פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2ועדת רישוי פרק ב: חוקרים פרטיים סעיף 3איסור התעסקות סעיף 4כשירות לחקירות פרטיות סעיף 5ההליכים במתן רשיון סעיף 6חובת נאמנות סעיף 7גילוי ידיעות והפסקת חקירה סעיף 8פיקוח פרק ג: משרד לחקירות פרטיות סעיף 9קיום משרד ללא רשיון סעיף 10כשרות לקיום משרד סעיף 11העסקה בחקירות פרטיות סעיף 12פיקוח על מועסקים פרק ד: תאגידי חוקרים סעיף 13תאגידים של חוקרים פרטיים סעיף 14איסור השתתפות ברווחים סעיף 15אחריות משמעתית של חברי תאגיד סעיף 16שמירת אחריות סעיף 17אחריות בנזיקין פרק ה: ארגון שירותי שמירה סעיף 18איסור ארגון ללא רשיון סעיף 19סייג למתן רשיון סעיף 20איסור חקירה אגב שירותי שמירה פרק ו: שיפוט משמעת סעיף 21אתיקה מקצועית סעיף 22ועדת משמעת סעיף 23מינוי בודק סעיף 24קובלנה על חוקר פרטי סעיף 25עונש משמעת סעיף 26דין משמעתי ודין פלילי סעיף 27התליית רשיון פרק ז: הוראות שונות סעיף 28תקפו של רשיון סעיף 29ערעור סעיף 30עבירות סעיף 31הוראות מעבר סעיף 32ביצוע ותקנות סעיף 33תחילה