פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: כללי סעיף 2עריכת מדידה סעיף 3מכשירים וציוד מדידה סעיף 4סימני מדידה פרק ג: רשת בקרה אופקית ואנכית סעיף 5הגדרת הרשת האופקית, דרגותיה וציפופה סעיף 6דיוקים ותחומים נדרשים סעיף 7הגדרת הרשת האנכית, דרגותיה וציפופה סעיף 8דיוק ותחומים סעיף 9נקודת בקרה אנכית באמצעות מדידת רשת סעיף 10נקודת בקרה אנכית באמצעות מדידת וקטור בודד סעיף 11הנחיות טכניות לרשת בקרה אופקית ואנכית סעיף 12סמכויות המנהל בנוגע לרשת בקרה אופקית ואנכית פרק ד: מיפוי טופוגרפי סעיף 13תוכן תכסית במפה טופוגרפית סעיף 14קנה מידה סעיף 15קשר לרשת בקרה אופקית סעיף 16רווח אנכי סעיף 17קשר לרשת בקרה אנכית סעיף 18דיוק קווי גובה סעיף 19סייג לדיוק תוויה סעיף 20סייג להגדלת מפה סעיף 21שיטות מדידה ודירוג מפות סעיף 22מדידות קרקע סעיף 23סייג להפרשים ודיוקים במדידות מרחק סעיף 24רישום תוצאות מדידה סעיף 25מיפוי בשיטה פוטוגרמטרית סעיף 26סימון, זיהוי ומדידת הבקרה סעיף 27מכשירים פוטוגרמטריים סעיף 28קנה מידה של תצלום אוויר סעיף 29ביסוס של מודל פוטוגרמטרי סעיף 30דו"ח על אוריינטציה מוחלטת סעיף 31טריאנגולציה אווירית סעיף 32עריכת מפה סעיף 33ציונים במפה סעיף 34הודעה למנהל על הכנת מפה סעיף 35אישור המודד סעיף 36שמירת מסמכים סעיף 37סורקים סעיף 38הכנת אורתופוטו סעיף 39דרגות אורתופוטו סעיף 40עותק קשה של אורתופוטו סעיף 41מַפַּתַצלום סעיף 42אפיון ה DEM סעיף 43סוג ורמת ה DEM סעיף 44דרגות דיוק של ה DEM סעיף 45קווי אי רציפות טופוגרפיים סעיף 46צפיפות ה DEM להכנת מפות ואורתופוטו סעיף 47קליטת מפות סעיף 48התמרה לרשת הקואורדינטות סעיף 49מפה ספרתית פרק ה: מדידה ועריכה של תכניות לצורכי רישום סעיף 50פרטי תכנית סעיף 51הגשת תכניות לביקורת סעיף 52מסמכי התכנית סעיף 53אישור תכנית סעיף 54קשר לנקודות גבול ולנקודות בקרה אופקית סעיף 55מדידת נקודות גבול ופרטים סעיף 56הפרשים מותרים במדידת גבולות ופרטים סעיף 57רישום מדידות סעיף 58שטחים סעיף 59מדידות ישנות סעיף 60סוגי סימנים סעיף 61מספר הסימן סעיף 62תיאור נקודות סעיף 63סימון גבולות סעיף 64פרטים למדידה סעיף 65קנה מידה סעיף 66חומר שרטוט סעיף 67חומר ביסוס סעיף 68מידות ומרחקים המופיעים בתכניות ביסוס סעיף 69עריכת תכנית סעיף 70כותרות סעיף 71גודל גיליון תכנית סעיף 72אישור מודד על גבי תכנית סעיף 73ציון הערות על גבי תכנית סעיף 74תיקונים סעיף 75עדכון תכניות סעיף 76שמירת התכנית סעיף 77התיישנות תכנית סעיף 78שמירת מסמכי מדידה סעיף 79חידוש גבולות על סמך נתונים גרפיים סעיף 80ביסוס חידוש גבול על סמך נתונים גרפיים סעיף 81בדיקת סימני מדידה בשדה סעיף 82רישום בפנקס שדה סעיף 83תכנית חידוש גבולות על סמך נתונים גרפיים סעיף 84תכנית לשינוי גבולות גושים סעיף 85איחוד, חלוקה וחישוב שטחים סעיף 86חישוב שטחים במקרקעין שאינם רשומים בפנקסים סעיף 87מפות שאינן לצורכי רישום פרק ו: ביטול ותחילה סעיף 88ביטול סעיף 89תחילה והוראת מעבר תוספת 1: