פרק 1: מבוא סעיף 1פירושים פרק 2: החופשה סעיף 2הזכות לחופשה סעיף 3אורך החופשה סעיף 4עובד זמני בשכר סעיף 5חישוב ימי החופשה סעיף 6מועד החופשה סעיף 7צבירת החופשה סעיף 8רציפות החופשה סעיף 9תחילת החופשה פרק 3: תשלומים סעיף 10דמי החופשה סעיף 11המועד לתשלום דמי החופשה סעיף 12איבוד הזכות לדמי חופשה סעיף 13פדיון חופשה סעיף 14חישוב השכר הרגיל, חילוקי דעות בדבר תשלומים סעיף 15תשלום תמורת חופשה סעיף 16זכות לתבוע תמורת חופשה סעיף 17דין התשלומים פרק 4: קרנות חופשה סעיף 18הקמה או הסמכה סעיף 19פיקוח סעיף 20גוף מאוגד סעיף 21התקנון סעיף 22דרכי הפעולה סעיף 23ביטול הסמכה או פירוק סעיף 24פרסום הודעות סעיף 25רושם קרנות חופשה פרק 5: ביצוע וענשים סעיף 26פנקס חופשה סעיף 27סמכויות מפקח עבודה סעיף 28עבירות ועונשים סעיף 29אחריות של חבר הנהלה ושל מנהלים סעיף 30חיוב תשלום סעיף 31התישנות סעיף 32חופשה בשעת חירום סעיף 33דין עובדי המדינה סעיף 34חבורת עובדים סעיף 35אי חלות סעיף 36ביצוע ותקנות סעיף 37חובת התיעצות סעיף 38שמירת זכויות סעיף 39תחילת תוקף