פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2תרופות הנפגע פרק ב: התרופות סימן א: אכיפת החוזה סעיף 3הזכות לאכיפה סעיף 4תנאים באכיפה סעיף 5אכיפה בעסקה טעונת רישום סימן ב: ביטול החוזה סעיף 6הגדרה סעיף 7הזכות לביטול סעיף 8דרך הביטול סעיף 9השבה לאחר ביטול סימן ג: פיצויים סעיף 10הזכות לפיצויים סעיף 11פיצויים ללא הוכחת נזק סעיף 12שמירת זכות סעיף 13פיצויים בעד נזק שאינו של ממון סעיף 14הקטנת נזק סעיף 15פיצויים מוסכמים סעיף 16פיצויים וביטוח פרק ג: שונות סעיף 17הפרה צפויה סעיף 18פטור בשל אונס או סיכול החוזה סעיף 19זכות עיכבון סעיף 20קיזוז סעיף 21הוראות בדבר מתן הודעה סעיף 22שמירת דינים סעיף 23ביטול סעיף 24עצמאות החוק סעיף 25תחילה והוראת מעבר