פרק א: כריתת החוזה סעיף 1כריתת חוזה כיצד סעיף 2הצעה סעיף 3חזרה מן ההצעה סעיף 4פקיעת ההצעה סעיף 5קיבול סעיף 6קיבול דרך התנהגות סעיף 7חזקת קיבול סעיף 8מועד הקיבול סעיף 9קיבול לאחר פקיעה סעיף 10חזרה מן הקיבול סעיף 11קיבול תוך שינוי סעיף 12תום לב במשא ומתן פרק ב: ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו סעיף 13חוזה למראית עין סעיף 14טעות סעיף 15הטעיה סעיף 16טעות סופר סעיף 17כפיה סעיף 18עושק סעיף 19ביטול חלקי סעיף 20דרך הביטול סעיף 21השבה לאחר ביטול סעיף 22שמירת תרופות פרק ג: צורת החוזה ותכנו סעיף 23צורת חוזה סעיף 24תכנו של חוזה סעיף 25פירוש של חוזה סעיף 26השלמת פרטים סעיף 27חוזה על תנאי סעיף 28סיכול תנאי סעיף 29בטלות החוזה או ההתנאה סעיף 30חוזה פסול סעיף 31תחולת הוראות סעיף 32חוזה של משחק, הגרלה או הימור סעיף 33חוזה למתן ציונים פרק ד: חוזה לטובת אדם שלישי סעיף 34הקניית הזכות סעיף 35דחיית הזכות סעיף 36ביטול הזכות סעיף 37טענות נגד המוטב סעיף 38שמירת זכותו של הנושה פרק ה: קיום החוזה סעיף 39קיום בתום לב סעיף 40קיום בידי מי סעיף 41מועד הקיום סעיף 42קיום מוקדם סעיף 43דחיית קיום סעיף 44מקום הקיום סעיף 45קיום בבינונית סעיף 46קיום בסכום ראוי סעיף 47קיום במטבע ישראלי סעיף 48קיום על תנאי סעיף 49זקיפת תשלומים בחיוב אחד סעיף 50זקיפת תשלומים בחיובים אחדים סעיף 51בחירה בין חיובים חלופים סעיף 52תחליף קיום סעיף 53קיזוז פרק ו: ריבוי חייבים ונושים סעיף 54ריבוי חייבים סעיף 55חיוב יחד ולחוד סעיף 56נטל החיוב בין החייבים סעיף 57סייג לזכות החזרה סעיף 58העברת בטוחות סעיף 59ריבוי נושים פרק ז: שונות סעיף 60דרך ומועד למסירת הודעה סעיף 61תחולה סעיף 62ביטולים סעיף 63עצמאות החוק סעיף 64תחילה והוראת מעבר