פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: מינוי סעיף 2כשירות למינוי סעיף 3ניגוד עניינים סעיף 4סייגים למינוי סעיף 5רשימת מינויים פרק ג: שכר סעיף 6בקשה לשכר טרחה סעיף 7שכר ניהול סעיף 8שכר מימוש הודעה תשע"ד 2014 סעיף 8אשכר טרחה על פי חלוקה בפועל סעיף 9מסך ערך מוסף סעיף 9אבדיקת תביעות חוב של עובדים סעיף 10סייגים לשכר סעיף 11שירותים מקצועיים סעיף 12העסקת בעלי מקצוע סעיף 13נימוקים להגדלת השכר או להקטנתו סעיף 14מועדי התשלום סעיף 15הצמדה פרק ד: הוראות שונות סעיף 16ביטול סעיף 17הוראת מעבר סעיף 18תחילה