פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2תחולת פקודת החברות סעיף 3עדיפות החוק סעיף 4קווי פעולה של חברה ממשלתית פרק ב: הקמת חברה ממשלתית והפיכת חברה לחברה ממשלתית סעיף 5הקמת חברה ממשלתית סעיף 6נושאים להחלטת הממשלה סעיף 7רישום החברה סעיף 8הפיכת חברה לחברה ממשלתית סעיף 9קניית מניות המיעוט ת"ט תשל"ו 1975 סעיף 10השקעות בחברה ממשלתית סעיף 11החלטות הטעונות אישור הממשלה סעיף 12חברה שחדלה להיות חברה ממשלתית סעיף 13תעודות הרשות וערעור סעיף 14פירוק של חברה ממשלתית סעיף 15מיזוג של חברות ממשלתיות סעיף 15אמכירת מניות של חברת בת ממשלתית פרק ג: הדירקטור סעיף 16הגדרה סעיף 16אכשירות לכהונה סעיף 16א1כשירות לכהונה לבעלי תארים מתקדמים סעיף 16א2מינוי דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית סעיף 17סייגים סעיף 17אפסלות מטעמי זיקה כלכלית סעיף 18מינוי סעיף 18אייצוג הולם לשני המינים סעיף 18א1ייצוג הולם לאוכלוסיה הערבית סעיף 18א2ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, לבני האוכלוסייה החרדית ולעולים חדשים סעיף 18בהועדה לבדיקת מינויים סעיף 18גכשירות מיוחדת סעיף 18דקציבת מועדים למינוי דירקטור מקרב העובדים סעיף 19גמול והוצאות סעיף 20חובת מתן ידיעות ת"ט סעיף 21תקופת כהונה סעיף 22פקיעת הכהונה סעיף 23השעיה סעיף 23אהשלמת מנין חוקי פרק ד: הדירקטוריון סימן א: יושב ראש הדירקטוריון סעיף 24בחירה סעיף 25חובת דין וחשבון סימן ב: עבודת הדירקטוריון סעיף 26מועדי הישיבות סעיף 27זימון הישיבות וסדר יומן סעיף 28מנין ורוב סעיף 29ועדות סעיף 30אצילת סמכויות סעיף 31קביעת סדרי העבודה סימן ג: תפקידי הדירקטוריון סעיף 32ענינים שבחובה סעיף 33דו"חות כספיים סעיף 33אנותן שירות חיוני לציבור סעיף 33בסמכות להורות על דרך הצגת פרטים בשל קיומו של אינטרס ציבורי סעיף 33גצו בית משפט סעיף 33דאי הגשת דוחות כנדרש סעיף 34הגשת מסמכים סעיף 35חובת הודעה וסייג להחלטות סעיף 36השגת מידע פרק ה: המנהל הכללי סעיף 37מינוי סעיף 38הצהרת רכוש סעיף 39תפקידים סעיף 40סמכויות סעיף 41חובת דיווח סעיף 42פקיעת כהונה סעיף 43השעיה פרק ו: בעלי תפקידים מיוחדים סימן א: רואה חשבון סעיף 44מינוי ושכר סעיף 45חובת דין וחשבון ת"ט סעיף 46החלפה סימן ב: יועץ משפטי סעיף 47מינוי ושכר סימן ג: מבקר פנימי סעיף 48מינוי סעיף 49סמכויות ומעמד סעיף 49אעדיפות סימן ד: בא כוח המדינה באספה הכללית סעיף 50מינוי והוראות פרק ו1: ייצוג הולם בקרב עובדי חברות ממשלתיות סעיף 50אייצוג הולם בקרב עובדי חברות ממשלתיות סעיף 50בדיווח ומעקב לעניין ייצוג הולם פרק ז: רשות החברות הממשלתית סעיף 51הקמת הרשות סעיף 52מנהל הרשות סעיף 53ועדה מייעצת סעיף 54תפקידי הרשות סעיף 55קבלת מידע סעיף 56חובת דין וחשבון פרק ח: חברות-בת, חברות מעורבות וחברות-חוץ סעיף 57תחולת החוק על חברות בת סעיף 58תחולת החוק על חברות מעורבות סעיף 59תחולת הוראות על חברות חוץ פרק ח1: הפרטה סעיף 59אועדת שרים סעיף 59בהחלטת הפרטה סעיף 59גכינוס אסיפות כלליות לביצוע שינויים מבניים סעיף 59דהכנה ומסירה של מידע ומסמכים סעיף 59המתן הוראות סעיף 59ואחריות פרק ח2: הגנה על אינטרסים חיוניים של המדינה סעיף 59זהגדרות סעיף 59חקביעת אינטרס חיוני של המדינה סעיף 59טמגבלות על העברת שליטה סעיף 59יקביעת הגבלות, תנאים והוראות בצו סעיף 59יאמינוי משקיף סעיף 59יבחשיפת מידע סודי סעיף 59יגאכיפה ודיווח סעיף 59ידהבטחת המשך קיומן של פעילויות סעיף 59טופיצויים סעיף 59טזעונשין סעיף 59יזאחריות נושאי משרה סעיף 59יחאי מתן תוקף לפעולה בניגוד לפרק זה סעיף 59יטהוראות שבדין והוראות אחרות סעיף 59כתחולה פרק ח3: יישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתיות סעיף 59כאהגדרות סעיף 59כבהקמת ועדה ליישוב סכסוכים ותפקידיה סעיף 59כגהרכב הוועדה ליישוב סכסוכים סעיף 59כדסייגים לכהונה וסיום לכהונה סעיף 59כהניגוד עניינים בסכסוך מסוים סעיף 59כופנייה לוועדה ליישוב סכסוכים סעיף 59כזהמועד להכרעת הוועדה ליישוב סכסוכים סעיף 59כחהכרעת הוועדה ליישוב סכסוכים סעיף 59כטגמול והחזר הוצאות לנציגי הציבור בוועדה ליישוב סכסוכים סעיף 59לסדרי עבודת הוועדה ליישוב סכסוכים סעיף 59לאערעור מינהלי סעיף 59לבשינוי התוספת הראשונה סעיף 59לגחובת דיווח הוראת שעה פרק ט: תחולת החוק סעיף 60תחולה על גופים שאינם חברות מניות סעיף 60אמינויים בתאגידים ובגופים אחרים שהוקמו בחוק סעיף 60בייצוג הולם בקרב עובדים בתאגידים שהוקמו בחוק סעיף 61תחולה על גופים מסויימים סעיף 62אי תחולה על מועצות חקלאיות סעיף 63אי תחולה במקרים מיוחדים סעיף 63אאי תחולת הוראות לגבי גיוס הון פרק י: הוראות שונות סעיף 64שמירת סמכויותיו של מבקר המדינה סעיף 65שמירת חוק נכסי המדינה סעיף 66שלילת אצילה של סמכויות סעיף 67הודעה על חשד לעבירה סעיף 68עונשין סעיף 69תיקון חוק לתיקון דיני העונשין סעיף 70הוראות מעבר סעיף 71ביצוע ותקנות סעיף 72תחילה תוספת 1: תוספת 2: