פרק א: פתיחת הכנסת סעיף 1ישיבת הפתיחה של הכנסת סעיף 2הצהרה לאחר ישיבת הפתיחה פרק ב: ועדות סעיף 2אהועדה המסדרת סעיף 3מספר החברים בועדות הכנסת סעיף 4תיקון חוק יסוד: הכנסת מס' 16 סעיף 4אדיווח ראש המטה הכללי סעיף 5דיון בועדת משנה פרק ג: בחירת נציגים סעיף 6בחירת נציגים פרק ד: השעיה והעברה מכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו סעיף 7השעיה וסייגים לכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו מחמת עבירה סעיף 8העברה מכהונה של יושב ראש הכנסת או של סגן מסגניו שלא מחמת עבירה פרק ד1: הפסקת חברות של חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א סעיף 8אהפסקת חברות של חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א פרק ה: הוראות שונות סעיף 9כינוס הכנסת סעיף 9אמועד הפסקת כהונה של חבר הכנסת סעיף 10נשיאות הכנסת סעיף 10אפרסום ברשומות פרק ו: ראש האופוזיציה סעיף 11קביעת ראש האופוזיציה סעיף 12הפסקת כהונה סעיף 13דיווח ראש הממשלה לראש האופוזיציה סעיף 14מעמד ראש האופוזיציה בכנסת סעיף 15מעמד ראש האופוזיציה בטקסים ממלכתיים סעיף 16שכר ותנאי עבודה סעיף 17היועץ המשפטי לכנסת ותפקידיו סעיף 18מינוי היועץ המשפטי לכנסת סעיף 19כשירות סעיף 20הועדה הציבורית סעיף 21סדרי עבודת הועדה הציבורית סעיף 22מועד הבחירה סעיף 23משך הכהונה סעיף 24הגבלת פעילות סעיף 25שכר סעיף 26תום הכהונה סעיף 27העברה מכהונה סעיף 28השעיה סעיף 29המשנה ליועץ המשפטי לכנסת פרק ח: פרק ט: שכר חברי הכנסת סעיף 49מטרת הפרק סעיף 50הגדרות סעיף 51שכר ותשלומים אחרים סעיף 52הועדה הציבורית סעיף 53גמול סעיף 54סדרי עבודת הועדה הציבורית סעיף 55המלצות הועדה הציבורית סעיף 56סייג לתחולה סעיף 57ביטול חוק שכר חברי הכנסת סעיף 58שמירת תוקף פרק י: סיעות סעיף 59התפלגות סעיף 60אישור ועדת הכנסת סעיף 61פרישה מסיעה סעיף 62מספר חברי הסיעה סעיף 63ייצוג הסיעה פרק יא: מרכז המחקר והמידע של הכנסת סעיף 64מסירת מידע פרק יב: שדלנים סעיף 65הגדרות סעיף 66היתר לשדלן סעיף 67סייג למתן היתר סעיף 68הזדהות סעיף 69איסורים סעיף 70פרסום באתר האינטרנט של הכנסת סעיף 71ביצוע ותקנות פרק י"ב תוספת 1: תוספת 2: