פרק א: הוראות לכל סוגי הביטוח סימן א: חוזה הביטוח סעיף 1מהותו של חוזה ביטוח סעיף 2פוליסה סעיף 3חובה להבליט הגבלות סעיף 4מצורפות לפוליסה סעיף 5מתן העתקים סעיף 6חובת גילוי סעיף 7תוצאות של אי גילוי סעיף 8שלילת תרופות סעיף 9תקופת הביטוח סעיף 10ביטול החוזה סימן ב: המוטב סעיף 11מיהו מוטב סעיף 12מעמד המוטב סעיף 13זכויות המבוטח והמוטב סימן ג: דמי הביטוח סעיף 14המועד לתשלום סעיף 15פיגור בתשלום סימן ד: שינויים בסיכון סעיף 16סיכון שנתבטל סעיף 17חובת הודעה על החמרת הסיכון סעיף 18תוצאות של החמרת הסיכון סעיף 19שלילת תרופות סעיף 20הפחתת הסיכון סעיף 21אמצעים להקלת הסיכון סימן ה: תגמולי הביטוח סעיף 22הודעה על קרות מקרה הביטוח סעיף 23בירור חבותו של המבטח סעיף 24הכשלה של בירור החבות סעיף 25מרמה בתביעת תגמולים סעיף 26מקרה שנגרם בכוונה סעיף 27המועד לתשלום תגמולי הביטוח סעיף 28הצמדה וריבית סעיף 28אריבית מיוחדת סעיף 29סעד מיוחד סעיף 30הישנות מקרה הביטוח סעיף 31התיישנות סימן ו: סוכן הביטוח סעיף 32הגדרה סעיף 33שליחות לענין החוזה סעיף 34שליחות לענין דמי הביטוח סעיף 35שליחות לענין מתן הודעות סעיף 36תחולת חוק השליחות סימן ז: הוראות שונות סעיף 37מתן הודעות סעיף 38ייחוד תרופות סעיף 39סייגים להתניה סעיף 40תחולה פרק ב: ביטוח חיים סעיף 41מהות הביטוח סעיף 42ביטוח אדם זולת המבוטח סעיף 43סייג לתרופות סעיף 44המוטבים סעיף 45ביטול החוזה סעיף 46המרה ופדיון סעיף 47המרה ופדיון על אף ביטול החוזה סעיף 48הפוליסה כערובה להלוואה סעיף 49סייג לתחולת הוראות סעיף 50התאבדות האדם שחייו מבוטחים סעיף 51אימוץ החוזה סעיף 52סייגים להתניה פרק ג: ביטוח תאונה, מחלה ונכות סעיף 53מהות הביטוח סעיף 54תחולת הוראות פרק ד: ביטוח נזקים סימן א: ביטוח נכסים סעיף 55מהות הביטוח סעיף 56היקף החבות סעיף 57הרחבת החבות סעיף 58ביטוח יתר סעיף 59ביטוח כפל סעיף 60ביטוח חסר סעיף 61הקטנת הנזק סעיף 62תחלוף סעיף 63ביטוח חובות סעיף 64סייגים להתניה סימן ב: ביטוח אחריות סעיף 65מהות הביטוח סעיף 66היקף החבות של המבטח סעיף 67תחולת הוראות סעיף 68מעמד הצד השלישי סעיף 69פשיטת רגל או פירוק של המבוטח סעיף 70סייג להתיישנות סעיף 71סייג להתניה ולפעולות פרק ה: שונות סעיף 72סייגים לתחולה סעיף 73שמירת דינים סעיף 74ביטולים סעיף 75תחילה והוראת מעבר