פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: זכויות מבצעים ומשדרים סעיף 2זכויות המבצע סעיף 3נותן הסכמה סעיף 3אתמלוג על השמעה והצגה סעיף 4פטורים מהסכמה סעיף 4אזכות מוסרית סעיף 4א1זכויות המשדר סעיף 4בהגנה סעיף 4גפטור מהסכמה סעיף 4ג1התאמת ביצוע או שידור לאדם עם מוגבלות סעיף 4דתחולת הוראות פרק ג: תרופות ועונשין סעיף 5תרופות אזרחיות סעיף 6עונשין סעיף 7אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 9תחולת פרק ד: הוראות שונות סעיף 10התקופה לזכויות מבצעים סעיף 10אהתקופה לזכויות משדרים סעיף 11מבצע שהוא עובד סעיף 12מבצע שהוא שוטר או חייל סעיף 13ביצוע מחוץ לישראל סעיף 14ביצוע שלפני תחילת החוק סעיף 15שמירת דינים סעיף 16חופש התניה סעיף 17דין המדינה סעיף 18תחילה