סעיף 1הגדרות סעיף 2איסור שימוש חורג סעיף 3איסור להעביר מכסת מים סעיף 4ועדת הכרעה סעיף 5נוהל וסדרי דין סעיף 6תביעה להפקעת זכות לחלקה סעיף 7הפקעת הזכות סעיף 8כופר במקום הפקעה סעיף 9ההפקעה בהפרה חוזרת סעיף 10החזרת הקרקע סעיף 11ראיות סעיף 12דין המתקשר עם המחזיק סעיף 13אכיפה סעיף 14ערעור סעיף 15פיצויים סעיף 16תיקון התוספות סעיף 17תוקף החוק סעיף 18סייג לתחולה סעיף 19מעמד ההסתדרות הציונית סעיף 20ביצוע ותקנות תוספת 1: סעיף 4אין כותרת סעיף 6אין כותרת תוספת 2: סעיף 1תאריך ההפקעה סעיף 2שיעור הפיצוי סעיף 3ערך מוסף שעולה על ההשקעה סעיף 4ערך מוסף שהוא פחות מההשקעה סעיף 5שומה