פרק א: מטרת החוק סעיף 1מטרת החוק פרק ב: פרשנות סעיף 2הגדרות פרק ג: הזכות לטיפול רפואי סעיף 3הזכות לטיפול רפואי סעיף 4איסור הפליה סעיף 5טיפול רפואי נאות סעיף 6מידע בדבר זהות המטפל סעיף 6אזכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי סעיף 7דעה נוספת סעיף 8הבטחת המשך טיפול נאות סעיף 9קבלת מבקרים סעיף 10שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל סעיף 11טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה סעיף 12בדיקה רפואית בחדר מיון פרק ד: הסכמה מדעת לטיפול רפואי סעיף 13הסכמה מדעת לטיפול רפואי סעיף 14אופן מתן הסכמה מדעת סעיף 15טיפול רפואי ללא הסכמה סעיף 16מינוי בא כוח למטופל סעיף 16אטיפול רפואי בקטין שהורהו הורשע או מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו פרק ה: הרשומה הרפואית והמידע הרפואי סעיף 17חובת ניהול רשומה רפואית סעיף 18זכות המטופל למידע רפואי סעיף 19שמירת סודיות רפואית סעיף 20מסירת מידע רפואי לאחר פרק ו: ועדות סימן א: ועדת בדיקה סעיף 21ועדת בדיקה סימן ב: ועדת בקרה ואיכות סעיף 22ועדת בקרה ואיכות סעיף 23השגה סימן ג: ועדות אתיקה סעיף 24ועדות אתיקה פרק ז: אחריות לקיום זכויות המטופל במוסד רפואי סעיף 25אחראי לזכויות המטופל סעיף 26אחריות מנהל מוסד רפואי פרק ח: הוראות לגבי כוחות הבטחון סעיף 27הוראות לגבי כוחות הבטחון פרק ט: שונות סעיף 28עונשין סעיף 28אעוולה אזרחית סעיף 29שמירת דינים סעיף 30תחולה על המדינה סעיף 31שינוי התוספת סעיף 32ביצוע ותקנות סעיף 33תיקון פקודת הרופאים מס' 4 סעיף 34תיקון פקודת רופאי השיניים מס' 3 סעיף 35תיקון חוק הפסיכולוגים מס' 2 סעיף 36תחילה תוספת 1: תוספת 2: