סעיף 1המהות סעיף 2מקום המושב סעיף 3ההרכב סעיף 4שיטת הבחירות סעיף 5הזכות לבחור סעיף 5אהזכות להגיש רשימת מועמדים סעיף 6הזכות להיבחר סעיף 6אסייג למועמדות חבר הכנסת שפרש מסיעתו סעיף 7מי לא יהיה מועמד סעיף 7אמניעת השתתפות בבחירות סעיף 8תקופת כהונת הכנסת סעיף 8אמועד הבחירות לכנסת העשרים וארבע סעיף 9מועד הבחירות סעיף 9אהארכת תקופת כהונה סעיף 10יום הבחירות שבתון סעיף 11פרסום תוצאות הבחירות סעיף 12כינוס הכנסת סעיף 14ישיבת הפתיחה סעיף 15הצהרת אמונים של חבר הכנסת סעיף 16אי הצהרה סעיף 16אאי הצהרה בשל אזרחות כפולה סעיף 17חסינות חברי הכנסת סעיף 18חסינות בניני הכנסת סעיף 19סדרי העבודה והתקנון סעיף 20היושב ראש והסגנים סעיף 20אממלא מקום של יושב ראש הכנסת ויושב ראש הכנסת בפועל סעיף 21ועדות סעיף 21אפיקוח הכנסת על חקיקת משנה סעיף 22ועדות חקירה סעיף 23דינם של שר וסגן שר שאינם חברי הכנסת סעיף 24מנין סעיף 25רוב סעיף 26ישיבות סעיף 27פומביות סעיף 28פרסום סעיף 31כנסים סעיף 34התפזרות הכנסת סעיף 35מועד הבחירות לאחר התפזרות הכנסת סעיף 36תקופת כהונת הכנסת לאחר התפזרות סעיף 36אהתפזרות בשל אי קבלת חוק תקציב סעיף 37רציפות הכנסת סעיף 38הארכת תקפם של חיקוקים סעיף 39שכר חברי הכנסת סעיף 40התפטרות של חבר כנסת סעיף 41תוצאות ההתפטרות סעיף 42פקיעת כהונה או מועמדות סעיף 42אהפסקת חברות של חבר הכנסת סעיף 42בהשעיה סעיף 42גהפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר סעיף 43חילופים של חברי כנסת סעיף 44יציבות החוק סעיף 45נוקשות סעיפים סעיף 45אתחולת נוקשות סעיף 46מתי דרוש רוב מיוחד