פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק 2: הכרזה סעיף 2בקשה להכרזה סעיף 3תנאי ההכרה סעיף 3אכוחה של הכרה סעיף 4הודעה על הכרזה פרק 3: הנהלת מוסד מוכר ופיקוח עליו סעיף 5חובותיהם של מנהל מוסד ושל מוריו סעיף 6סמכויות המפקח סעיף 7פסילת מנהל מורה או עובד פרק 4: תמיכת המדינה סעיף 8בקשה לתמיכת המדינה סעיף 9תנאים להשתתפות המדינה בתקציבי שעות לימוד סעיף 9אדין וחשבון כספי סעיף 9באי מתן תמיכה או ביטולה סעיף 9גהשתתפות נוספת בקיום מוסדות חינוך סעיף 9דהפחתת שיעור ההשתתפות פרק 5: הוראות שונות סעיף 10פקיעת הכרה וביטולה סעיף 11השם