סעיף 1הגדרה סעיף 2מועצה להשכלה גבוהה סעיף 3תפקידי המועצה סעיף 3אהמועצה תאגיד סעיף 3בהמועצה גוף מבוקר סעיף 3גקבלת עובדים ותנאי עבודתם סעיף 3דאיסור העברת נכסים סעיף 3ההתקציב סעיף 3ודרכי פעולות התאגיד סעיף 4מספר חברי המועצה סעיף 4אהרכב המועצה סעיף 5חילופי גברי במועצה סעיף 6יושב ראש המועצה וסגנו סעיף 7תקופת כהונת המועצה סעיף 8נוהל סעיף 8אגמול והחזר הוצאות סעיף 9הכרה במוסד סעיף 10אישור הממשלה סעיף 11סירוב להכיר סעיף 12בקשה חוזרת לאחר סירוב סעיף 13תעודת הכרה סעיף 14מוסד מוכר תאגיד סעיף 15חופש פעולה סעיף 15אמבקר סעיף 16הרכבת מוסדות ושיתוף פעולתם סעיף 17תקציבי המוסדות סעיף 17אאמות מידה לתקצוב סעיף 18ביטול הכרה סעיף 19אישור הממשלה לביטול הכרה סעיף 20הודעה על ביטול הכרה סעיף 21בקשה חוזרת לאחר ביטול סעיף 21אתעודת היתר סעיף 21בכללים ותנאים להיתר סעיף 21גתקפו של היתר סעיף 21דאישור הממשלה סעיף 21הביטול ההיתר סעיף 21וערר סעיף 21זצו סגירה מאת בית המשפט סעיף 21חכינויים הטעונים אישור סעיף 22תארים מוכרים סעיף 23הענקת תארים מוכרים סעיף 24פיקוח על הענקת תארים סעיף 25הגנת תואר מוכר סעיף 25אשוויון תארים מוכרים סעיף 25בסיוע לתלמידים סעיף 25גרשיון לפעולה של מוסד המבטיח תואר אקדמי פלוני סעיף 25דכללים ותנאים לרשיון סעיף 25השיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה סעיף 25והשתתפות בתקציב סעיף 25זמידע וביקורת סעיף 25חקביעת תנאים סעיף 25טרשיון זמני סעיף 25יחובת גילוי בפרסום סעיף 25יאביטול או התלייה של רשיון סעיף 25יבמתן החלטה סעיף 25יגבקשה חוזרת למתן רשיון סעיף 25ידהודעה על מתן רשיון, התלייתו או ביטולו סעיף 25טוכללים לביצוע סעיף 25טזדין תואר של מוסד בעל רשיון סעיף 26עבירות סעיף 26אסמכויות הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן סעיף 27דין המדינה סעיף 28אי תחולה סעיף 28אהכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור סעיף 29ביצוע סעיף 30תקנות סעיף 31אגרות