פרק 1: הוראות כלליות סעיף 1הירושה סעיף 2היורשים סעיף 3כשרות לרשת: בני אדם סעיף 4כשרות לרשת: תאגידים סעיף 5פסלות לרשת סעיף 6הסתלקות היורש מזכותו בעזבון סעיף 7עסקאות אחרות בזכות היורש סעיף 8עסקאות בירושה עתידה סעיף 8אצוואות הדדיות סעיף 9שניים שמתו כאחד פרק 2: ירושה על פי דין סעיף 10יורשים מבני המשפחה סעיף 11זכות הירושה של בן זוג סעיף 12סדר העדיפות בין קרובי המוריש סעיף 13החלקים בעזבון סעיף 14חליפיו של יורש סעיף 15יורש פסול ויורש שהסתלק סעיף 16ירושה מכוח אימוץ סעיף 17זכות הירושה של המדינה פרק 3: ירושה על פי צוואה סימן א: צורת הצוואה סעיף 18צורות הצוואה סעיף 19צוואה בכתב יד סעיף 20צוואה בעדים סעיף 21הפקדת צוואה סעיף 22צוואה בפני רשות סעיף 23צוואה בעל פה סעיף 24פסלות עדים סעיף 25קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה סימן ב: תוקף הצוואה סעיף 26כשרות לצוות סעיף 27חופש לצוות סעיף 28הצוואה מעשה אישי סעיף 29מסירת קביעה וסמכות בחירה סעיף 30אונס איום וכו' סעיף 31אי ביטול של צוואה פגומה סעיף 32טעות סופר וכו' סעיף 33צוואה סתומה וכו' סעיף 34צוואה בלתי חוקית וכו' סעיף 35צוואה לטובת עדים וכו' סעיף 36ביטול על ידי המצווה סעיף 37תחולה סעיף 38ביטול מקצת הצוואה סעיף 39הצורך בצו קיום צוואה סימן ג: הוראות הצוואה סעיף 40נושא הצוואה סעיף 41יורש במקום יורש סעיף 42יורש אחר יורש סעיף 43יורש על תנאי דוחה סעיף 44יורש על תנאי מפסיק סעיף 45חיובי יורש סעיף 46צוואה וירושה על פי דין סעיף 47מנה וחלק בעזבון סעיף 48יורשים שלא נקבעו חלקיהם סעיף 49יורש שמת לפני המוריש סעיף 50יורש פסול ויורש שהסתלק סעיף 51מנה של נכס מסויים סעיף 52מנה של נכס בלתי מסויים סעיף 53כפיפות להוראות הצוואה סעיף 54פירוש הצוואה סעיף 55מעין צוואה פרק 4: מזונות מן העזבון סעיף 56הזכות למזונות סעיף 57גדרי הזכות למזונות סעיף 58הוצאות הכשרה למשלח יד סעיף 59קביעת המזונות סעיף 60בקשה לקביעת המזונות סעיף 61דרכי סיפוק המזונות סעיף 62גילוי עובדות ושינוי נסיבות סעיף 63הרחבת העזבון לצרכי מזונות סעיף 64סדר העדיפויות בין הזכאים סעיף 65עסקאות בזכות למזונות פרק 5: צו ירושה וצו קיום צוואה סעיף 65אממונה ארצי ורשמים לעניני ירושה סעיף 66הצהרה על זכויות היורשים סעיף 67הגשת התנגדויות סעיף 67אמתן צו ירושה וצו קיום על ידי בית המשפט סעיף 68ראיות סעיף 69תכנם של צו ירושה וצו קיום סעיף 70שינויים לאחר מות המוריש סעיף 71כוחם של צו ירושה וצו קיום סעיף 72תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום סעיף 73הגנת רוכש בתום לב סעיף 73אסמכויות הממונה הארצי ומשנהו סעיף 73באי תלות סעיף 73גסמכויות חקירה סעיף 73דמרשם ארצי סעיף 74הוצאות סעיף 75מסירת צוואה לרשם לעניני ירושה סעיף 76הודעה על צוואה פרק 6: הנהלת העזבון וחלוקתו סימן א: שמירת העזבון סעיף 77אמצעים לשמירת העזבון סימן ב: מנהל עזבון סעיף 78מינוי מנהל עזבון סעיף 79כשרות להתמנות סעיף 80הסכמה סעיף 81הוראות המוריש סעיף 81אהליכים בבית המשפט סעיף 82תפקידים סעיף 83הוראות בית משפט סעיף 84פרטת עזבון סעיף 85שומה סעיף 85אהשקעת כספים סעיף 86חשבונות, דו"ח ומתן ידיעות סעיף 87בדיקת דו"חות סעיף 88אחריות סעיף 89ערובה סעיף 90מימוש הערובה סעיף 91שכר סעיף 92פקיעת המשרה סעיף 93מנהלים אחדים סעיף 94הגנת צד שלישי סעיף 95הוראות המוריש סעיף 96האפוטרופוס הכללי כמנהל עזבון סימן ג: ניהול העזבון על ידי מנהל עזבון סעיף 97סמכויות מנהל העזבון סעיף 98כינוס נכסי העזבון סעיף 99הזמנת נושים סעיף 100במה מסלקים חובות העזבון סעיף 101חובות מובטחים סעיף 102חובות בעתיד וחובות על תנאי סעיף 103הוצאות ניהול העזבון סעיף 104סדר עדיפות בין חובות העזבון סעיף 105בירורם וסילוקם של חובות סעיף 106פשיטת רגל של העזבון סימן ד: חלוקת העזבון על ידי מנהל עזבון סעיף 107מועד החלוקה סעיף 108מגורים וכלכלה לזמן מעבר סעיף 109נושא החלוקה סעיף 110חלוקה על פי הסכם סעיף 111חלוקה על פי צו בית המשפט סעיף 112חלוקת נכס כנגד נכס סעיף 113נכסים שאינם ניתנים לחלוקה סעיף 114משק חקלאי סעיף 115דירת המגורים סעיף 116חלוקה על פי הגרלה סעיף 117תיאום הזכויות של יורשים אחדים סעיף 118פרטת חלוקה סעיף 119חלוקה נוספת סעיף 120תיקון חלוקה סימן ה: ניהול העזבון וחלוקתו על ידי היורשים סעיף 121הוראה כללית סעיף 122יורשים אחדים סעיף 123הזמנת נושים סעיף 124סילוק חובות סעיף 125חלוקת העזבון סימן ו: אחריות היורשים לחובות העזבון סעיף 126אחריות בנכסי העזבון סעיף 127אחריות כדי מה שקיבל סעיף 128אחריות כדי כל העזבון סעיף 129אחריות במקרים מיוחדים סעיף 130דין העברה ושעבוד של חלק בעזבון סעיף 131אחריות של הזוכה במנה סעיף 132אחריות לחוב כולו או לחלק ממנו סעיף 133פטור מאחריות סעיף 134חלוקת נטל החובות בין היורשים לבין עצמם פרק 7: משפט בין-לאומי פרטי סעיף 135הגדרה סעיף 136סמכות בתי המשפט הישראליים סעיף 137ברירת הדין סעיף 138דין נכסים מסויימים סעיף 139כשרות לצוות סעיף 140צורת הצוואה סעיף 141מיון מונחים סעיף 142דין חוץ המפנה אל דין אחר סעיף 143דין חוץ שאין נזקקים לו סעיף 144סייג לתחולת דין חוץ פרק 8: הוראות שונות סעיף 145דין יורש יחיד סעיף 146ירושה במקרים מסויימים סעיף 147דין תשלומים על פי ביטוח וכו' סעיף 148שמירת דיני משפחה סעיף 149ביטול "מירי" סעיף 150עצמאות החוק סעיף 151בית המשפט המוסמך סעיף 151אערעור על החלטת רשם לעניני ירושה סעיף 153הצדדים לדיון סעיף 154אפוטרופסות לעניני ירושה סעיף 155שיפוט בתי דין דתיים סעיף 156ביטולים סעיף 157הוראות מעבר סעיף 158דין צוואות קודמות סעיף 159הליכים תלויים סעיף 160ביצוע ותקנות סעיף 161תחולה