סעיף 1עקרונות יסוד סעיף 2מטרה סעיף 3חופש העיסוק סעיף 4פגיעה בחופש העיסוק סעיף 5תחולה סעיף 6יציבות סעיף 7נוקשות סעיף 8תוקפו של חוק חורג סעיף 9ביטול סעיף 10הוראת שעה סעיף 11תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו