סעיף 1השם הקצר חלק א: סעיף 2פירוש חלק ב: סעיף 3מתן רשיונות למודדים סעיף 4הפסקת רשיון זמנית או ביטולו סעיף 5תרשימים שנעשו ע"י אנשים בלתי מוסמכים לא יקובלו במשרד ספרי האחוזה ולא יקובלו כעדות סעיף 6עבירות סעיף 7תקנות חלק ג: סעיף 8השימוש בחלק ג' סעיף 9הסמכויות לגבי מדידה לרבים סעיף 10סמכותו של מודד להיכנס לתחומי קרקע סעיף 11סמכויותיהם של ממונה על המחוז, של הפקיד המסדר ושל מודד לגבי סימון גבולות, וכו' סעיף 12עונשו של העוקר סימני מדידה סעיף 13חובתם של בעל קרקע ושל המחזיק בה להחזיק ציוני תחום וסימני מדידה סעיף 14איסור חשיפת סימני מדידה, שלא ברשות המנהל חלק ד: סעיף 15עונשו של המסרב לציית לצו או המתרשל במילויו סעיף 16תקנות סעיף 17גביית אגרות ותשלומים אחרים תוספת 1: