חלק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות חלק 2: ייסוד החברה פרק 1: ההתאגדות סימן א: זכות ההתאגדות סעיף 2זכות ההתאגדות סעיף 3חברת אדם אחד סימן ב: האישיות המשפטית סעיף 4האישיות המשפטית של החברה סעיף 5קיום חברה סעיף 6הרמת מסך סעיף 7הגבלת עיסוקים סימן ג: הקמת חברה ורישומה סעיף 8בקשה לרישום סעיף 9אגרות סעיף 10תעודת התאגדות סימן ד: תכלית החברה סעיף 11תכלית החברה סימן ה: פעולות שנעשו על ידי יזם סעיף 12אישור פעולה סעיף 13מעמדו של צד שלישי ליזמות סעיף 14אי ידיעה על היזמות פרק 2: התקנון סימן א: תוכן התקנון ושינויו סעיף 15תקנון החברה סעיף 16תוקף התקנון סעיף 17תקנון כחוזה סעיף 18פרטים שחובה לכלול בתקנון סעיף 19פרטים שניתן לכלול בתקנון סעיף 20שינוי תקנון סעיף 21תוקף השינוי ודיווח סעיף 22הגבלת אפשרות שינוי התקנון סעיף 23חתימה על התקנון סעיף 24הוראות מעבר לגבי תזכיר ותקנון סימן ב: שם החברה סעיף 25בחירת שם סעיף 26ציון בע"מ בסוף שם חברה סעיף 27שם מטעה סעיף 28שם הנוגד את תקנת הציבור סעיף 29סמכות הרשם להורות על שינוי שם סעיף 30צו מניעה סעיף 31שינוי שם סימן ג: מטרות החברה סעיף 32ציון מטרות החברה בתקנון סימן ד: הון המניות הרשום וחלוקתו סעיף 33הון המניות הרשום סעיף 34ערך נקוב למניות סימן ה: הגבלת אחריות סעיף 35הגבלת אחריות פרק 3: רשם החברות סימן א: לשכת רישום החברות סעיף 36מינוי וכשירות הרשם וסגנו סעיף 37סמכויות הרשם סימן ב: ניהול מרשמים סעיף 38ניהול מרשמים וקבלת מסמכים סעיף 39הגשת מסמכים לרישום סעיף 40תוקף מותנה ברישום סעיף 41העתקים כראיה סעיף 42שלילת ידיעה סעיף 43עיון סעיף 44תקנות סימן ג: חלק 3: מבנה החברה פרק 1: האורגנים של החברה, סמכויותיהם וחבות בשל פעולתם סימן א: האורגנים סעיף 46האורגנים סעיף 47מעשי אורגן כמעשי החברה סימן ב: חלוקת הסמכויות בין האורגנים העיקריים סעיף 48סמכויות האורגנים סעיף 49סמכות שיורית סעיף 50העברת סמכויות בין האורגנים לפי התקנון סעיף 51נטילת סמכויות המנהל הכללי סעיף 52אורגן שנבצר ממנו למלא תפקידו סימן ג: אחריות החברה לפעולות האורגנים סעיף 53אחריות בנזיקין של חברה סימן ד: אחריות יחידי האורגן סעיף 54אחריות יחידי האורגן סימן ה: מניעת פעולה חורגת סעיף 55פעולה בחריגה מההרשאה סעיף 56פעולה בחריגה מהמטרות או בלא הרשאה פרק 2: האסיפה הכללית סימן א: סמכויות האסיפה הכללית סעיף 57הסמכויות המוקנות לאסיפה הכללית סעיף 58איסור התניה סעיף 59מינוי דירקטורים סימן ב: אסיפה שנתית ואסיפה מיוחדת סעיף 60כינוס אסיפה שנתית סעיף 61אי קיום אסיפה שנתית סעיף 62כינוס אסיפה שנתית על ידי בית המשפט סעיף 63כינוס אסיפה מיוחדת סעיף 64כינוס אסיפה על ידי בעלי מניות סעיף 65פניה לבית משפט סימן ג: כינוס האסיפה הכללית וניהולה סעיף 66סדר היום סעיף 67מועדי מסירת הזמנות בחברה פרטית סעיף 68תוכן ההזמנה לאסיפה כללית בחברה פרטית סעיף 69הודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית ותוכנה סעיף 70תקנות לענין החלטות באסיפה כללית סעיף 71הוכחת בעלות במניות בחברה ציבורית סעיף 72כינוס אסיפה על ידי בית משפט סעיף 73אסיפה בישראל סעיף 74דחיית אסיפה כללית סעיף 75אסיפת סוג סימן ד: אסיפה כללית בחברה פרטית סעיף 76החלטה ללא התכנסות סעיף 77קיום אסיפה באמצעי תקשורת סימן ה: מנין חוקי באסיפה כללית ויושב ראש האסיפה סעיף 78מנין חוקי באסיפה כללית סעיף 79מנין חוקי באסיפה נדחית סעיף 80יושב ראש אסיפה כללית סעיף 81חופש ההתנאה סימן ו: הצבעה באסיפה הכללית סעיף 82חופש הגיוון סעיף 83אופן ההצבעה באסיפה סעיף 84הצבעה במנין קולות סעיף 85רוב באסיפה כללית סעיף 86הכרזה כראיה סימן ז: הצבעה בכתב והודעות עמדה סעיף 87הצבעה באסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה סעיף 88פניה לבעלי המניות סעיף 89תקנות סימן ח: פרוטוקול האסיפה סעיף 90פרוטוקולים באסיפה כללית סימן ט: פגמים בכינוס האסיפה סעיף 91פגמים בכינוס האסיפה פרק 3: הדירקטוריון סימן א: סמכויות הדירקטוריון סעיף 92סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו סעיף 93דירקטוריון המונה אדם אחד סימן ב: יושב ראש הדירקטוריון סעיף 94בחירת יושב ראש דירקטוריון סעיף 95סייג לבחירת יושב ראש דירקטוריון סעיף 96ניהול ישיבת דירקטוריון סימן ג: כינוס ישיבות הדירקטוריון סעיף 97ישיבות הדירקטוריון סעיף 98כינוס הדירקטוריון סימן ד: ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן סעיף 99סדר יום סעיף 100הודעה על ישיבת דירקטוריון סעיף 101קיום ישיבה באמצעי תקשורת סעיף 102כינוס דירקטוריון ללא הודעה סעיף 103קבלת החלטות ללא התכנסות סעיף 104מנין חוקי בישיבות דירקטוריון סימן ה: הצבעה בדירקטוריון סעיף 105הצבעה בדירקטוריון סעיף 106שיקול דעת עצמאי והסכמי הצבעה סעיף 107קבלת החלטות סימן ו: פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון סעיף 108פרוטוקולים בישיבות דירקטוריון סימן ז: פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון סעיף 109פגמים בכינוס הישיבה סימן ח: ועדות הדירקטוריון סעיף 110הקמת ועדות סעיף 111פעולת ועדה סעיף 112סייג לאצילת סמכויות סעיף 113ביטול החלטות ועדה סימן ט: ועדת ביקורת סעיף 114מינוי הועדה סעיף 115חברי הועדה סעיף 116זימון לישיבות סעיף 116אמניין חוקי לקבלת החלטה בוועדת הביקורת סעיף 117תפקידי ועדת הביקורת סעיף 118ועדת ביקורת בחברה פרטית שאינה חברת איגרות חוב סימן י: ועדת תגמול סעיף 118אמינוי ועדת תגמול סעיף 118בתפקידי ועדת התגמול פרק 4: המנהל הכללי סעיף 119מינוי המנהל הכללי סעיף 120אחריות המנהל הכללי סעיף 121סמכויות המנהל הכללי סעיף 122חובת דיווח לדירקטוריון חלק 4: מינהל החברה פרק 1: משרד רשום סעיף 123המשרד הרשום סעיף 124המסמכים שיישמרו במשרד הרשום סעיף 125אופן שמירת המסמכים סעיף 126קבלת העתקים פרק 2: מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים סימן א: המרשמים סעיף 127מרשם בעלי מניות סעיף 128מרשם בעלי מניות מהותיים סעיף 129עיון במרשמים סימן ב: מרשם בעלי המניות סעיף 130תוכן מרשם בעלי מניות סעיף 131רישום נאמן במרשם בעלי המניות סעיף 132חברה לרישומים סעיף 133מרשם בעלי המניות כראיה סעיף 134תיקון רישום סימן ג: סעיף 135הוצאת שטר מניה סעיף 136ביטול שטר מניה סימן ד: מרשם בעלי מניות מהותיים ומרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל סעיף 137תוכן מרשם בעלי מניות מהותיים סעיף 138מרשם בעלי מניות נוסף סעיף 139תקנות פרק 3: דיווח סימן א: דיווח של חברה שאינה תאגיד מדווח סעיף 140דיווח של חברה שאינה תאגיד מדווח סעיף 141דיווח שנתי של חברה שאינה תאגיד מדווח סימן ב: דיווח של חברה שהיא תאגיד מדווח סעיף 142דיווח של חברה שהיא תאגיד מדווח סעיף 143עיון ברשות ניירות ערך סעיף 145דיווח חברה שהיא תאגיד מדווח לרשם פרק 4: מבקר פנימי בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב סעיף 146חובת מינוי מבקר פנימי סעיף 147חוק הביקורת הפנימית סעיף 148הממונה על המבקר הפנימי סעיף 149תכנית העבודה סעיף 150בדיקה דחופה סעיף 151תפקיד המבקר הפנימי סעיף 152הגשת דין וחשבון סעיף 153הפסקת כהונה פרק 5: רואה חשבון מבקר סימן א: מינוי רואה חשבון מבקר סעיף 154חובה למנות רואה חשבון מבקר סעיף 155מינוי רואה חשבון מבקר ראשון סעיף 156רואי חשבון מבקרים משותפים סעיף 157מינוי בידי אסיפה מיוחדת סעיף 158חברות לא פעילות סעיף 159מינוי בידי הרשם סימן ב: אי תלות סעיף 160אי תלות רואה החשבון המבקר סעיף 161חובת ביצוע ביקורת נוספת סימן ג: סיום כהונתו של רואה חשבון מבקר סעיף 162סיום כהונה סעיף 163סיום כהונה עקב תלות סעיף 164עמדת רואה החשבון המבקר סימן ד: שכרו של רואה חשבון מבקר סעיף 165שכר רואה החשבון המבקר סעיף 166איסור התניית שכר או מתן שיפוי סעיף 167שכר בעבור שירותים נוספים סימן ה: סמכויותיו, חובותיו ואחריותו של רואה חשבון מבקר סעיף 168סמכויות רואה החשבון המבקר סעיף 169חובת דיווח סעיף 170אחריות בשל חוות הדעת פרק 6: דוחות כספיים סעיף 171דוחות כספיים סעיף 172עריכת דוחות כספיים בחברה שאינה תאגיד מדווח סעיף 173הצגת הדוחות לבעלי המניות סעיף 174הצהרת הדירקטוריון סעיף 175חובת הגשה של מאזנים חלק 5: בעל מניה פרק 1: בעל מניה ותעודת מניה סעיף 176בעל מניה בחברה פרטית סעיף 177בעל מניה בחברה ציבורית סעיף 178תעודת מניה סעיף 179שטר מניה סעיף 180נוסח תעודת מניה סעיף 181חילוט סעיף 182המועד הקובע לבעלות במניה פרק 2: זכויות בעל מניה וחובותיו סעיף 183זכויותיו וחובותיו של בעל מניה סעיף 184הזכות למידע סעיף 185עיון במסמכי החברה סעיף 186מידע על גמול לדירקטורים סעיף 187הזכות לקבל תקנון ודוחות כספיים סעיף 188הזכות להצביע סעיף 189רשות לערוך הסכמים סעיף 190זכות לדיבידנד סעיף 191הזכות במקרה של קיפוח סעיף 192חובות בעלי מניות סעיף 193חובת בעל שליטה וכוח הכרעה לפעול בהגינות פרק 3: התביעה הנגזרת סימן א: תביעה נגזרת והגנה נגזרת סעיף 194תנאים מוקדמים להגשת תביעה סעיף 195תגובת החברה סעיף 196תשובת החברה לתובע סעיף 197הזכות להגיש תביעה נגזרת סעיף 198אישור תביעה נגזרת סעיף 198אבקשה לגילוי מסמכים סעיף 199אגרה והוצאות סעיף 200הוצאות סעיף 200אשכר טרחת עורך דין בתביעה נגזרת סעיף 201גמול סעיף 202הסדר או פשרה סעיף 203הגנה נגזרת סעיף 204חלוקה אסורה ועסקה עם בעל שליטה סעיף 205חברה בפירוק או בהליכי חדלות פירעון סעיף 205אמימון הרשות סעיף 206תקנות סימן ב: סעיף 209מימון הרשות חלק 6: נושאי המשרה בחברה פרק 1: מינוי וכהונה של דירקטורים סימן א: כהונת דירקטור וסיום הכהונה סעיף 219מספר הדירקטורים סעיף 220הדירקטורים הראשונים סעיף 221תחילת הכהונה סעיף 222תקופת הכהונה סעיף 223דיווח על שינויים סעיף 224מרשם הדירקטורים סימן ב: הגבלות על מינויים ופקיעת כהונה סעיף 224אכשירות למינוי סעיף 224בהצהרת מועמד לכהן כדירקטור סעיף 225חובת גילוי סעיף 226הגבלת מינוי עקב הרשעה סעיף 226אהגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית סעיף 227הגבלת מינוי סעיף 227אחובת הודעה סעיף 228פקיעת כהונה סעיף 229התפטרות דירקטור סעיף 230פיטורי דירקטור סעיף 231חובה לסיים כהונה סעיף 232פקיעת כהונה עקב עבירה סעיף 232אפקיעת כהונה עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית סעיף 233פסלות לפי החלטת בית משפט סעיף 234חובת אמונים סימן ג: תאגיד כדירקטור סעיף 235תאגיד כדירקטור סעיף 236יחיד המכהן מטעם התאגיד סימן ד: דירקטור חליף סעיף 237דירקטור חליף סעיף 238אחריות דירקטור חליף סימן ה: דירקטור חיצוני סעיף 239חובת מינוי סעיף 240כשירות למינוי סעיף 241הצהרה סעיף 242דירקטורים חיצוניים ראשונים סעיף 243השתתפות בועדות סעיף 244גמול והחזר הוצאות סעיף 245משך כהונה סעיף 245אחובת הודעה סעיף 246הפסקת כהונה בידי האסיפה הכללית סעיף 247הפסקת כהונה בידי בית המשפט סעיף 248מינוי באסיפה מיוחדת סעיף 249איסור מינוי והעסקה סעיף 249אדירקטור חיצוני בחברה שהפכה לחברה פרטית שאינה חברת איגרות חוב סעיף 249בסיווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי סעיף 249גהחלת הוראות על דירקטור בלתי תלוי פרק 2: מינוי, כהונה ופיטורים של נושאי משרה אחרים סעיף 250מינוי ופיטורים של מנהל כללי סעיף 251מינוי ופיטורים של נושאי משרה סעיף 251אהחלת סעיפים לעניין הגבלות על מינויים ופקיעת כהונה מסימן ב' בפרק ראשון פרק 3: חובות נושאי משרה סימן א: חובת זהירות סעיף 252חובת זהירות סעיף 253אמצעי זהירות ורמת מיומנות סעיף 253אחובת זהירות של דירקטור בעל מומחיות או כשירות סימן ב: חובת אמונים סעיף 254חובת אמונים סעיף 255אישור פעולות סעיף 256תרופות סעיף 257גילוי ליקוי סימן ג: פטור, שיפוי וביטוח סעיף 258סמכות החברה למתן פטור, שיפוי וביטוח סעיף 259הסמכה למתן פטור סעיף 260רשות לענין שיפוי סעיף 261ביטוח אחריות סעיף 262שינוי התקנון סעיף 263הוראות חסרות תוקף סעיף 264אי התניה פרק 4: זכויותיו של דירקטור סעיף 265הזכות לקבלת מידע סעיף 266זכות להעסיק יועצים סעיף 267זכות תביעה פרק 4-א: מדיניות תגמול לנושאי משרה סעיף 267אקביעת מדיניות תגמול לנושאי משרה סעיף 267בשיקולים בקביעת מדיניות התגמול סעיף 267גתקנות לעניין פרק רביעי א' פרק 5: עסקאות עם בעלי ענין סעיף 268הגדרת בעל שליטה סעיף 269חובת גילוי סעיף 270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים סעיף 271עסקאות שאינן חריגות סעיף 272עסקאות חריגות עם נושא משרה ועסקאות עם נושא משרה שאינו דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו סעיף 273עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו סעיף 274הצעה פרטית סעיף 275עסקה עם בעל שליטה סעיף 276גילוי ענין אישי סעיף 277אישורים מצטברים סעיף 278הימנעות בעלי עניין אישי סעיף 279ועדת ביקורת בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב סעיף 280עסקה חסרת תוקף סעיף 281ביטול עסקה סעיף 282אישור דירקטוריון סעיף 283סעדים סעיף 284תקנות חלק 7: הון החברה פרק 1: ניירות ערך ופעולות בהם סימן א: חופש הגיוון סעיף 285חופש הגיוון סימן ב: הון מניות רשום סעיף 286הגדלת הון מניות רשום סעיף 287ביטול הון מניות רשום סימן ג: הנפקת ניירות ערך סעיף 288סמכות להנפיק מניות והמירים סעיף 289סמכות להנפיק איגרות חוב סעיף 289אאיסור להנפיק או להקצות נייר ערך למוכ"ז סעיף 290זכאות להשתתף בהקצאות עתידיות סעיף 291הקצאה שלא תמורת מזומנים סעיף 292דיווח על הקצאה סימן ד: העברת ניירות ערך סעיף 293עבירות סעיף 294הגבלת עבירות סעיף 295בעלים משותפים סעיף 296נייר ערך למוכ"ז סעיף 297טהירות סעיף 298רכישה בבורסה סעיף 299שינוי מרשם סעיף 300מכירה כפויה פרק 2: שמירת ההון וחלוקה סימן א: חלוקה מותרת סעיף 301אי התניה סעיף 302חלוקה מותרת סעיף 303חלוקה באישור בית משפט סעיף 304הקצאת מניות בפחות מערכן הנקוב סעיף 305תקנות סימן ב: דיבידנד סעיף 306זכות לדיבידנד או למניות הטבה סעיף 307החלטה על חלוקת דיבידנד סימן ג: רכישה סעיף 308תוצאות רכישה סעיף 309רכישה בידי תאגיד בשליטה סעיף 309ארכישת ניירות ערך שניתן להמירם למניות סימן ד: חלוקה אסורה סעיף 310תוצאות חלוקה אסורה סעיף 311אחריות דירקטורים לחלוקה אסורה סימן ה: ניירות ערך בני פדיון סעיף 312ניירות ערך בני פדיון סעיף 313הוראות מעבר חלק 8: רכישת חברות פרק 1: מיזוג סעיף 314אישורים בחברה סעיף 315מיזוג הפוגע בכושר הפרעון של החברה סעיף 316הצעת מיזוג סעיף 317הודעה לרשם החברות סעיף 318הודעה לנושים סעיף 319התנגדות נושים סעיף 320אישור המיזוג סעיף 321אישור בית משפט סעיף 322הודעה של הממונה על התחרות סעיף 323תוצאות המיזוג סעיף 324חופש התנאה סעיף 325שעבוד צף בחברה מתמזגת סעיף 326תקנות לענין מיזוג סעיף 327הוראות מעבר לענין מיזוג פרק 2: הצעת רכש מיוחדת סעיף 328רכישה של דבוקת שליטה או שליטה סעיף 329חוות דעת הדירקטוריון סעיף 330חובות נושאי משרה סעיף 331הסכמת בעלי המניות סעיף 332היענות מזערית סעיף 333תוצאות רכישה אסורה סעיף 334הצעת רכש עוקבת ומיזוג עוקב סעיף 335תקנות פרק 3: מכירה כפויה של מניות סימן א: רכישת מניות המיעוט בידי בעל השליטה בחברה ציבורית סעיף 336הצעת רכש מלאה סעיף 337מכירה כפויה סעיף 338סעד הערכה סעיף 338אהצעת רכש לניירות ערך סעיף 339הפיכת חברה ציבורית לחברה פרטית סעיף 340תוצאות רכישה אסורה סימן ב: סמכות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות מתנגדים בחברה פרטית סעיף 341סמכות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות מתנגדים בחברה פרטית סעיף 342הוראת מעבר סעיף 342אתקנות חלק 8-א: פירוק פרק א: הוראות כלליות סעיף 342בהגדרות חלק שמיני א' סעיף 342גדרכי הפירוק סעיף 342דהיחס בין הליכי פירוק להליכי חדלות פירעון פרק ב: פירוק בידי בית המשפט סעיף 342הבית המשפט המוסמך סעיף 342והעילות לפירוק בידי בית משפט סעיף 342זהרשאים לבקש פירוק סעיף 342חבקשה לצו פירוק סעיף 342טפרסום הודעה על הגשת בקשה ומשלוח העתק ממנה סעיף 342יהגשת התנגדות לבקשה סעיף 342יאהחלטה בבקשה לצו פירוק סעיף 342יבתוצאות צו הפירוק סעיף 342יגהודעה על מתן צו פירוק לרשם ופרסום הודעה לציבור סעיף 342ידהנאמן מינויו, תפקידיו וסמכויותיו בפירוק בידי בית המשפט סעיף 342טותחולת הוראות לעניין הליכי הפירוק בידי בית המשפט סעיף 342טזתשלום הוצאות הפירוק וחובות החברה לנושים סעיף 342יזזכות בעלי המניות ליתרה סעיף 342יחתשלומי ביניים סעיף 342יטזכות לפנות לבית המשפט סעיף 342כסמכויות בית המשפט סעיף 342כאצירוף הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי להליכי הפירוק סעיף 342כבביטול צו פירוק סעיף 342כגסיום הפירוק, חיסול החברה וסיום כהונת הנאמן פרק ג: פירוק מרצון סעיף 342כדהחלטה על פירוק מרצון סעיף 342כהמתן תצהיר כושר פירעון סעיף 342כוזימון אסיפה כללית לשם קבלת החלטה על פירוק מרצון סעיף 342כזמינוי הנאמן בידי האסיפה הכללית סעיף 342כחתחילת הפירוק והפסקת ניהול עסקי החברה סעיף 342כטהודעה לנושים על פירוק מרצון סעיף 342להודעה לרשם סעיף 342לאהנאמן תפקידיו וסמכויותיו בפירוק מרצון סעיף 342לבהפסקת כהונה של נאמן סעיף 342לגתחולת הוראות לעניין הליכי פירוק מרצון סעיף 342לדתשלום הוצאות הפירוק וחובות החברה לנושים וזכות בעלי המניות ליתרה סעיף 342להזכות לפנות לבית המשפט סעיף 342לוכינוס אסיפות כלליות סעיף 342לזביטול הפירוק סעיף 342לחסיום הפירוק סעיף 342לטחיסול החברה וסיום כהונת הנאמן סעיף 342ממתן צו פירוק לגבי חברה שהחליטה על פירוק מרצון פרק ד: פירוק מרצון בהליך מזורז של חברה לא פעילה סעיף 342מאחברה לא פעילה סעיף 342מבהחלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז סעיף 342מגהגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז סעיף 342מדפרסום הודעה על הגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז סעיף 342מההתנגדות לבקשה סעיף 342מוהפסקת הליכי הפירוק בידי הרשם סעיף 342מזחיסול חברה פרק ה: הוראות שונות סעיף 342מחקבלת החלטה באסיפה כללית בחברה פרטית סעיף 342מטציון הליכי הפירוק במסמכי החברה סעיף 342נדוח הנאמן לעניין הליכי פירוק תלויים ועומדים סעיף 342נאעונשין לעניין פירוק סעיף 342נבביטול החיסול סעיף 342נגהחלת ההוראות על חברת חוץ ותאגידים אחרים סעיף 342נדתקנות חלק שמיני א' חלק 9: הוראות כלליות פרק 1: שינוי סוגי תאגידים סעיף 343שינוי סוג החברה סעיף 344שינוי אחריות בעלי המניות סעיף 345הפיכת אגודה שיתופית לחברה פרק 1-א: חברה לתועלת הציבור סימן א: חברה לתועלת הציבור – הוראות כלליות סעיף 345אחברה לתועלת הציבור סעיף 345ברישום חברה לתועלת הציבור סעיף 345גפנקס חברות לתועלת הציבור סעיף 345ג1סיוע והנחיה לחברות לתועלת הציבור בניהול ענייניהן סעיף 345דציון חל"צ בצד שם חברה סעיף 345הסייג לשינוי תקנון סעיף 345ופעולה בחריגה ממטרות סעיף 345זחלוקה אסורה סעיף 345חועדת ביקורת סעיף 345טמבקר פנימי סעיף 345ישכר דירקטורים, חברי ועדת ביקורת, ונושאי משרה אחרים סעיף 345יאהוצאות לניהול חברה לתועלת הציבור סעיף 345יבאישור עסקאות מסוימות סעיף 345יגאחריות נושאי משרה וחברי ועדת ביקורת סעיף 345ידתביעות נגזרת והגנה נגזרת סעיף 345טוהעברת מניות סעיף 345טזמיזוג סעיף 345יזפשרה או הסדר סעיף 345יחמינוי חוקר סעיף 345יטפירוק בידי בית משפט סעיף 345כפירוק מרצון סעיף 345כאהוראות כלליות לענין פירוק סעיף 345כבמעמד רשם ההקדשות בהליכי פירוק סעיף 345כגתחולת הוראות פקודת החברות סעיף 345כדחובת דיווח והגשת מסמכים סעיף 345כד1הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח סעיף 345כד2הסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו סעיף 345כד3אישור לשמש בודק חיצוני, התלייתו וביטולו סעיף 345כד4דרישת מידע על ידי בודק חיצוני סעיף 345כד5דיווח לכנסת על הסתייעות בבודקים חיצוניים סעיף 345כופניה לבית המשפט סעיף 345כזאגרות ותשלומים סעיף 345כחהשבה לחברה סעיף 345כטהוראות מיוחדות לענין הרמת מסך בחברה לתועלת הציבור סעיף 345לשמירת דינים סעיף 345לאאיסור התניה סעיף 345לא1תחולה בשינויים של הוראות החוק סעיף 345לבתחולה לגבי חברות ממשלתיות סעיף 345לגתחולה לגבי חברות חוץ סימן ב: קרן לתועלת הציבור סעיף 345לדקרן לתועלת הציבור סעיף 345לההכרה בקרן לתועלת הציבור וסוגי קרנות סעיף 345לועדכון סכומים סעיף 345לזהוראות לעניין תרומות סעיף 345לחקבלת נכס כתרומה סעיף 345לטדרכי מימון על ידי קרן לתועלת הציבור סעיף 345מדרכי השקעת כספים עודפים בקרן לתועלת הציבור סעיף 345מאציון חל"צ וסוג הקרן בצד שם הקרן סעיף 345מבחובת מינוי דירקטור בלתי תלוי סעיף 345מגאמות מידה לחלוקת כספי הקרן ותפקידי ועדת החלוקה סעיף 345מדהוצאות לניהול קרן לתועלת הציבור סעיף 345מהדיווח לרשם ההקדשות סעיף 345מופרסום מידע לציבור סעיף 345מזחובה למנות רואה חשבון מבקר סעיף 345מחחובה למנות מבקר פנימי סעיף 345מטועדת ביקורת סעיף 345נעיון בדיווחי קרן משפחתית לתועלת הציבור סעיף 345נאהתניית תרומה סעיף 345נבמיזוג קרנות לתועלת הציבור סעיף 345נגשינוי מעמד פרק 2: חברת חוץ סעיף 346חובת רישום של חברת חוץ סעיף 347המצאה לחברת חוץ סעיף 348דין וחשבון שנתי סעיף 349עונשין סעיף 349אחברת חוץ שהפסיקה לקיים מקום עסקים בישראל פרק 3: פשרה או הסדר סימן א: הוראות כלליות סעיף 350פשרה או הסדר הוראות כלליות סימן ב: סעיף 350אהגדרות סעיף 350בצו הקפאת הליכים סעיף 350גחריגים להקפאת הליכים סעיף 350דמינוי בעל תפקיד לחברה בהקפאת הליכים סעיף 350הנכסים משועבדים ונכסים שחלה לגביהם תניית שימור בעלות שימוש, השכרה או מכירה סעיף 350והספקת שירות תשתית סעיף 350זהספקת מצרך או שירות חיוני סעיף 350חחוזים קיימים סעיף 350טהמחאת חיובים לפי חוזה קיים שאומץ סעיף 350יהליכים לאימוץ חוזה קיים או לוויתור עליו סעיף 350יאדין החיובים בחוזה קיים סעיף 350יבאשראי חדש סעיף 350יגאישור פשרה או הסדר שמטרתם הבראת החברה סעיף 350ידהפסקת הליכי הבראה סעיף 350טומעבר מהליכי הבראה לפירוק סעיף 350טזתחולת הוראות פקודת החברות סימן ג: מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב בחברת איגרות חוב סעיף 350יזהגדרות סעיף 350יחמינוי מומחה לבחינת הסדר חוב סעיף 350יטתפקידי המומחה סעיף 350כחוות דעת המומחה סעיף 350כאסמכות המומחה לדרוש מידע סעיף 350כבשכר והוצאות סעיף 350כגכינוס אסיפות ואישור הסדר חוב סעיף 350כדשמירת סמכויות הנאמן סימן ד: פשרה או הסדר שמטרתם שינוי מבנה או מיזוג סעיף 351שינוי מבנה ומיזוג סימן ה: החלת הוראות על חברת חוץ ותאגידים אחרים סעיף 351אהחלת ההוראות על חברת חוץ ותאגידים אחרים פרק 4: סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה סימן א: סעדים סעיף 352סעדים סעיף 353הפרת חובות קיום מרשמים ודיווחים סעיף 353אערובה להוצאות משפט סימן ב: הטלת עיצום כספי בידי הרשם סעיף 354עיצום כספי סעיף 355עדכון עיצום כספי סעיף 356דרישת עיצום כספי ותשלומו סעיף 357הפרשי הצמדה וריבית סעיף 358גביה סעיף 359ערעור סעיף 360גביה מדירקטור סעיף 361שמירת אחריות פלילית סעיף 362פירוק לבקשת הרשם סימן ג: רישום חברה כחברה מפרה סעיף 362ארישום חברה כחברה מפרה סעיף 363תקנות סימן ד: הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך סעיף 363אהטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך סעיף 363בהפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 363גתחולת הוראות מחוק ניירות ערך פרק 5: חברה ציבורית או חברת איגרות חוב שמניותיה או שאיגרות החוב שלה נסחרות מחוץ לישראל סעיף 364הגבלת תחולה סעיף 365חובות דיווח פרק 5-א: הגבלת תחולה על חברות איגרות חוב סעיף 365אהגבלת תחולה פרק 6: תקנות סעיף 366ביצוע ותקנות חלק 10: ביטול, הוראות מעבר, תחולה ותחילה סעיף 367ביטול פקודת החברות סעיף 368הוראת מעבר לגבי תחולת הוראות בתקנון המצוי סעיף 369הוראת מעבר לענין מניות חברה אם בבעלות חברה בת סעיף 370תחולה על חברה מוגבלת בערבות סעיף 371הוראת מעבר לענין מבקר פנימי סעיף 372דירקטור מקרב הציבור סעיף 373תיקון חוק ניירות ערך מס' 18 סעיף 374תיקון חוק ניירות ערך סעיף 375תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות מס' 6 סעיף 376תיקון חוק הביטוח הלאומי מס' 35 סעיף 377תחילה סעיף 378פרסום תוספת 1: סעיף 1שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים סעיף 2גיוון הרכב הדירקטוריון סעיף 3הגבלת כהונת נושא משרה כדירקטור סעיף 4הכשרת דירקטורים ומינוי אחראי להטמעת הוראות ממשל תאגידי סעיף 5ישיבות הדירקטוריון בלא נוכחות המנהל הכללי והכפופים לו סעיף 6ישיבות ועדת ביקורת בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר סעיף 7מינוי דירקטור חיצוני סעיף 8הצבעה באמצעות האינטרנט תוספת 1-א: תוספת 2: תוספת 3: סעיף 1הגדרות סעיף 2דרכי השקעה סעיף 3חובת מינוי ועדת השקעות סעיף 4הרכב ועדת ההשקעות וכשירות חבריה סעיף 5חובות וזכויות של חברי ועדת ההשקעות סעיף 6נהלים לעבודתה של ועדת ההשקעות סעיף 7החזר הוצאות או שכר