פרק 1: עיקרי ההתיישנות סעיף 1הגדרות סעיף 2טענת התיישנות סעיף 3הזמן לטענת התיישנות סעיף 4תביעה שכנגד וקיזוז פרק 2: תקופת התיישנות סעיף 5הזמן להתיישנות סעיף 6תחילת ההתיישנות סעיף 7תרמית ואונאה סעיף 8התיישנות שלא מדעת סעיף 9הודאה בקיום זכות פרק 3: חישוב תקופת ההתיישנות סעיף 10קטינות סעיף 11ליקוי נפשי או שכלי סעיף 12יחסי אפוטרופסות סעיף 13נישואין סעיף 14שהות מחוץ לישראל סעיף 15תובענה שנדחתה סעיף 16תקופת ההתיישנות לאחר עיכוב סעיף 17סגירת בית משפט סעיף 18תסיבת הזכות אינה משפיעה סעיף 18אתביעה בשל תקיפה מינית או התעללות סעיף 18בתביעה נגד מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת התעללות בקטין או בעבירת מין פרק 4: הוראות שונות סעיף 19תקופת התיישנות מוסכמת סעיף 20הזכות ליפרע משעבוד סעיף 21התיישנות פסק דין סעיף 22תיקון חוק הקרקעות העותמני סעיף 23תיקון פקודת הקרקעות סעיף 24תיקון פקודת הנזיקין האזרחיים סעיף 25תיקון פקודת השטרות סעיף 26ביטולים סעיף 27דינים שמורים סעיף 28דין המדינה סעיף 29הוראות מעבר סעיף 30ביצוע ותקנות