סעיף 1הגדרות פרק א: בקשות סעיף 2הגשת בקשת אישור סעיף 3פרטי בקשת אישור סעיף 4הגשת בקשת ביטול סעיף 5פרטי בקשת ביטול סעיף 6העברת בקשה ליועץ המשפטי לממשלה סעיף 7פרסום הגשת בקשה פרק ב: צירוף משיבים ואיחוד בקשות סעיף 8בקשת הצטרפות סעיף 9צירוף משיבים בידי בית הדין סעיף 10מסירת עותק הבקשה לבית הדין סעיף 11איחוד בקשות פרק ג: כתב תשובה סעיף 12כתב תשובה פרק ד: הדיון סעיף 14קביעת מועד דיון סעיף 15קדם דיון בבקשה סעיף 16אי התייצבות סעיף 17סדר הדיון וסיכומים סעיף 18מומחה מטעם בית הדין סעיף 19פומביות הדיון סעיף 20רישום פרוטוקול פרק ה: תצהירים סעיף 22הוכחת עובדות על ידי תצהיר סעיף 23צורתו ותכנו של תצהיר סעיף 24חקירת מצהיר פרק ו: הוראות כלליות סעיף 25המצאת מסמכים סעיף 26שכר והוצאות לעד ולמומחה סעיף 27תשלום הוצאות סעיף 28הארכת מועדים סעיף 29חילופי חבר מותב בית הדין סעיף 30סדרי דין באין הוראה בחיקוק פרק ז: ערעור סעיף 31מועד להגשת ערעור סעיף 32סדרי דין בערעור פרק ח: שונות סעיף 33ביטול