פרק א: עקרונות כלליים סעיף 1מטרה סעיף 2הגדרות סעיף 3עקרונות סעיף 4דרכי התאמה במימוש זכויות נפגע עבירה סעיף 5הבטחת זכויות פרק ב: זכויותיו של נפגע עבירה בהליך פלילי סעיף 6הגנה סעיף 7הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה סעיף 8זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי סעיף 9זכות עיון בכתב אישום סעיף 10זכות לקבל מידע על מאסר או משמורת אחרת סעיף 11זכות לקבל מידע על שירותי סיוע סעיף 12ניהול הליכים בזמן סביר סעיף 13חקירה של גוף חוקר בדבר עבר מיני סעיף 14זכות לנוכחות מלווה בחקירה סעיף 15זכות לנוכחות בדיון הנערך בדלתיים סגורות סעיף 16זכות להביע עמדה לענין עיכוב הליכים סעיף 17זכות להביע עמדה לענין הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק סעיף 18הצהרת נפגע סעיף 19זכות להביע עמדה לפני ועדת שחרורים סעיף 20זכות להביע עמדה לענין חנינה סעיף 21הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי סעיף 22זכאות בני משפחה סעיף 23הקמת יחידות סיוע בפרקליטות סעיף 24מינוי אחראים במשטרת ישראל פרק ג: תיקוני חקיקה והוראות שונות סעיף 25תיקון חוק סדר הדין הפלילי מס' 29 סעיף 26הודעות סעיף 27שינוי התוספות סעיף 28ביצוע ותקנות סעיף 29תחילה ותחולה הדרגתית סעיף 30אישור תקנות ראשונות סעיף 31מעקב אחר יישום החוק תוספת 1: תוספת 1-א: תוספת 1-ב: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: