקשר טלפון ואנטנה סימן י: ציפויים, חיפויים וצבע סעיף 259עבודות גימור סעיף 260ציפויים במרחב המוגן סעיף 261בידוד תרמי של קירות המרחב המוגן סימן יא: חומרים דליקים ורעילים סעיף 262שימוש בחומרים סעיף 263אחסון חומרים דליקים ורעילים פרק ג: חדרי מדרגות בבנינים שבהם מרחב מוגן מוסדי סימן א: חדרי מדרגות בבנינים נמוכים סעיף 264חדר המדרגות בבנין סעיף 265תכנון שלד מהלך המדרגות ונתיב הגישה למרחב המוגן סעיף 266הפתחים בחדר המדרגות סעיף 267נקודות מאור סעיף 268סייג לתחולה בבניין חד קומתי סימן ב: חדרי מדרגות בבנינים גבוהים ורב קומתיים סעיף 269חדר מדרגות מחוזק בבנין סעיף 270מידות חדר מדרגות מחוזק סעיף 271תכנון שלד מהלך מדרגות ונתיב הגישה למרחב המוגן סעיף 272החלק הבולט של חדר מדרגות מחוזק סעיף 273פלדת זיון בחדר מדרגות מחוזק סעיף 274פתחים בחדר מדרגות מחוזק סעיף 275נתיב הגישה למרחב המוגן סעיף 276נקודות מאור חלק ג2: מרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות פרק א: תחולה סעיף 277תחולה פרק ב: תכנון של מרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות סימן א: נתונים כלליים סעיף 278עקרונות התכנון סעיף 279גובה ורוחב סעיף 280מיגון אזורים במוסד בריאות סעיף 281מיגון למיטות אשפוז סעיף 282מיגון למרפאה סעיף 283מיגון נגד רסס סעיף 284מרחב מוגן מוסדי במוסד בריאות סימן ב: גישה וכניסות למרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות סעיף 285דרך גישה סעיף 286כניסה למרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות סעיף 287דלת הדף ודלת הדף ורסיסים למוסד בריאות סימן ג: חלון הדף למוסד בריאות סעיף 288חלון הדף למוסד בריאות סימן ד: מבנה המרחב המוגן הייעודי במוסד בריאות סעיף 289עומסים סעיף 290עובי מזערי של חלקי מבנה וכמויות זיון סעיף 291הבטון סעיף 292פלדת הזיון סעיף 293דרישות תכן סימן ה: מערכות אוורו, סינון ומיזוג אוויר סעיף 294התקנת מערכת אוורור וסינון סעיף 295כמות אוויר מסונן סעיף 296מיקום מערכות אוורור וסינון סעיף 297אטימת מעברי צנרת וכבלים סעיף 298מיזוג אוויר סעיף 299אוויר דחוס סימן ו: מיתקני תברואה סעיף 300מיתקני תברואה סעיף 301צנרת סעיף 302מעבר צנרת סעיף 303צנרת מים, נקזים והרכבתם סעיף 304סילוק שפכים סעיף 305תכנון, התקנה ובדיקה סעיף 306כיורים סעיף 307אגירת מים סימן ז: מיתקני חשמל, תקשורת וצנרת ייעודית סעיף 308מיתקני חשמל סעיף 309מיתקני תקשורת סימן ח: ציפויים, חיפויים וצבע סעיף 310עבודות גימור סעיף 311עבודות חיפוי וריצוף סעיף 312בידוד תרמי סימן ט: חומרים דליקים ורעילים סעיף 313שימוש בחומרים סעיף 314אחסון חומרים סימן י: חדרי מדרכות ונתיבי גישה למרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות סעיף 315חדרי מדרכות ונתיבי גישה חלק ד: שונות סעיף 316הוראות כלליות סעיף 317ביטול סעיף 318תחילה סעיף 319הוראות מעבר תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: תוספת 6: תוספת 7: תוספת 8: