פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 33ביטול הפטור מציון בע"מ סעיף 115אהחלטות לסוגיהן פרק ח: איגרות חוב ושעבודים סימן א: פרשנות סעיף 164הגדרות ותחולה סימן ב: איגרות חוב סעיף 165סמכות לשעבד באיגרת חוב סעיף 166דרכי השעבוד באיגרת חוב ותיאור המשועבדים סעיף 167הנפקת איגרת חוב סעיף 168העברת איגרת חוב סעיף 169תחולת שעבוד צף סעיף 170שעבוד צף ומניעת עסקאות סעיף 171שטר נאמנות להבטחת איגרות חוב סימן ג: רישום השעבודים בחברה סעיף 172פנקס שעבודים סעיף 173עיון במסמכים ובפנקס סעיף 174פנקס בעלי איגרות חוב סימן ד: הנפקה חוזרת של איגרות חוב סעיף 175סמכות להנפקה חוזרת סעיף 176הפקדה בערובה אינה פדיון סעיף 177דין הנפקה חוזרת לענין הסכום, המספר ומס בולים סימן ה: רישום השעבודים אצל הרשם סעיף 178שעבודים הטעונים רישום סעיף 179דרכי הרישום ומועדיו סעיף 180רכישת רכוש משועבד סעיף 181פנקסי שעבודים של הרשם סעיף 182עיון בפנקסי השעבודים סעיף 183רישום סדרת איגרות חוב סעיף 184עמלה, הנחה, נכיון סעיף 185תעודת רישום שעבוד סעיף 186רישום שעבוד לפי בקשת מעונין סעיף 187תחולה על חברות חוץ סעיף 188משלוח העתק לרשם סעיף 189רישום כרונולוגי סעיף 190הערת סילוק סעיף 191תיקון פנקס רישום השעבודים סעיף 192הפרת הוראות סעיף 193רישום אגרה שתשלומה נדחה סימן ו: אכיפת זכויות סעיף 194אכיפה הטעונה רשות מבית המשפט סעיף 195חובות בדין קדימה באכיפת שעבוד צף סעיף 196רישום מינוי של כונס, מפרק או מנהל סעיף 197פרסום המינוי במסמכי החברה סעיף 198מינוי כונס סעיף 199דו"חות של כונס ומנהל סעיף 200ביקורת בית המשפט על כונס סעיף 201חובתם של כונס ומנהל כשהחברה בפירוק פרק יא: פירוק חברה וחבות המשתתף סעיף 244דרכי הפירוק סעיף 245חבות המשתתף סעיף 246סייג לחבות ההשתתפות סעיף 247סייג לסכום ההשתתפות סעיף 248זכות לרווחים ולדיבידנדים איננו חוב החברה בפירוק סעיף 249שמירת הוראה שבפוליסה או שבחוזה סעיף 250השתתפות נוספת של מנהלים בפירוק סעיף 251סייגים להשתתפות נוספת סעיף 252השתתפות בעלי מניות בחברה מוגבלת בערבות סעיף 253טיב חבותו של משתתף סעיף 254משתתף שנפטר סעיף 255משתתף שנעשה פושט רגל פרק יב: פירוק בידי בית המשפט סימן א: עילות לפירוק ובקשת פירוק סעיף 256בית המשפט המוסמך סעיף 257העילות לפירוק סעיף 258חודל פרעון מהו סעיף 259הרשאים לבקש פירוק סעיף 260סייגים לבקשת פירוק מאת משתתף או נושה סעיף 261סמכות היועץ המשפטי לממשלה סעיף 262בקשת צו פירוק כשהחברה מתפרקת מרצון או בפיקוח סעיף 263סמכות בית המשפט בדונו בבקשת פירוק סעיף 264עיכוב הליכים נגד חברה שנתבקש פירוקה סעיף 265תחילתו של פירוק סימן ב: צו פירוק ותוצאותיו סעיף 266תוצאות של צו פירוק סעיף 267צו פירוק מעכב הליכים סעיף 268תחילת הפירוק מבטלת כל עסקה והעברה סעיף 269ביטול פעולות נגד חברה שבפירוק סעיף 270העתק של צו פירוק יישלח לרשם סימן ג: סמכויות בית המשפט סעיף 271סמכות לעכב את הפירוק סעיף 272מינוי הכונס הרשמי לכונס נכסים סעיף 273התחשבות בנושים ובמשתתפים סעיף 274אסיפות לגילוי משאלות נושים ומשתתפים סעיף 275רשימת המשתתפים סעיף 276סמכות לדרוש מסירת נכסים סעיף 277סמכות לדרוש תשלום חובות ולקזזם סעיף 278סמכות לשלוח דרישות תשלום סעיף 279סמכות לדרוש תשלום לבנק סעיף 280האמור בצו ראיה חלוטה סעיף 281סמכות לעצור משתתף נמלט סעיף 282שמירת סמכויות סעיף 283סמכות להוציא נושים שלא תבעו בזמן סעיף 284סמכות לתאם זכויות המשתתפים סעיף 285פנקסים ראיה לכאורה סעיף 286זכות עיון בפנקסים סעיף 287תשלום הוצאות הפירוק סעיף 288סמכות לחקור חשודים בהחזקת נכסי החברה סעיף 289ביצוע תפקידים מסויימים של בית המשפט בידי המפרק סעיף 290אכיפה סעיף 291ערעור סימן ד: דו"ח לכונס הרשמי סעיף 292חובת דו"ח לכונס הרשמי סעיף 293מגישי הדו"ח לכונס הרשמי סעיף 294עונשין סעיף 295עיון בדו"ח סימן ה: דו"ח של הכונס הרשמי סעיף 296דו"ח מקדמי של הכונס הרשמי סעיף 297דו"חות נוספים סעיף 298סמכות לערוך חקירה פומבית של מייסדים ונושאי משרה של החברה סעיף 299הדיון בבקשת חקירה סימן ו: המפרק סעיף 300מינוי מפרק ומפרק זמני סעיף 301תארו של מפרק סעיף 302מינוי מפרק סעיף 303שכרו של מפרק סעיף 304פינוי משרתו של מפרק סעיף 305כינוס נכסי החברה סעיף 306הקניית נכסי החברה למפרק סעיף 307סמכויותיו של מפרק סעיף 308אסיפות של נושים ומשתתפים סעיף 309התחשבות בנושים ובמשתתפים סעיף 310דרכי ניהול וזכות פניה לבית המשפט סעיף 311חובה להחזיק כספי פירוק בבנק סעיף 312פנקסים שחובה לנהלם סעיף 313מסירת חשבונות ומידע לכונס הרשמי סעיף 314פיקוח הכונס הרשמי על המפרקים סעיף 315חיסול החברה סעיף 316שחרורו של מפרק סעיף 317עונשין סימן ז: מנהל מיוחד סעיף 318מינוי מנהל מיוחד פרק יג: פירוק מרצון סימן א: החלטת הפירוק סעיף 319פירוק מרצון אימתי סעיף 320תחילת הפירוק והשפעתו סעיף 321החלטה על פירוק תפורסם ברשומות סימן ב: פירוק באין הצהרת כושר פרעון סעיף 322פירוק באין הצהרת הדירקטורים סעיף 323אסיפת נושים סעיף 324תקפה של החלטת הנושים סעיף 325מינוי מפרק סעיף 326מינוי ועדת ביקורת סעיף 327שינויים בהוראות מסויימות סעיף 328עונשין סימן ג: תוצאות הפירוק סעיף 329תחילת הפירוק מבטלת כל עסקה והעברה סעיף 330תוצאות הפירוק סעיף 331הודעה לרשם סעיף 332מילוי משרת מפרק שנתפנתה סעיף 333תקפו של סידור סעיף 334סמכות המפרק בהעברת נכסי החברה לחברה אחרת סעיף 335רשות לבקש החלטת בית המשפט סעיף 336סמכות המפרק לבוא לידי פשרה או הסדר סעיף 337כינוס אסיפות כלליות סעיף 338אסיפה סופית סעיף 339חיסול החברה סימן ד: שונות סעיף 340ההוצאות בפירוק מרצון סעיף 341שמירת הזכות לפירוק בידי בית המשפט פרק יד: פירוק מרצון בפיקוח בית המשפט סעיף 342סמכות להורות על פירוק בפיקוח בית המשפט סעיף 343כוחה של בקשה לפירוק בפיקוח סעיף 344התחשבות במשאלות נושים ומשתתפים סעיף 345סמכות למנות מפרק ולפטרו סעיף 346סמכותו של מפרק בפירוק בפיקוח סעיף 347כוחו של צו פירוק בפיקוח פרק טו: הוראות כלליות לענין פירוק סימן א: ועדת ביקורת סעיף 348מינוי ועדת ביקורת סעיף 349התפנות מקומם של חברי הועדה סעיף 350נוהל עבודתה של הועדה סעיף 351באין ועדת ביקורת סימן ב: הגשת התביעות וחלוקת הנכסים סעיף 352מה ניתן לתבוע בפירוק סעיף 353תחולת דיני פשיטת רגל על פירוק מחמת חודל פרעון סעיף 354חובות בני קדימה סימן ג: פעולות מלפני תחילת הפירוק סעיף 355העדפת מרמה סעיף 356ביטול המחאה כללית לא רשומה סעיף 357הגבלת זכות נושה להוצאה לפועל סעיף 358חובת המוציא לפועל לגבי הטובין שבידו סעיף 359יצירת שעבוד צף בסמוך לפירוק סימן ד: ויתור סעיף 360הגדרת נכס מכביד סעיף 361ויתור על נכס מכביד סעיף 362סייג לויתור על נכס סעיף 363שמירת זכות וחבות לפי חוזה שויתרו עליו סעיף 364שמירת זכות וחבות בנכס שויתרו עליו סעיף 365דין נפגע בויתור כדין נושה סימן ה: סיום פירוק, ביטול ומחיקה סעיף 366שמירת הפנקסים סעיף 367ביטולו של חיסול סעיף 369ביטול מחיקת חברה סימן ו: שונות סעיף 370דבר הפירוק יצויין בכל מסמך סעיף 371מידע על פירוק תלוי ועומד סעיף 372כספים שלא נתבעו פרק טז: עבירות בפירוק, שפיטה ועונשין סעיף 373ניהול עסק בתרמית סעיף 374עבירות שנתגלו בפירוק סעיף 375עונש על זיוף פנקסים סעיף 376רמאות של נושא משרה סעיף 377אחריות של נושאי משרה סעיף 378אחריות בשל אי ניהול חשבונות נאותים סעיף 379פטור ממס בולים פרק יז: תחולה ותקנות לענין פירוק סעיף 380תחולת דיני הפירוק סעיף 381פירוק חברה לא רשומה סעיף 382תקנות סעיף 394אכיפת הוראה