סעיף 1חופש מידע סעיף 2הגדרות סעיף 3ממונה סעיף 4פרסום רשימת הרשויות הציבוריות סעיף 5דוח תקופתי סעיף 6הנחיות מינהליות וחוקי עזר סעיף 6אמידע על איכות הסביבה סעיף 7נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן סעיף 8דחיית בקשות במקרים מסוימים סעיף 9מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו סעיף 10שיקולי הרשות הציבורית סעיף 11מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאים סעיף 12תחולה לגבי אדם שאינו אזרח או תושב סעיף 13הגנה על צד שלישי סעיף 14סייגים לתחולת החוק סעיף 15דיוני הועדה המשותפת סעיף 16תיקון מידע סעיף 17עתירה לבית המשפט סעיף 18אגרות סעיף 19ביצוע ותקנות סעיף 20שמירת דינים סעיף 21תחילה